Podcast số 141 – Đại Hội Trung Ương tháng 10, 2010 – Tin Cậy nơi Thượng Đế, Rồi Hãy Đi và Làm – Henry B. Eyring

Đệ Nhất Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn năm 2010 của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Các anh chị em…

Continue ReadingPodcast số 141 – Đại Hội Trung Ương tháng 10, 2010 – Tin Cậy nơi Thượng Đế, Rồi Hãy Đi và Làm – Henry B. Eyring

Podcast số 140 – Đại Hội Trung Ương tháng 4, 2011 – Quyền Năng của Chức Tư Tế – Thomas S. Monson (1927 – 2018)

Chủ Tịch năm 2011 của Giáo Hội các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Cầu xin cho chúng ta là người xứng đáng tiếp nhận quyền năng…

Continue ReadingPodcast số 140 – Đại Hội Trung Ương tháng 4, 2011 – Quyền Năng của Chức Tư Tế – Thomas S. Monson (1927 – 2018)

Podcast số 139 – Đại Hội Trung Ương tháng 10, 2011 – Sự Mặc Khải và Chứng Ngôn Cá Nhân – Barbara Thompson

Đệ Nhị Cố Vấn trong Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Hội Phụ Nữ năm 2011 của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Nếu…

Continue ReadingPodcast số 139 – Đại Hội Trung Ương tháng 10, 2011 – Sự Mặc Khải và Chứng Ngôn Cá Nhân – Barbara Thompson

Podcast số 138 – Đại Hội Trung Ương tháng 10, 2011 – Trông Đợi Chúa: Xin Ý Ngài được Nên – Robert D. Hales

Thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Mục đích cuộc sống của chúng ta…

Continue ReadingPodcast số 138 – Đại Hội Trung Ương tháng 10, 2011 – Trông Đợi Chúa: Xin Ý Ngài được Nên – Robert D. Hales

Podcast số 135 – Đại Hội Trung Ương tháng 10, 2011 – Thời Gian Chuẩn Bị – Ian S. Ardern

Thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Chúng ta cần phải dành hết thời giờ của…

Continue ReadingPodcast số 135 – Đại Hội Trung Ương tháng 10, 2011 – Thời Gian Chuẩn Bị – Ian S. Ardern

Podcast số 134 – Đại Hội Trung Ương tháng 4, 2011 – Được Kêu Gọi Làm Thánh Hữu – Benjamin De Hoyos

Thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Chúng ta được phước biết bao để được kết…

Continue ReadingPodcast số 134 – Đại Hội Trung Ương tháng 4, 2011 – Được Kêu Gọi Làm Thánh Hữu – Benjamin De Hoyos

Podcast số 132 – Đại Hội Trung Ương tháng 10, 2011 – Sự Chuẩn Bị Trong Chức Tư Tế: “Tôi Cần Sự Giúp Đỡ của Anh” – Henry B. Eyring

Đệ Nhất Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn năm 2011 của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Đừng lo lắng về…

Continue ReadingPodcast số 132 – Đại Hội Trung Ương tháng 10, 2011 – Sự Chuẩn Bị Trong Chức Tư Tế: “Tôi Cần Sự Giúp Đỡ của Anh” – Henry B. Eyring

Podcast số 131 – Đại Hội Trung Ương tháng 10, 2011 – Các Giao Ước – Russell M. Nelson

Thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ năm 2011 của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Khi biết rằng mình là…

Continue ReadingPodcast số 131 – Đại Hội Trung Ương tháng 10, 2011 – Các Giao Ước – Russell M. Nelson

Podcast số 127 – Đại Hội Trung Ương tháng 4, 2011 – Các Phước Lành Quý Báu Nhất của Chúa – Carl B. Pratt

Thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Tôi làm chứng rằng khi chúng ta đóng tiền…

Continue ReadingPodcast số 127 – Đại Hội Trung Ương tháng 4, 2011 – Các Phước Lành Quý Báu Nhất của Chúa – Carl B. Pratt

Podcast số 126 – Đại Hội Trung Ương tháng 10, 2011 – Lời Khuyên Cho Giới Trẻ – Boyd K. Packer

Chủ Tịch Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ năm 2011 của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Bất chấp cảnh chống đối,…

Continue ReadingPodcast số 126 – Đại Hội Trung Ương tháng 10, 2011 – Lời Khuyên Cho Giới Trẻ – Boyd K. Packer