Podcast số 19 – Tóm tắt Các Phiên Họp Thứ Bảy của Đại Hội Trung Ương Tháng Tư Năm 2021

Các đại hội trung ương của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô là những sự kiện bán niên mà tại đó, các vị…

Continue ReadingPodcast số 19 – Tóm tắt Các Phiên Họp Thứ Bảy của Đại Hội Trung Ương Tháng Tư Năm 2021