Podcast số 123 – Liahona tháng 3, 2022 – Ngọn Lửa Tinh Luyện của Sự Gian Khổ – D. Todd Christofferson

Thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Tôi cầu xin rằng mỗi chúng ta…

Continue ReadingPodcast số 123 – Liahona tháng 3, 2022 – Ngọn Lửa Tinh Luyện của Sự Gian Khổ – D. Todd Christofferson

Podcast số 122 – Đại Hội Trung Ương tháng 10, 2011 – Ân Tứ Thiêng Liêng về Sự Hối Cải – D. Todd Christofferson

Thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Chỉ qua sự hối cải, chúng ta…

Continue ReadingPodcast số 122 – Đại Hội Trung Ương tháng 10, 2011 – Ân Tứ Thiêng Liêng về Sự Hối Cải – D. Todd Christofferson

Podcast số 121- Đại Hội Trung Ương tháng 4, 2011 – Các Phước Lành Vĩnh Cửu của Hôn Nhân – Richard G. Scott

Thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Lễ gắn bó trong đền thờ có…

Continue ReadingPodcast số 121- Đại Hội Trung Ương tháng 4, 2011 – Các Phước Lành Vĩnh Cửu của Hôn Nhân – Richard G. Scott

Podcast số 120 – Đại Hội Trung Ương tháng 4, 2011 – Tinh Thần Mặc Khải – David A. Bednar

Thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Tinh thần mặc khải là có thật—và…

Continue ReadingPodcast số 120 – Đại Hội Trung Ương tháng 4, 2011 – Tinh Thần Mặc Khải – David A. Bednar

Podcast số 119 – Thành Niên Trẻ Tuổi Hàng Tuần tháng 11, 2018 – Nhận Ra Những Sự Giả Mạo của Sa Tan – Dennis C. Gaunt

Tác giả sống ở Utah, Hoa Kỳ. Khi đối mặt với những giả mạo thuộc linh thì Sách Mặc Môn có thể giúp chúng ta xác định điều nào là…

Continue ReadingPodcast số 119 – Thành Niên Trẻ Tuổi Hàng Tuần tháng 11, 2018 – Nhận Ra Những Sự Giả Mạo của Sa Tan – Dennis C. Gaunt

Podcast số 118 – Đại Hội Trung Ương tháng 4, 2011 – Các Chìa Khóa Thiêng Liêng của Chức Tư Tế A Rôn – Larry M. Gibson

Đệ Nhất Cố Vấn trong Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Hội Thiếu Niên Chúa muốn mỗi người nắm giữ Chức Tư Tế A Rôn phải mời mọi người đến cùng…

Continue ReadingPodcast số 118 – Đại Hội Trung Ương tháng 4, 2011 – Các Chìa Khóa Thiêng Liêng của Chức Tư Tế A Rôn – Larry M. Gibson

Podcast số 117 – Đại Hội Trung Ương tháng 4, 2011 – Một Cờ Hiệu của Các Dân Tộc – Jeffrey R. Holland

Thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ của Giáo Hội Các Thánh Hưu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Nếu chúng tôi giảng dạy với Thánh…

Continue ReadingPodcast số 117 – Đại Hội Trung Ương tháng 4, 2011 – Một Cờ Hiệu của Các Dân Tộc – Jeffrey R. Holland

Podcast số 116 – Trang Mạng tháng 3, 2022 – Tận Dụng Tối Đa Lễ Tiệc Thánh – Benjamin M. Z. Tai

Sứ Điệp của Các Vị Lãnh Đạo Giáo Vùng Châu Á (March 2022) "Các buổi lễ Tiệc Thánh là những cơ hội đặc biệt để được gần gũi với Đấng Cứu…

Continue ReadingPodcast số 116 – Trang Mạng tháng 3, 2022 – Tận Dụng Tối Đa Lễ Tiệc Thánh – Benjamin M. Z. Tai

Podcast số 114 – Đại Hội Trung Ương tháng 4, 2011 – Thực Chất của Vai Trò Môn Đồ – Silvia H. Allred

Đệ Nhất Cố Vấn trong Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Hội Phụ Nữ Khi tình yêu thương trở thành nguyên tắc hướng dẫn trong mối quan tâm của chúng ta…

Continue ReadingPodcast số 114 – Đại Hội Trung Ương tháng 4, 2011 – Thực Chất của Vai Trò Môn Đồ – Silvia H. Allred