Podcast số 35 – Đại Hội Trung Ương tháng 10, 2010 – Về Những Điều Quan Trọng Hơn Hết – Dieter F. Uchtdorf

Bài của Anh Cả Dieter F. Uchtdorf thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ Nếu cuộc sống và nhịp độ vội vã của nó cũng như nhiều căng…

Continue ReadingPodcast số 35 – Đại Hội Trung Ương tháng 10, 2010 – Về Những Điều Quan Trọng Hơn Hết – Dieter F. Uchtdorf

Podcast số 34 – Đại Hội Trung Ương tháng 10, 2010 – Những Tấm Kính Đền Thờ Chiếu Rọi Đến Suốt Vĩnh Cửu – Gerrit W. Gong

Bài của Anh Cả Gerrit W. Gong Thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ Với lòng biết ơn, tôi làm chứng rằng một triển vọng vĩnh cửu của…

Continue ReadingPodcast số 34 – Đại Hội Trung Ương tháng 10, 2010 – Những Tấm Kính Đền Thờ Chiếu Rọi Đến Suốt Vĩnh Cửu – Gerrit W. Gong

Podcast số 33 – Đại Hội Trung Ương tháng 10, 2010 – Đức Thánh Linh và Sự Mặc Khải – Jay E. Jensen

Bài của Anh Cả Jay E. Jensen Thuộc Chủ Tịch Đoàn Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi Đức Thánh Linh là Đấng thứ ba trong Thiên Chủ Đoàn, và với…

Continue ReadingPodcast số 33 – Đại Hội Trung Ương tháng 10, 2010 – Đức Thánh Linh và Sự Mặc Khải – Jay E. Jensen

Podcast số 32 – Trang Mạng tháng 8, 2021 – Xây Dựng Nền Tảng của Chúng Ta – John Gutty

Sứ Điệp của Các Vị Lãnh Đạo Giáo Vùng Châu Á (August 2021) Xây Dựng Nền Tảng Của Chúng Ta dựa trên Đấng Ky Tô Bài của Anh Cả John Gutty thuộc Nhóm Túc Số…

Continue ReadingPodcast số 32 – Trang Mạng tháng 8, 2021 – Xây Dựng Nền Tảng của Chúng Ta – John Gutty

Podcast số 31 – Đại Hội Trung Ương tháng 10, 2010 – Ở Trên Con Đường – Rosemary M. Wixom

Bài của Rosemary M. Wixom Chủ Tịch Trung Ương Hội Thiếu Nhi Khi chúng ta giữ chặt con cái mình và tuân theo sự dẫn dắt của Đấng Cứu Rỗi,…

Continue ReadingPodcast số 31 – Đại Hội Trung Ương tháng 10, 2010 – Ở Trên Con Đường – Rosemary M. Wixom

Podcast số 30 – Liahona tháng 10, 2020 – Các Sứ Đồ Chia Sẻ Những Sứ Điệp về Niềm Hy Vọng

Các vị lãnh đạo Giáo Hội đưa ra những hiểu biết sâu sắc về việc luôn gần gũi với Thượng Đế, phục sự trong tình yêu thương, và kiên nhẫn…

Continue ReadingPodcast số 30 – Liahona tháng 10, 2020 – Các Sứ Đồ Chia Sẻ Những Sứ Điệp về Niềm Hy Vọng

Podcast số 29 – Đại Hội Trung Ương tháng 10, 2010 – Quyền Tự Quyết: Thiết Yếu cho Kế Hoạch của Cuộc Sống – Robert D. Hales

Bài của Anh Cả Robert D. Hales Thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ Bất cứ khi nào chúng ta chọn đến cùng Đấng Ky Tô, mang lấy…

Continue ReadingPodcast số 29 – Đại Hội Trung Ương tháng 10, 2010 – Quyền Tự Quyết: Thiết Yếu cho Kế Hoạch của Cuộc Sống – Robert D. Hales

Podcast số 28 – Đại Hội Trung Ương tháng 10, 2010 – Các Chị Em ở Si Ôn – Henry B. Eyring

Bài của Chủ Tịch Henry B. Eyring Đệ Nhị Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn Các chị em thân mến của tôi, tôi thật có phước được nói…

Continue ReadingPodcast số 28 – Đại Hội Trung Ương tháng 10, 2010 – Các Chị Em ở Si Ôn – Henry B. Eyring

Podcast số 27 – Liahoni tháng 5, 2021 – Giảng Dạy Theo Cách của Đấng Cứu Rỗi – Jan E. Newman

Bài của Anh Jan E. Newman Đệ Nhị Cố Vấn trong Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Trường Chủ Nhật Trách nhiệm đặt trọn vẹn trên vai mỗi chúng ta là…

Continue ReadingPodcast số 27 – Liahoni tháng 5, 2021 – Giảng Dạy Theo Cách của Đấng Cứu Rỗi – Jan E. Newman

Podcast số 26 – Đại Hội Trung Ương tháng 10, 2010 – Làm Gương Cho Các Tín Đồ – Mary N. Cook

Làm Gương cho Các Tín Đồ Mary N. Cook Đệ Nhất Cố Vấn trong Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Hội Thiếu Nữ Tôi muốn mời các anh chị em hãy…

Continue ReadingPodcast số 26 – Đại Hội Trung Ương tháng 10, 2010 – Làm Gương Cho Các Tín Đồ – Mary N. Cook