Podcast số 208 – Liahona tháng 5, 2005 – Tiền Thập Phân – Một Lệnh Truyền cho Ngay Cả Người Nghèo Túng – Lynn G. Robbins

Bài của Anh Cả Lynn G. Robbins thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Ngay từ…

Continue ReadingPodcast số 208 – Liahona tháng 5, 2005 – Tiền Thập Phân – Một Lệnh Truyền cho Ngay Cả Người Nghèo Túng – Lynn G. Robbins

Podcast số 207 – Liahona tháng 7, 2022 – Những Người Truyền Giáo Phục Vụ – Kaytlin Jenks

Bài của chị Kaytlin Jenks, một người truyền giáo phục vụ tại Tạp chí Liahona của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Mới…

Continue ReadingPodcast số 207 – Liahona tháng 7, 2022 – Những Người Truyền Giáo Phục Vụ – Kaytlin Jenks

Podcast số 206 – Liahona tháng 1, 2016 – Hạnh Phúc Cho Những Người Chúng Ta Yêu Thương – Henry B. Eyring

Bài của Chủ Tịch Henry B. Eyring, Đệ Nhị Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô…

Continue ReadingPodcast số 206 – Liahona tháng 1, 2016 – Hạnh Phúc Cho Những Người Chúng Ta Yêu Thương – Henry B. Eyring

Podcast số 205 – Liahona tháng 4, 2013 – Một Người Bạn Trung Thành Là Gì – Elaine S. Dalton

Bài của chị Elaine S. Dalton, Chủ Tịch Trung Ương Hội Thiếu Nữ vào năm 2013 của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Định…

Continue ReadingPodcast số 205 – Liahona tháng 4, 2013 – Một Người Bạn Trung Thành Là Gì – Elaine S. Dalton

Podcast số 204 – Liahona tháng 4, 2016 – Lời Tiên Tri và Sự Mặc Khải Cá Nhân – Henry B. Eyring

Bài của Chủ Tịch Henry B. Eyring Đệ Nhất Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô…

Continue ReadingPodcast số 204 – Liahona tháng 4, 2016 – Lời Tiên Tri và Sự Mặc Khải Cá Nhân – Henry B. Eyring

Podcast số 203 – Liahona tháng 10, 2019 – Các Phước Lành của Một Quan Điểm Phúc Âm – Gary E. Stevenson

Bài của Anh Cả Gary E. Stevenson thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Thật…

Continue ReadingPodcast số 203 – Liahona tháng 10, 2019 – Các Phước Lành của Một Quan Điểm Phúc Âm – Gary E. Stevenson

Podcast số 201 – Liahona tháng 4, 2013 – Cách Để Phục Vụ trong những Sự Kêu Gọi của Chức Tư Tế – Thomas S. Monson (1927 – 2018)

Bài của Cựu Chủ tịch Thomas S. Monson của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Các anh chị em có bao giờ suy…

Continue ReadingPodcast số 201 – Liahona tháng 4, 2013 – Cách Để Phục Vụ trong những Sự Kêu Gọi của Chức Tư Tế – Thomas S. Monson (1927 – 2018)