Podcast số 66 – Đại Hội Trung Ương tháng 10, 2010 – Hãy Có Sự Sáng! – Quentin L. Cook

Thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ Trong thế gian càng ngày càng bất chính thì điều thiết yếu là các giá trị đạo đức được dựa trên…

Continue ReadingPodcast số 66 – Đại Hội Trung Ương tháng 10, 2010 – Hãy Có Sự Sáng! – Quentin L. Cook

Podcast số 64 – Đại Hội Trung Ương tháng 4, 2011 – Phàm Những Kẻ Ta Yêu thì Ta Quở Trách Sửa Phạt – D. Todd Christofferson

Thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ Chính là kinh nghiệm chịu đựng sự sửa phạt mới có thể cải tiến và chuẩn bị chúng ta cho những…

Continue ReadingPodcast số 64 – Đại Hội Trung Ương tháng 4, 2011 – Phàm Những Kẻ Ta Yêu thì Ta Quở Trách Sửa Phạt – D. Todd Christofferson

Podcast số 63 – Đại Hội Trung Ương tháng 10, 2010 – Ngài Dạy Chúng Ta Phải Cởi Bỏ Con Người Thiên Nhiên – Juan A. Uceda

Thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi Tôi làm chứng về lẽ xác thật và quyền năng của Sự Chuộc Tội của Đấng Cứu Rỗi để thanh tẩy, làm cho…

Continue ReadingPodcast số 63 – Đại Hội Trung Ương tháng 10, 2010 – Ngài Dạy Chúng Ta Phải Cởi Bỏ Con Người Thiên Nhiên – Juan A. Uceda

Podcast số 61 – Đại Hội Trung Ương Tháng 10, 2010 – Đức Tin – Sự Lựa Chọn Là Của Các Anh Chị Em – Richard C. Edgley

Đệ Nhất Cố Vấn trong Giám Trợ Đoàn Chủ Tọa Hãy chọn đức tin thay vì nỗi nghi ngờ; hãy chọn đức tin thay vì sợ hãi; hãy chọn đức…

Continue ReadingPodcast số 61 – Đại Hội Trung Ương Tháng 10, 2010 – Đức Tin – Sự Lựa Chọn Là Của Các Anh Chị Em – Richard C. Edgley

Podcast số 59 – Đại Hội Trung Ương tháng 10, 2013 – Hãy Đến Tham Gia Với Chúng Tôi – Dieter F. Uchtdorf

Bài của Chủ Tịch Dieter F. Uchtdorf Đệ Nhị Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn Bất kể hoàn cảnh, lịch sử cá nhân, hay sức mạnh của chứng ngôn…

Continue ReadingPodcast số 59 – Đại Hội Trung Ương tháng 10, 2013 – Hãy Đến Tham Gia Với Chúng Tôi – Dieter F. Uchtdorf

Podcast số 58 – Đại Hội Trung Ương tháng 10, 2010 – Không Bao Giờ Lìa Bỏ Ngài – Neil L. Andersen

Thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ Khi chọn không bị tổn thương hoặc hổ thẹn thì các anh chị em sẽ cảm nhận được tình yêu thương…

Continue ReadingPodcast số 58 – Đại Hội Trung Ương tháng 10, 2010 – Không Bao Giờ Lìa Bỏ Ngài – Neil L. Andersen

Podcast số 57 – Buổi Họp Hội Phụ Nữ tháng 10, 2010 – Các Con Gái Trong Vương Quốc của Ta – Julie B. Beck

“Các Con Gái trong Vương Quốc của Ta”: Lịch Sử và Việc Làm của Hội Phụ Nữ Julie B. Beck Relief Society General President năm 2010 Việc nghiên cứu lịch…

Continue ReadingPodcast số 57 – Buổi Họp Hội Phụ Nữ tháng 10, 2010 – Các Con Gái Trong Vương Quốc của Ta – Julie B. Beck

Podcast số 55 – Đại Hội Trung Ương tháng 10, 2010 – Nhận Được Đức Thánh Linh – David A. Bednar

Bài của Anh Cả David A. Bednar Thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ Sáu chữ—“Hãy tiếp nhận Đức Thánh Linh”—không phải là một lời tuyên bố tiêu…

Continue ReadingPodcast số 55 – Đại Hội Trung Ương tháng 10, 2010 – Nhận Được Đức Thánh Linh – David A. Bednar

Podcast số 54 – Đại Hội Trung Ương tháng 4, 2011 – Tiềm Năng của Các Anh Em, Đặc Ân của Các Anh Em – Dieter F. Uchtdorf

Đệ Nhị Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn (Tháng 4 Năm 2011) Khi các anh em đọc thánh thư và hết lòng lắng nghe những lời nói của…

Continue ReadingPodcast số 54 – Đại Hội Trung Ương tháng 4, 2011 – Tiềm Năng của Các Anh Em, Đặc Ân của Các Anh Em – Dieter F. Uchtdorf

Podcast số 53 – Đại Hội Trung Ương tháng 10, 2010 – Học Hỏi và Giảng Dạy Phúc Âm – David M. McConkie

Đệ Nhất Cố Vấn trong Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Trường Chúa Nhật (vào tháng 10 năm 2010) Điều quan trọng nhất là thái độ và tinh thần mà qua…

Continue ReadingPodcast số 53 – Đại Hội Trung Ương tháng 10, 2010 – Học Hỏi và Giảng Dạy Phúc Âm – David M. McConkie