Podcast số 278 – Trang Mạng tháng 7, 2023 – Làm Người Hòa Giải trong Một Thế Giới Đầy Tranh Chấp- Kelly R. Johnson

Bài của Anh Cả Kelly R. Johnson, Đệ Nhị Cố Vấn trong Chủ Tịch Đoàn Giáo Vùng Châu Á Nếu chúng ta muốn trở thành những người hoà giải trong…

Continue ReadingPodcast số 278 – Trang Mạng tháng 7, 2023 – Làm Người Hòa Giải trong Một Thế Giới Đầy Tranh Chấp- Kelly R. Johnson

Podcast số 277 – Liahona tháng 1, 2023 – Ngược Đãi, Nhận Nuôi và Chữa Lành – Breawna P.

Tôi lớn lên trong môi trường bất ổn. Cha mẹ ruột của tôi đã ngược đãi và bỏ bê tôi, và tôi đã trải qua rất nhiều thử thách khó…

Continue ReadingPodcast số 277 – Liahona tháng 1, 2023 – Ngược Đãi, Nhận Nuôi và Chữa Lành – Breawna P.

Podcast số 275 – Liahona tháng 7, 2023 – Sự Kêu Gọi của Chúng Ta để Chia Sẻ Phúc Âm của Đấng Cứu Rỗi – Quentin L. Cook

Bài của Anh Cả Quentin L. Cook thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô…

Continue ReadingPodcast số 275 – Liahona tháng 7, 2023 – Sự Kêu Gọi của Chúng Ta để Chia Sẻ Phúc Âm của Đấng Cứu Rỗi – Quentin L. Cook

Podcast số 274 – Liahona tháng 9, 2022 – Tôi Có Phải Là Người Thành Niên Trẻ Tuổi Duy Nhất Gặp Khó Khăn Trong Việc Tìm Kiếm Mục Đích Của Mình? – Maryssa Dennis

Bài của chị Maryssa Dennis, biên tập viên cho tạp chí Bạn Hữu của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Vào ngày sinh…

Continue ReadingPodcast số 274 – Liahona tháng 9, 2022 – Tôi Có Phải Là Người Thành Niên Trẻ Tuổi Duy Nhất Gặp Khó Khăn Trong Việc Tìm Kiếm Mục Đích Của Mình? – Maryssa Dennis

Podcast số 273 – Liahona tháng 3, 2023 – Noi Gương Đấng Ky Tô: Chăm Sóc Cho Những Người Hoạn Nạn – Kellie Christensen

Bài của chị Kellie Christensen thuộc Dịch Vụ An Sinh Phúc Lợi và Tự Lực Cánh Sinh của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky…

Continue ReadingPodcast số 273 – Liahona tháng 3, 2023 – Noi Gương Đấng Ky Tô: Chăm Sóc Cho Những Người Hoạn Nạn – Kellie Christensen

Podcast số 271 – Liahona tháng 4, 2014 – Một Cái Neo Được Đặt Vững Chắc – Dieter F. Uchtdorf

Bài của Anh Cả Dieter F. Uchtdorf thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô…

Continue ReadingPodcast số 271 – Liahona tháng 4, 2014 – Một Cái Neo Được Đặt Vững Chắc – Dieter F. Uchtdorf