Podcast số 34 – Những Tấm Kính Đền Thờ Chiếu Rọi Đến Suốt Vĩnh Cửu – Gerrit W. Gong

Bài của Anh Cả Gerrit W. Gong Thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ Với lòng biết ơn, tôi làm chứng rằng một triển vọng vĩnh cửu của…

Continue ReadingPodcast số 34 – Những Tấm Kính Đền Thờ Chiếu Rọi Đến Suốt Vĩnh Cửu – Gerrit W. Gong