Podcast số 186 – Trang Mạng tháng 9, 2022 – Một Sự Thay Đổi Lớn Lao Trong Lòng – Stephen C.K. Lai

Sứ Điệp của Các Vị Lãnh Đạo Giáo Vùng Châu Á (September 2022). Bài của Anh Cả Stephen C.K. Lai thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi của Giáo Hội Các Thánh…

Continue ReadingPodcast số 186 – Trang Mạng tháng 9, 2022 – Một Sự Thay Đổi Lớn Lao Trong Lòng – Stephen C.K. Lai

Podcast số 175 – Trang Mạng tháng 7, 2022 – Yêu Thương, Chia Xẻ và Mời Gọi – Peter Meurs

Sứ Điệp của Các Vị Lãnh Đạo Giáo Vùng Châu Á (July 2022) Bài của Anh Cả Peter Meurs thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi của Giáo Hội Các Thánh…

Continue ReadingPodcast số 175 – Trang Mạng tháng 7, 2022 – Yêu Thương, Chia Xẻ và Mời Gọi – Peter Meurs

Podcast số 152 – Trang Mạng tháng 6, 2022 – Chào Đón Bạn Bè đến Tham Dự Lễ Tiệc Thánh – Alan C. K. Cheung

Sứ Điệp của Các Vị Lãnh Đạo Giáo Vùng Châu Á (June 2022) Bài của Anh Cả Alan C. K. Cheung Thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi của Giáo Hội…

Continue ReadingPodcast số 152 – Trang Mạng tháng 6, 2022 – Chào Đón Bạn Bè đến Tham Dự Lễ Tiệc Thánh – Alan C. K. Cheung

Podcast số 133 – Trang Mạng tháng 4, 2022 – Những Điều Vị Tiên Tri Đã Giảng Dạy tại Đại Hội Trung Ương tháng 4, năm 2022

Sự Xung Đột và Phúc Âm Bình An Trong bài nói chuyện vào sáng Chủ Nhật, vị lãnh đạo Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su…

Continue ReadingPodcast số 133 – Trang Mạng tháng 4, 2022 – Những Điều Vị Tiên Tri Đã Giảng Dạy tại Đại Hội Trung Ương tháng 4, năm 2022

Podcast số 125 – Trang Mạng tháng 4, 2022 – Các Giáo Lễ Tiệc Thánh – Ting Tsung Chang

Sứ Điệp của Các Vị Lãnh Đạo Giáo Vùng Châu Á (April 2022) Bài của Anh Cả Ting-Tsung Chang thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi Là môn đồ của Chúa…

Continue ReadingPodcast số 125 – Trang Mạng tháng 4, 2022 – Các Giáo Lễ Tiệc Thánh – Ting Tsung Chang

Podcast số 116 – Trang Mạng tháng 3, 2022 – Tận Dụng Tối Đa Lễ Tiệc Thánh – Benjamin M. Z. Tai

Sứ Điệp của Các Vị Lãnh Đạo Giáo Vùng Châu Á (March 2022) "Các buổi lễ Tiệc Thánh là những cơ hội đặc biệt để được gần gũi với Đấng Cứu…

Continue ReadingPodcast số 116 – Trang Mạng tháng 3, 2022 – Tận Dụng Tối Đa Lễ Tiệc Thánh – Benjamin M. Z. Tai

Podcast số 107 – Trang Mạng tháng 1, 2022 – Những Lời Mời từ Vị Tiên Tri trong Bốn Năm Qua

Chủ Tịch Nelson đã dẫn dắt Giáo Hội của Chúa Giê Su Ky Tô kể từ ngày 14 tháng Một năm 2018 Kể từ khi trở thành Chủ Tịch thứ…

Continue ReadingPodcast số 107 – Trang Mạng tháng 1, 2022 – Những Lời Mời từ Vị Tiên Tri trong Bốn Năm Qua