Podcast số 133 – Trang Mạng tháng 4, 2022 – Những Điều Vị Tiên Tri Đã Giảng Dạy tại Đại Hội Trung Ương tháng 4, năm 2022

Sự Xung Đột và Phúc Âm Bình An Trong bài nói chuyện vào sáng Chủ Nhật, vị lãnh đạo Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su…

Continue ReadingPodcast số 133 – Trang Mạng tháng 4, 2022 – Những Điều Vị Tiên Tri Đã Giảng Dạy tại Đại Hội Trung Ương tháng 4, năm 2022

Podcast số 125 – Trang Mạng tháng 4, 2022 – Các Giáo Lễ Tiệc Thánh – Ting Tsung Chang

Sứ Điệp của Các Vị Lãnh Đạo Giáo Vùng Châu Á (April 2022) Bài của Anh Cả Ting-Tsung Chang thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi Là môn đồ của Chúa…

Continue ReadingPodcast số 125 – Trang Mạng tháng 4, 2022 – Các Giáo Lễ Tiệc Thánh – Ting Tsung Chang

Podcast số 116 – Trang Mạng tháng 3, 2022 – Tận Dụng Tối Đa Lễ Tiệc Thánh – Benjamin M. Z. Tai

Sứ Điệp của Các Vị Lãnh Đạo Giáo Vùng Châu Á (March 2022) "Các buổi lễ Tiệc Thánh là những cơ hội đặc biệt để được gần gũi với Đấng Cứu…

Continue ReadingPodcast số 116 – Trang Mạng tháng 3, 2022 – Tận Dụng Tối Đa Lễ Tiệc Thánh – Benjamin M. Z. Tai

Podcast số 107 – Trang Mạng tháng 1, 2022 – Những Lời Mời từ Vị Tiên Tri trong Bốn Năm Qua

Chủ Tịch Nelson đã dẫn dắt Giáo Hội của Chúa Giê Su Ky Tô kể từ ngày 14 tháng Một năm 2018 Kể từ khi trở thành Chủ Tịch thứ…

Continue ReadingPodcast số 107 – Trang Mạng tháng 1, 2022 – Những Lời Mời từ Vị Tiên Tri trong Bốn Năm Qua

Podcast số 98 – Trang Mạng tháng 10, 2021 – Các Giao Ước Đền Thờ Củng Cố Nền Tảng của Chúng Ta nơi Đấng Ky Tô – Ross A. Chiles

Sứ Điệp của Các Vị Lãnh Đạo Giáo Vùng Châu Á (October 2021) Bài của Anh Cả Ross A. Chiles thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi của Giáo Hội Các…

Continue ReadingPodcast số 98 – Trang Mạng tháng 10, 2021 – Các Giao Ước Đền Thờ Củng Cố Nền Tảng của Chúng Ta nơi Đấng Ky Tô – Ross A. Chiles

Podcast số 62 – Tin Trang Mạng tháng 10, 2021 – Vị Tiên Tri Đã Dạy Điều Gì Trong Đại Hội Trung Ương?

Chủ Tịch Russell M. Nelson ngỏ lời tại buổi quy tụ toàn cầu: Hãy tìm kiếm lẽ thật ‘thuần khiết’, củng cố thêm nền móng thuộc linh của anh chị…

Continue ReadingPodcast số 62 – Tin Trang Mạng tháng 10, 2021 – Vị Tiên Tri Đã Dạy Điều Gì Trong Đại Hội Trung Ương?

Podcast số 60 – Tin Trang Mạng tháng 10, 2021 – Giáo Vụ Trực Tuyến của Chị Jean B. Bingham và Chị Camille N. Johnson tại Châu Á

Giáo vụ trực tuyến của Chị Jean B. Bingham và Chị Camille N. Johnson tại Châu Á Mặc dù đại dịch đã làm cho việc đi lại trên toàn cầu…

Continue ReadingPodcast số 60 – Tin Trang Mạng tháng 10, 2021 – Giáo Vụ Trực Tuyến của Chị Jean B. Bingham và Chị Camille N. Johnson tại Châu Á