Podcast số 19 – Tóm tắt Các Phiên Họp Thứ Bảy của Đại Hội Trung Ương Tháng Tư Năm 2021

Các đại hội trung ương của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô là những sự kiện bán niên mà tại đó, các vị…

Continue ReadingPodcast số 19 – Tóm tắt Các Phiên Họp Thứ Bảy của Đại Hội Trung Ương Tháng Tư Năm 2021

Podcast số 18 – Liahona tháng 10, 2020 – Đứng Trên Đá Mặc Khải – Lawrence E. Corbridge

Bài của Anh Cả Lawrence E. Corbridge Thành Viên Danh Dự của Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi Trích từ bài nói chuyện tại một buổi họp đặc biệt devotional,…

Continue ReadingPodcast số 18 – Liahona tháng 10, 2020 – Đứng Trên Đá Mặc Khải – Lawrence E. Corbridge