Podcast số 47 – Đại Hội Trung Ương tháng 10, 2010 – Vâng Theo Các Vị Tiên Tri – Claudio R. M. Costa

Bài của Anh Cả Claudio R.M. Costa

Thuộc Chủ Tịch Đoàn Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi

Thật là một phước lành lớn lao có được các vị tiên tri trong thời kỳ chúng ta!

Tôi là người cải đạo vào Giáo Hội. Tôi rất biết ơn Thượng Đế đã đáp ứng lời cầu nguyện của tôi và ban cho tôi một sự hiểu biết cùng một chứng ngôn vững mạnh rằng Joseph Smith là vị tiên tri của Thượng Đế.

Trước khi quyết định chịu phép báp têm vào Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô, tôi đã nghiên cứu những đoạn trích dẫn từ lịch sử của Joseph Smith. Tôi đã cầu nguyện sau khi đọc kỹ mỗi đoạn văn. Nếu các anh chị em muốn tự làm điều này, thì các anh chị em có thể mất 14 giờ đồng hồ đấy.

Sau khi tôi đọc, suy ngẫm và cầu nguyện, Chúa ban cho tôi niềm tin chắc rằng Joseph Smith chính là vị tiên tri của Ngài. Tôi làm chứng với các anh chị em rằng Joseph Smith là vị tiên tri và vì tôi đã nhận được sự đáp ứng này từ Chúa, nên tôi biết rằng tất cả những vị kế nhiệm ông cũng đều là các vị tiên tri. Thật là một phước lành lớn lao để có các vị tiên tri trong thời kỳ chúng ta!

Tại sao là điều quan trọng để có các vị tiên tri tại thế hướng dẫn Giáo Hội chân chính của Chúa Giê Su Ky Tô và các tín hữu của Giáo Hội?

Trong Sách Hướng Dẫn Thánh Thư, chúng ta tìm ra định nghĩa của từ tiên tri: “Người được Thượng Đế kêu gọi và nói thay Ngài. Là sứ giả của Chúa, vị tiên tri tiếp nhận các lệnh truyền, những lời tiên tri và mặc khải từ Thượng Đế” (“Tiên Tri, Vị,” Sách Hướng Dẫn Thánh Thư, 205) .

Thật là một phước lành để được tiếp nhận lời phán, các lệnh truyền và sự hướng dẫn của Chúa trong những thời kỳ khó khăn này trên thế gian. Vị tiên tri có thể được soi dẫn để thấy được tương lai vì lợi ích của nhân loại.

Chúng ta được cho biết rằng “Cũng vậy, Chúa Giê Hô Va chẳng có làm một việc gì mà Ngài chưa tỏ sự kín nhiệm Ngài ra trước cho tôi tớ Ngài, là các Đấng tiên tri” (A Mốt 3:7). Từ câu thánh thư này, chúng ta biết được rằng Chúa sẽ mặc khải cho các vị tiên tri của Ngài một cách tuyệt đối bất cứ điều gì mà Ngài cảm thấy là cần thiết để truyền đạt cho chúng ta. Ngài sẽ mặc khải ý muốn của Ngài cho chúng ta và Ngài sẽ chỉ dẫn chúng ta qua các vị tiên tri.

Chúa hứa với chúng ta rằng nếu chúng ta tin nơi các thánh tiên tri, thì chúng ta sẽ có được cuộc sống vĩnh cửu (xin xem GLGƯ 20:26). Trong tín điều thứ sáu, chúng ta tuyên bố rằng chúng ta tin nơi các vị tiên tri. Tin có nghĩa là có đức tin và tin tưởng nơi họ cũng như tuân theo cùng làm theo điều mà các vị tiên tri yêu cầu chúng ta làm.

Năm 1980, khi Chủ Tịch Ezra Taft Benson đang phục vụ với tư cách là chủ tịch của Hội Đồng Mười Hai Vị Sứ Đồ, ông đã đưa ra một sứ điệp mạnh mẽ về việc vâng theo các vị tiên tri tại buổi họp đặc biệt devotional ở Trung Tâm Marriott tại trường BYU. Bài nói chuyện của ông có tựa đề là “Mười Bốn Nguyên Tắc Cơ Bản trong Việc Tuân Theo Vị Tiên Tri,” đã làm tôi cảm động. Bài nói chuyện này đã làm cho tôi cảm thấy vui vì tôi đã quyết định tuân theo các vị tiên tri trong suốt cuộc đời còn lại của mình khi tôi chấp nhận phép báp têm vào Giáo Hội chân chính của Chúa.

Tôi muốn được chia sẻ với các anh chị em một số nguyên tắc mà Chủ Tịch Benson đã dạy:

“Thứ nhất: Vị tiên tri là người độc nhất nói thay cho Chúa trong mọi sự việc” (1980 Devotional Speeches of the Year [1981], 26).

Trong thời kỳ của chúng ta, vị tiên tri của Thượng Đế đã bảo chúng ta phải yêu thương đồng bào của mình, phải phục vụ, chăm sóc thế hệ đang vươn lên, giải cứu người không tích cực hoặc kém tích cực—phải làm nhiều điều mà chúng ta gọi là những điều ưu tiên của vị tiên tri. Chúng ta cần phải hiểu rằng những điều ưu tiên này là những điều ưu tiên của Thượng Đế, và vị tiên tri chính là tiếng nói của Ngài trong việc giao tiếp với tất cả mọi người trong Giáo Hội cũng như trên thế giới.

Chúng ta được khuyên bảo phải “chú tâm vào tất cả những lời nói của hắn cùng những giáo lệnh của hắn” (GLGƯ 21:4). Chúng ta cũng biết:

“Vì vậy các ngươi phải tiếp nhận lời nói của hắn với tất cả lòng kiên nhẫn và đức tin, chẳng khác chi lời nói ấy phát ra từ chính miệng ta.

“Nếu làm được những điều này thì các cổng ngục giới sẽ không thắng được các ngươi; phải, và Đức Chúa Trời sẽ đánh tan quyền năng của bóng tối ra khỏi các ngươi và khiến cho các tầng trời sẽ rung chuyển vì lợi ích của các ngươi và vì vinh quang của danh Ngài” (GLGƯ 21:5–6).

Nguyên tắc cơ bản thứ hai: “Vị tiên tri tại thế thiết yếu đối với chúng ta hơn là các tác phẩm tiêu chuẩn” (“Fourteen Fundamentals,” 26).

Vị tiên tri tại thế đang tiếp nhận những điều mặc khải cụ thể cho chúng ta. Tôi có thể nhớ rất nhiều lần khi tôi có mặt và nghe một trong số các tôi tớ của Chúa nói về một điều cụ thể nào đó cho một thành phố hoặc một quốc gia. Tôi nhớ ít nhất ba vị tiên tri, tiên kiến và mặc khải tại thế đã nói về quê hương của tôi là Brazil. Một trong số các tôi tớ này nói rằng Brazil sẽ trở thành một quốc gia có nền kinh tế hùng mạnh trên thế giới, sẽ thoát khỏi nạn lạm phát. Vào lúc đó, chúng tôi có tỷ lệ lạm phát tới mức hai con số mỗi tháng. Rất khó cho nhiều người để tin vào điều mà vị tiên tri đã nói, nhưng tôi đã tin điều đó. Bây giờ Brazil có tỷ lệ lạm phát khoảng 5 phần trăm mỗi năm trong nhiều năm liên tiếp. Brazil đã đứng hàng thứ tám về mặt kinh tế trên thế giới và quê hương tôi đang thành công vượt bực!

Nguyên tắc cơ bản thứ ba: “Đối với chúng ta, vị tiên tri tại thế quan trọng hơn vị tiên tri đã qua đời” (“Fourteen Fundamentals,” 27).

Chúng ta biết được một bài học quan trọng về điều này từ thánh thư. Trong thời Nô Ê, người ta dễ tin vào các vị tiên tri đã qua đời, nhưng rất khó cho họ để tin vào Nô Ê. Chúng ta biết rằng vì lòng họ ngờ vực nên họ đã không sống qua được Cơn Lụt (xin xem Sáng Thế Ký 6–7).

Nguyên tắc cơ bản thứ tư: “Vị tiên tri sẽ không bao giờ hướng dẫn Giáo Hội đi sai đường” (“Fourteen Fundamentals,” 27).

Một lần nữa, chúng ta học biết được từ các vị tiên tri tại thế. Chủ Tịch Wilford Woodruff nói: “Chúa sẽ không cho phép tôi hoặc bất cứ người nào khác làm Chủ Tịch của Giáo Hội này để hướng dẫn các anh chị em đi sai đường. Điều đó không ở trong chương trình. Điều đó không ở trong tâm trí của Thượng Đế. Nếu tôi cố gắng làm điều đó, Chúa sẽ cất tôi khỏi chỗ của mình và Ngài sẽ làm như vậy với bất cứ người nào khác đang cố gắng hướng dẫn con cái của loài người rời xa những lời sấm của Thượng Đế và bổn phận của họ” (Tuyên Ngôn Chính Thức 1).

Nguyên tắc cơ bản thứ năm: “Vị tiên tri không cần phải trải qua bất cứ khóa huấn luyện hoặc chứng nhận nào trên thế gian để nói về bất cứ đề tài nào hoặc hành động về bất cứ vấn đề nào vào bất cứ lúc nào” (“Fourteen Fundamentals,” 27).

Chúa kêu gọi một thiếu niên, Joseph Smith, để phục hồi Giáo Hội của Ngài. Các anh chị em có nghĩ rằng thiếu niên Joseph Smith là một tiến sĩ về thần học hay khoa học không? Chúng ta biết rằng ông là một thiếu niên hèn mọn và không có học vấn. Nhưng ông đã được Chúa chọn và ông đã nhận được từ Chúa tất cả những gì cần thiết để làm vinh danh và vinh hiển sự kêu gọi của một vị tiên tri của Sự Phục Hồi.

Chủ Tịch Benson tiếp tục nói:

“Thứ sáu: Vị tiên tri không cần phải nói: ‘Lời Chúa phán vậy’ để đưa ra thánh thư cho chúng ta. …

“Thứ bảy: Vị tiên tri nói cho chúng ta biết điều chúng ta cần phải biết, không phải luôn luôn điều chúng ta muốn biết” (“Fourteen Fundamentals,” 27, 28).

Và rồi Chủ Tịch Benson đã trích từ 1 Nê Phi 16:1, 3:

“Và giờ đây, chuyện rằng, sau khi tôi, Nê Phi, nói dứt lời với các anh tôi, này, họ bảo tôi rằng: Mày đã nặng lời với tụi tao đến nỗi tụi tao không thể nào chịu được. …

“Và này, hỡi các anh, nếu quả các anh ngay chính và muốn nghe sự thật, cùng để tâm đến sự thật, ngõ hầu mình có thể bước đi ngay thẳng trước mặt Thượng Đế, thì các anh đã không ta thán vì sự thật và bảo rằng: Mày nặng lời chống đối chúng tao.”

Nguyên tắc cơ bản thứ tám: “Vị tiên tri không bị giới hạn bởi lý lẽ của loài người. …

“… Việc chữa lành bệnh phung bằng cách bảo một người đi tắm mình bảy lần trong một dòng sông đặc biệt nào đó thì dường như có hợp lý không? Tuy nhiên, đây chính là điều mà tiên tri Ê Li đã bảo người mắc bệnh phung làm và người ấy đã được chữa lành. (Xin xem 2 Các Vua 5.)” (“Fourteen Fundamentals,” 28).

Và Chủ Tịch Benson tiếp tục đưa ra những nguyên tắc khác về việc vâng theo vị tiên tri. Tôi sẽ đọc sáu nguyên tắc cuối cùng và mời các anh chị em trong buổi họp tối gia đình lần tới của mình hãy tìm ra những nguyên tắc này trong những lời giảng dạy của các vị tiên tri, tiên kiến và mặc khải tại thế của chúng ta trong đại hội trung ương này.

“Thứ chín: Vị tiên tri có thể nhận được điều mặc khải về bất cứ vấn đề nào—vật chất hoặc thuộc linh. …

“Thứ mười: Vị tiên tri có thể tham gia vào những vấn đề dân sự. …

“Thứ mười một: Hai nhóm người gặp khó khăn nhất trong việc tuân theo vị tiên tri là người kiêu ngạo có học thức và người kiêu ngạo giàu có. …

“Thứ mười hai: Vị tiên tri sẽ không nhất thiết phải nổi tiếng đối với thế gian hoặc con người trên thế gian. …

“Thứ mười ba: Vị tiên tri và các cố vấn của ông tạo thành Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn—nhóm túc số cao nhất trong Giáo Hội. …

“Thứ mười bốn: Vị tiên tri và chủ tịch đoàn—vị tiên tri tại thế và Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn—tuân theo họ thì được phước; chối bỏ họ thì đau khổ” (“Fourteen Fundamentals,” 29).

Chúng ta có đặc ân có được những lời của các vị tiên tri, tiên kiến và mặc khải tại thế trong đại hội trung ương tuyệt diệu này. Họ sẽ nói lên ý muốn của Chúa dành cho chúng ta, dân của Ngài. Họ sẽ chuyển lời của Thượng Đế và lời khuyên dạy của Ngài cho chúng ta. Hãy chú ý và tuân theo lời chỉ dạy và đề nghị của họ và tôi làm chứng cùng các anh chị em rằng cuộc sống của các anh chị em sẽ hoàn toàn được phước.

Chúa Giê Su là Đấng Ky Tô, Đấng Cứu Rỗi và Cứu Chuộc của chúng ta. Thomas S. Monson là vị tiên tri tại thế của Thượng Đế và Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn cùng Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ là các vị tiên tri, tiên kiến và mặc khải. Trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.