Podcast số 149 – Đại Hội Trung Ương tháng 10, 2011 – Điều Tôi Hy Vọng Các Cháu Gái (và Các Cháu Trai) của Tôi Sẽ Hiểu về Hội Phụ Nữ – Julie B. Beck

Chủ Tịch Trung Ương Hội Phụ Nữ năm 2011 của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Từ ngày phúc âm bắt đầu được…

Continue ReadingPodcast số 149 – Đại Hội Trung Ương tháng 10, 2011 – Điều Tôi Hy Vọng Các Cháu Gái (và Các Cháu Trai) của Tôi Sẽ Hiểu về Hội Phụ Nữ – Julie B. Beck

Podcast số 148 – Đại Hội Trung Ương tháng 10, 2011 – Xin Đừng Quên Tôi – Dieter F. Uchtdorf

Đệ Nhị Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn năm 2011 của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Tôi cầu nguyện và…

Continue ReadingPodcast số 148 – Đại Hội Trung Ương tháng 10, 2011 – Xin Đừng Quên Tôi – Dieter F. Uchtdorf

Podcast số 147 – Tuần Báo Thành Niên Trẻ Tuổi tháng 10, 2018 – Động Cơ Thúc Đẩy Chúng Ta Sống Theo Phúc Âm – Mindy Selu

Sẽ luôn luôn có “những lời thật khó.” Nhưng sẽ luôn luôn có quyền để chọn đức tin thay cho bất cứ nghi ngờ hoặc sự không chắc chắn nào.…

Continue ReadingPodcast số 147 – Tuần Báo Thành Niên Trẻ Tuổi tháng 10, 2018 – Động Cơ Thúc Đẩy Chúng Ta Sống Theo Phúc Âm – Mindy Selu

Podcast số 146 – Liahona năm 2010 – Các Phước Lành của Đền Thờ – Thomas S. Monson (1927-2018)

Chủ Tịch Thứ Mười Sáu của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Đền thờ cung ứng mục đích cho cuộc sống của chúng…

Continue ReadingPodcast số 146 – Liahona năm 2010 – Các Phước Lành của Đền Thờ – Thomas S. Monson (1927-2018)

Podcast số 145 – Đại Hội Trung Ương tháng 10, 2011 – Tất Cả Chúng Ta Đều Tham Gia – Jeffrey R. Holland

Thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ năm 2011 của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Tôi yêu cầu mỗi người…

Continue ReadingPodcast số 145 – Đại Hội Trung Ương tháng 10, 2011 – Tất Cả Chúng Ta Đều Tham Gia – Jeffrey R. Holland

Podcast số 144 – Đại Hội Trung Ương tháng 10, 2011 – Yêu Mẹ của Con Gái Các Anh Em – Elaine S. Dalton

Chủ Tịch Trung Ương Hội Thiếu Nữ năm 2011 của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Làm thế nào một người cha có…

Continue ReadingPodcast số 144 – Đại Hội Trung Ương tháng 10, 2011 – Yêu Mẹ của Con Gái Các Anh Em – Elaine S. Dalton

Podcast số 142 – Tuần báo Thành Niên Trẻ Tuổi tháng 4, 2020 – Quá Khứ của Anh Chị Em Có Đang Cản Trở Anh Chị Em Không? – Jeff Bates

Đấng Cứu Rỗi đã trả giá cho tội lỗi chúng ta. Nắm lấy tay Ngài và tiếp tục tiến bước. Cách đây không lâu, vị giám trợ của tôi đã…

Continue ReadingPodcast số 142 – Tuần báo Thành Niên Trẻ Tuổi tháng 4, 2020 – Quá Khứ của Anh Chị Em Có Đang Cản Trở Anh Chị Em Không? – Jeff Bates

Podcast số 141 – Đại Hội Trung Ương tháng 10, 2010 – Tin Cậy nơi Thượng Đế, Rồi Hãy Đi và Làm – Henry B. Eyring

Đệ Nhất Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn năm 2010 của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Các anh chị em…

Continue ReadingPodcast số 141 – Đại Hội Trung Ương tháng 10, 2010 – Tin Cậy nơi Thượng Đế, Rồi Hãy Đi và Làm – Henry B. Eyring

Podcast số 140 – Đại Hội Trung Ương tháng 4, 2011 – Quyền Năng của Chức Tư Tế – Thomas S. Monson (1927 – 2018)

Chủ Tịch năm 2011 của Giáo Hội các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Cầu xin cho chúng ta là người xứng đáng tiếp nhận quyền năng…

Continue ReadingPodcast số 140 – Đại Hội Trung Ương tháng 4, 2011 – Quyền Năng của Chức Tư Tế – Thomas S. Monson (1927 – 2018)