Podcast số 32 – Trang Mạng tháng 8, 2021 – Xây Dựng Nền Tảng của Chúng Ta – John Gutty

Sứ Điệp của Các Vị Lãnh Đạo Giáo Vùng Châu Á (August 2021)

Xây Dựng Nền Tảng Của Chúng Ta dựa trên Đấng Ky Tô

Bài của Anh Cả John Gutty thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi

Khi chúng ta noi gương theo Chúa Giê Su Ky Tô qua những hành động về tình yêu thương và sự phục vụ, Thượng Đế ban cho chúng ta những phước lành. Việc thực hành đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô chính là tình yêu thương qua hành động. Đây là bản chất của một cuộc sống tươi đẹp.

Tiên tri Hê La Man đã làm chứng rằng, “…con phải xây dựng nền móng của mình trên đá của Đấng Cứu Chuộc chúng ta, tức là Đấng Ky Tô, Vị Nam Tử của Thượng Đế… là một nền móng vững chắc, là một nền móng mà nếu loài người xây dựng trên đó họ sẽ không thể nào đổ ngã được. ” [i]

Cha Thiên Thượng của chúng ta và con trai độc sinh của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô, là nguồn gốc thật sự của niềm vui và hạnh phúc của chúng ta. Chúa Giê Su Ky Tô là Đấng biện hộ cho chúng ta trước Cha Thiên Thượng. Những lời giảng dạy và sự hy sinh chuộc tội của Ngài đã tạo cơ hội cho bất kỳ ai cũng có thể được cứu rỗi. Bước tiến đầu tiên của chúng ta hướng đến sự cứu rỗi là có đức tin nơi Ngài.

Tuy nhiên, việc biết về Chúa Giê Su Ky Tô là một sự học hỏi suốt đời. Việc tin cậy Thượng Đế và tiến bước trong cuộc sống, bất chấp tất cả những thử thách chúng ta đối mặt, là dấu hiệu của một môn đồ trung tín. Khi chúng ta cố gắng tuân theo những lời giảng dạy của Đấng Ky Tô và tuân giữ các lệnh truyền của Thượng Đế, cuối cùng, chúng ta sẽ định hình những suy nghĩ, hành động và tâm hồn của mình để trở nên giống như Ngài.

Trong lễ báp têm, chúng ta đã lập giao ước với Chúa. Mỗi tuần, chúng ta lập giao ước qua Tiệc Thánh để luôn tưởng nhớ tới Ngài. Điều này rất quan trọng, để cho chúng ta có thể luôn có Thánh Linh của Ngài đồng hành cùng chúng ta trong tất cả mọi việc chúng ta làm, “…để hướng dẫn các người vào những nẻo đường của sự khôn ngoan, ngõ hầu các người được phước, được thịnh vượng, và được bảo tồn.”[ii]  

“Đức tin chân thật là được tập trung vào và dựa vào Chúa Giê Su Ky Tô và luôn dẫn đến hành động,”[iii] và đức tin là một nguyên tắc của hành động mà dẫn chúng ta đến sự ngay chính. Sự ngay chính là nền tảng của sức mạnh thuộc linh qua Đấng Ky Tô; vì “các quyền năng trên trời chỉ có thể kiểm soát hay điều khiển được bởi các nguyên tắc ngay chính mà thôi.” [iv]  

Một tôi tớ trung tín của Chúa thực hành đức tin để phục vụ Chúa Giê Su Ky Tô và con cái của Thượng Đế trên thế gian. Giống như Vua Bên Gia Min, người mà đã làm chứng rằng ông đã dành cuộc đời mình để phục vụ Thượng Đế và những người khác, chúng ta nên để tâm tham gia vào việc phục vụ các anh chị em của chúng ta. Khi chúng ta noi gương theo Chúa Giê Su Ky Tô qua những hành động về tình yêu thương và sự phục vụ, Thượng Đế ban cho chúng ta những phước lành.Việc thực hành đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô chính là tình yêu thương qua hành động. Đây là bản chất của một cuộc sống tươi đẹp.


“Đức tin chân thật là được tập trung vào và dựa vào Chúa Giê Su Ky Tô và luôn dẫn đến hành động,”ANH CẢ DAVID A. BEDNAR


Một số cách để giúp chúng ta nuôi dưỡng đức tin và xây dựng nền tảng của mình trên Chúa Giê Su Ky Tô là:

  1. Luôn yêu thương Thượng Đế với tất cả tấm lòng, tâm hồn, năng lực, tâm trí và sức mạnh, và cũng như vậy, yêu thương kẻ lân cận như chính mình. (Xin xem Mác 12:30, Ma Thi Ơ 22:37-39, Mô Rô Ni 10:32-33, GLGƯ 4:2)
  2. Luôn tuân giữ các lệnh truyền của Thượng Đế. (Xin xem Giăng 14:15)
  3. Luôn xứng đáng với sự đồng hành của Đức Thánh Linh. Chỉ thông qua Đức Thánh Linh chúng ta mới có thể học được ý nghĩa thực sự của sự chuộc tội của Chúa Giê Su Ky Tô trong cuộc sống của chúng ta. (Xin xem Giăng 15:36, Mô Rô Ni 10:5-7)
  4. Luôn học hỏi từ thánh thư, vì thánh thư làm chứng về Chúa Giê Su Ky Tô. (Xin xem Giăng 5:39)
  5. Hãy luôn cầu nguyện, tạ ơn Cha Thiên Thượng hằng ngày trong danh của Đấng Ky Tô (Xin xem 3 Nê Phi 18:19, GLGƯ 46:31-32)
  6. Luôn nghe theo Vị Tiên Tri tại thế, vì việc đó mang lại sự an toàn.

Sứ Đồ Phao Lô đã làm chứng rằng,  Mục đích của sự răn bảo, ấy là sự yêu thương, bởi lòng tinh sạch, lương tâm tốt và đức tin thật mà sanh ra.” [v]  Vua Bên Gia Min đã dạy rằng ông không bao giờ tìm kiếm vàng bạc hay bất kỳ của cải nào trên thế gian. Ông làm chứng rằng ông đã được Chúa giữ gìn và bảo tồn để phục vụ mọi người. Ông cảnh báo những người không có lương tâm trong sáng, không chịu hối cải, thì sẽ xa lánh Thượng Đế vì tội lỗi của họ. Còn những người ngay chính, yêu thương và phục vụ những người khác sẽ bước vào trạng thái đầy phước lành và hạnh phúc. Trong Mô Si A 2:41, Vua Bên Gia Min đã dạy rằng đây là: “… trạng thái của những người tuân giữ các lệnh truyền của Thượng Đế, vì này, họ được ban phước trong tất cả mọi điều, cả vật chất lẫn tinh thần.” Ông cũng làm chứng trong đoạn sau của câu này rằng tất cả những ai kiên trì đến cùng “… sẽ được thu nhận vào thiên thượng, để nhờ đó họ có thể ở với Thượng Đế trong một trạng thái hạnh phúc bất tận.”

Khi suy ngẫm về thời thơ ấu của mình, tôi đã được dạy về sự có thực và thiên tính của Thượng Đế và rằng khi vâng lời Ngài thì Ngài sẽ chắc chắn ban phước cho tôi. Tôi bày tỏ lòng cảm kích và biết ơn của mình đến tất cả những gia đình và cá nhân đang phục vụ Thượng Đế bằng cách làm việc không ngừng nghỉ để ban phước cho cuộc sống của những người khác.

Hãy làm cho cuộc sống của chúng ta không còn chỗ cho sự hận thù và kiêu ngạo. Chúng ta phải khiêm nhường và vâng theo ước muốn của Thượng Đế. Sự kết nối thường xuyên và nhất quán với Thượng Đế giúp chúng ta làm được điều này. Chủ Tịch Ezra Taft Benson đã khuyên nhủ rằng: “Thử thách lớn nhất của cuộc đời là vâng lời Thượng Đế. Chúa phán rằng, ‘chúng ta sẽ thử thách họ bằng phương tiện này, để xem họ sẽ làm theo tất cả những gì Chúa, Thượng Đế của họ, sẽ truyền lệnh cho họ chăng.’ (Áp Ra Ham 3:25). Thử thách lớn nhất của cuộc đời là học biết ý muốn của Chúa và rồi thực hiện điều đó. Lệnh truyền lớn của cuộc đời là yêu thương Chúa.” [vi]

Tôi có một chứng ngôn về việc kết nối với Thượng Đế thông qua cầu nguyện. Khi tôi cầu nguyện, tôi cảm nhận được tình yêu thương và sự ấm áp của Thượng Đế. Khi còn nhỏ, tôi đã học được rằng, “Hãy hội ý với Chúa trong mọi việc làm của mình, và Ngài sẽ hướng dẫn con đến điều thiện.” [vii]  Chỉ riêng sự cầu nguyện đã là câu trả lời cho rất nhiều câu hỏi. Khi chúng ta cầu xin lòng nhân từ, sự khiêm nhường, và kêu cầu cho các gia đình của chúng ta chống lại quyền lực của kẻ thù của chúng ta, chống lại quỷ dữ, và cầu nguyện để hối cải, tôi cầu xin Chúa ban phước cho chúng ta với tấm lòng vị tha và thuần khiết.

Giáo Vùng Châu Á được ban phước bởi sự loan báo của một số đền thờ. Chúng tôi cầu nguyện cho tất cả mọi người để biết, cảm nhận và có được tình yêu thương của Thượng Đế qua những ngôi đền thờ thánh này và các giáo lễ sẽ được thực hiện ở đó. Tôi làm chứng rằng Thượng Đế có thật, và Chúa Giê Su Ky Tô là Đấng Cứu Rỗi và Đấng Cứu Chuộc của chúng ta. Chỉ qua việc xây dựng nền tảng của chúng ta trên Đấng Ky Tô, chúng ta mới có thể tìm thấy hạnh phúc thật sự trong “…sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, [viii] và trở về nơi ngự trị của Thượng Đế trên cao. Trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.