Podcast số 231 – Đại Hội Trung Ương tháng 4, 2018 – Phục Sự giống như Đấng Cứu Rỗi – Jean B. Bingham

Bài của chị Jean B. Bingham, Chủ Tịch Trung Ương Hội Phụ Nữ vào năm 2018 của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Chúng…

Continue ReadingPodcast số 231 – Đại Hội Trung Ương tháng 4, 2018 – Phục Sự giống như Đấng Cứu Rỗi – Jean B. Bingham

Podcast số 185 – Đại Hội Trung Ương tháng 4, 2005 – Giờ Đây Là Thời Gian Để Chuẩn Bị – Russell M. Nelson

Bài của Chủ Tịch Russell M. Nelson của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Các anh chị em thân mến, kể từ đại hội…

Continue ReadingPodcast số 185 – Đại Hội Trung Ương tháng 4, 2005 – Giờ Đây Là Thời Gian Để Chuẩn Bị – Russell M. Nelson

Podcast số 178 – Đại Hội Trung Ương tháng 10, 2012 – Chúa Đã Không Quên Các Chị Em Đâu – Linda S. Reeves

Bài của chị Linda S. Reeves, Đệ Nhị Cố Vấn trong Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Hội Phụ Nữ vào năm 2012 của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của…

Continue ReadingPodcast số 178 – Đại Hội Trung Ương tháng 10, 2012 – Chúa Đã Không Quên Các Chị Em Đâu – Linda S. Reeves

Podcast số 172 – Đại Hội Trung Ương tháng10, 2011 – Đứng Tại Những Nơi Thánh Thiện – Thomas S. Monson (1927-2018)

Cựu Chủ Tịch của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Sự giao tiếp với Cha Thiên Thượng—kể cả những lời cầu nguyện của…

Continue ReadingPodcast số 172 – Đại Hội Trung Ương tháng10, 2011 – Đứng Tại Những Nơi Thánh Thiện – Thomas S. Monson (1927-2018)

Podcast số 169 – Đại Hội Trung Ương tháng 10, 2011 – Tầm Quan Trọng của Một Danh Xưng – M. Russell Ballard

Thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Chúng ta hãy phát triển thói quen…

Continue ReadingPodcast số 169 – Đại Hội Trung Ương tháng 10, 2011 – Tầm Quan Trọng của Một Danh Xưng – M. Russell Ballard

Podcast số 168 – Đại Hội Trung Ương tháng 10, 2011 – Lòng Bác Ái Không Bao Giờ Hư Mất – Silvia H. Allred

Đệ Nhất Cố Vấn trong Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Hội Phụ Nữ vào năm 2011 của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô…

Continue ReadingPodcast số 168 – Đại Hội Trung Ương tháng 10, 2011 – Lòng Bác Ái Không Bao Giờ Hư Mất – Silvia H. Allred

Podcast số 165 – Đại Hội Trung Ương tháng 4, 2011 – Trở Thành Như Trẻ Nhỏ – Jean A. Stevens

Đệ Nhất Cố Vấn trong Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Hội Thiếu Nhi vào năm 2011 của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô…

Continue ReadingPodcast số 165 – Đại Hội Trung Ương tháng 4, 2011 – Trở Thành Như Trẻ Nhỏ – Jean A. Stevens

Podcast số 163 – Đại Hội Trung Ương tháng 10, 2011 – Giảng Dạy theo Cách của Thánh Linh – Matthew O. Richardson

Đệ Nhị Cố Vấn trong Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Trường Chủ Nhật vào năm 2011 của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô…

Continue ReadingPodcast số 163 – Đại Hội Trung Ương tháng 10, 2011 – Giảng Dạy theo Cách của Thánh Linh – Matthew O. Richardson

Podcast số 160 – Đại Hội Trung Ương tháng 4, 2010 – Mẹ Bảo Con Như Vậy – Bradley D. Foster

Thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi vào năm 2010 của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Có lẽ lý do chúng ta…

Continue ReadingPodcast số 160 – Đại Hội Trung Ương tháng 4, 2010 – Mẹ Bảo Con Như Vậy – Bradley D. Foster

Podcast số 159 – Đại Hội Trung Ương tháng 10, 2011 – Sách Mặc Môn – Một Quyển Sách từ Thượng Đế – Tad R. Callister

Thuộc Chủ Tịch Đoàn Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi Cùng với Kinh Thánh, Sách Mặc Môn là một chứng thư cần thiết về các giáo lý của Đấng Ky…

Continue ReadingPodcast số 159 – Đại Hội Trung Ương tháng 10, 2011 – Sách Mặc Môn – Một Quyển Sách từ Thượng Đế – Tad R. Callister