Podcast số 293 – Trang Mạng tháng 9, 2023 – Tầm Quan Trọng của việc Có một Giấy Giới Thiệu Đền Thờ – Stephen Chee Kong Lai

Sứ Điệp của Chủ Tịch Đoàn Giáo Vùng Châu Á. Bài của Anh Cả Stephen C. K. Lai thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi của Giáo Hội Các Thánh…

Continue ReadingPodcast số 293 – Trang Mạng tháng 9, 2023 – Tầm Quan Trọng của việc Có một Giấy Giới Thiệu Đền Thờ – Stephen Chee Kong Lai

Podcast số 284 – Trang Mạng tháng 8, 2023 – Hướng Tấm Lòng của Chúng Ta Trở Lại Cùng Tổ Tiên, Đền Thờ và Đấng Cứu Rỗi – John Gutty

Bài của Anh Cả John Gutty thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Chúa đã giao…

Continue ReadingPodcast số 284 – Trang Mạng tháng 8, 2023 – Hướng Tấm Lòng của Chúng Ta Trở Lại Cùng Tổ Tiên, Đền Thờ và Đấng Cứu Rỗi – John Gutty

Podcast số 278 – Trang Mạng tháng 7, 2023 – Làm Người Hòa Giải trong Một Thế Giới Đầy Tranh Chấp- Kelly R. Johnson

Bài của Anh Cả Kelly R. Johnson, Đệ Nhị Cố Vấn trong Chủ Tịch Đoàn Giáo Vùng Châu Á Nếu chúng ta muốn trở thành những người hoà giải trong…

Continue ReadingPodcast số 278 – Trang Mạng tháng 7, 2023 – Làm Người Hòa Giải trong Một Thế Giới Đầy Tranh Chấp- Kelly R. Johnson

Podcast số 263 – Trang Mạng tháng 6, 2023 – Giúp Đỡ Những Người Khác Đến và Thuộc Vào – Alan C.K. Cheung

Bài của Anh Cả Alan C. K. Cheung thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Cầu…

Continue ReadingPodcast số 263 – Trang Mạng tháng 6, 2023 – Giúp Đỡ Những Người Khác Đến và Thuộc Vào – Alan C.K. Cheung

Podcast số 247 – Trang Mạng tháng 4, 2023 – Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ – Benjamin M. Z. Tai

Sứ Điệp của Các Vị Lãnh Đạo Giáo Vùng Châu Á (tháng 4, 2023) bài của Anh Cả Benjamin M. Z. Tai, Đệ Nhất Cố Vấn trong Chủ Tịch Đoàn Giáo…

Continue ReadingPodcast số 247 – Trang Mạng tháng 4, 2023 – Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ – Benjamin M. Z. Tai

Podcast số 244 – Trang Mạng tháng 3, 2023 – Lời Mời Đến Dự Lễ Tiệc Thánh – Djarot Subiantoro

Sứ Điệp của Các Vị Lãnh Đạo Giáo Vùng Châu Á của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô. Bài của Anh Cả Djarot…

Continue ReadingPodcast số 244 – Trang Mạng tháng 3, 2023 – Lời Mời Đến Dự Lễ Tiệc Thánh – Djarot Subiantoro

Podcast số 236 – Trang Mạng tháng 2, 2023 – Năng Lượng để Trở Về Nhà An Toàn – David P. Homer

Bài của Anh Cả David P. Homer, Chủ Tịch Giáo Vùng Châu Á, đăng trong Sứ Điệp Giáo Vùng Châu Á tháng 2, năm 2023 Nếu chúng ta tuân theo…

Continue ReadingPodcast số 236 – Trang Mạng tháng 2, 2023 – Năng Lượng để Trở Về Nhà An Toàn – David P. Homer

Podcast số 222 – Trang Mạng tháng 1, 2023 – Lan Tỏa Ánh Sáng của Đấng Ky Tô – Ross A. Chiles

Sứ Điệp của Các Vị Lãnh Đạo Giáo Vùng Châu Á (January 2023) Bài Của Anh Cả Ross A. Chiles thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi của Giáo Hội Các…

Continue ReadingPodcast số 222 – Trang Mạng tháng 1, 2023 – Lan Tỏa Ánh Sáng của Đấng Ky Tô – Ross A. Chiles

Podcast số 218 – Trang Mạng tháng 12, 2022 – Đà Thúc Đẩy Phần Thuộc Linh Tích Cực – Min Zu Wang

Sứ Điệp của Các Vị Lãnh Đạo Giáo Vùng Châu Á - Bài Của Anh Cả Min Zu Wang thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi của Giáo Hội Các…

Continue ReadingPodcast số 218 – Trang Mạng tháng 12, 2022 – Đà Thúc Đẩy Phần Thuộc Linh Tích Cực – Min Zu Wang

Podcast số 198 – Trang Mạng tháng 10, 2022 – Hãy Đến Nhà Thờ, nhưng Đừng Đến Một Mình – Suchat Chaichana

Sứ Điệp của Các Vị Lãnh Đạo Giáo Vùng Châu Á. Bài của Anh Cả Suchat Chaichana thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi của Giáo Hội Các Thánh Hữu…

Continue ReadingPodcast số 198 – Trang Mạng tháng 10, 2022 – Hãy Đến Nhà Thờ, nhưng Đừng Đến Một Mình – Suchat Chaichana