Podcast số 52 – Đại Hội Trung Ương tháng 10, 2010 – Ôi Xảo Quyệt Thay Kế Hoạch của Kẻ Tà Ác Đó – M. Russell Ballard

Thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ Có hy vọng cho người nghiện ngập, và hy vọng này nhờ vào Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky…

Continue ReadingPodcast số 52 – Đại Hội Trung Ương tháng 10, 2010 – Ôi Xảo Quyệt Thay Kế Hoạch của Kẻ Tà Ác Đó – M. Russell Ballard

Podcast số 51 – Đại Hội Trung Ương tháng 10, 2010 – Vì Đức Tin của Các Ngươi – Jeffrey R. Holland

Thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ Tôi cám ơn tất cả các anh chị em là các tín hữu tuyệt vời của Giáo Hội … đã chứng…

Continue ReadingPodcast số 51 – Đại Hội Trung Ương tháng 10, 2010 – Vì Đức Tin của Các Ngươi – Jeffrey R. Holland

Podcast số 50 – Đại Hội Trung Ương tháng 10, 2010 – Tránh Xa Cạm Bẫy Tội Lỗi – Jairo Mazzagardi

Bài của Anh Cả Jairo Mazzagardi Thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi Các anh chị em thân mến, hãy luôn luôn vững mạnh và lựa chọn tốt rồi điều…

Continue ReadingPodcast số 50 – Đại Hội Trung Ương tháng 10, 2010 – Tránh Xa Cạm Bẫy Tội Lỗi – Jairo Mazzagardi

Podcast số 49 – Đại Hội Trung Ương tháng 4, 2011 – Cơ Hội Làm Điều Thiện – Henry B. Eyring

Bài của Chủ Tịch Henry B. Eyring Đệ Nhất Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn Cách Chúa giúp đỡ những người có nhu cầu vật chất là đòi…

Continue ReadingPodcast số 49 – Đại Hội Trung Ương tháng 4, 2011 – Cơ Hội Làm Điều Thiện – Henry B. Eyring

Podcast số 48 – Liahona tháng 9, 2021 – Phân Biệt Được Sự Tốt Lành Bên Trong Mình – Emily Abel

Sứ Điệp Cho Các Thành Niên Trẻ Tuổi Bài của Emily Abel Tác giả hiện sống ở Utah, Hoa Kỳ. Anh chị em định nghĩa ân tứ phân biệt như…

Continue ReadingPodcast số 48 – Liahona tháng 9, 2021 – Phân Biệt Được Sự Tốt Lành Bên Trong Mình – Emily Abel

Podcast số 47 – Đại Hội Trung Ương tháng 10, 2010 – Vâng Theo Các Vị Tiên Tri – Claudio R. M. Costa

Bài của Anh Cả Claudio R.M. Costa Thuộc Chủ Tịch Đoàn Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi Thật là một phước lành lớn lao có được các vị tiên tri…

Continue ReadingPodcast số 47 – Đại Hội Trung Ương tháng 10, 2010 – Vâng Theo Các Vị Tiên Tri – Claudio R. M. Costa

Podcast số 46 – Trang Mạng tháng 10, 2021 – Nuôi Dạy Con Cái Ngay Chính – Suchat Chaichana

Sứ Điệp của Các Vị Lãnh Đạo Giáo Vùng Châu Á (October 2021) Bài của Anh Cả Suchat Chaichana thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi “Khi anh chị em dạy…

Continue ReadingPodcast số 46 – Trang Mạng tháng 10, 2021 – Nuôi Dạy Con Cái Ngay Chính – Suchat Chaichana

Podcast số 45 – Đại Hội Trung Ương tháng 10, 2010 – Quyền Năng Biến Đổi của Đức Tin và Chí Khí – Richard G. Scott

Bài của Anh Cả Richard G. Scott Thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ Một cuộc sống kiên định, ngay chính mang đến quyền năng và sức mạnh…

Continue ReadingPodcast số 45 – Đại Hội Trung Ương tháng 10, 2010 – Quyền Năng Biến Đổi của Đức Tin và Chí Khí – Richard G. Scott

Podcast số 44 – Đại Hội Trung Ương tháng 4, 2011 – Thiết Lập Một Mái Gia Đình Đặt Đấng Ky Tô Làm Trọng Tâm – Richard J. Maynes

Bài của Anh Cả Richard J. Maynes Thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi Chúng ta hiểu và tin vào tính chất vĩnh cửu của gia đình. Sự hiểu biết…

Continue ReadingPodcast số 44 – Đại Hội Trung Ương tháng 4, 2011 – Thiết Lập Một Mái Gia Đình Đặt Đấng Ky Tô Làm Trọng Tâm – Richard J. Maynes