Podcast số 23 – Các Vị Tiên Tri Dẫn Dắt Chúng Ta Đến Với Đấng Ky Tô – Ting Tsung Chang

Bài của Anh Cả Ting-Tsung Chang “Tôi biết khi chúng ta hoàn toàn tuân theo những lời giảng dạy đầy soi dẫn của vị tiên tri, đặc biệt là những…

Continue Reading Podcast số 23 – Các Vị Tiên Tri Dẫn Dắt Chúng Ta Đến Với Đấng Ky Tô – Ting Tsung Chang

Podcast số 19 – Tóm tắt Các Phiên Họp Thứ Bảy của Đại Hội Trung Ương Tháng Tư Năm 2021

Các đại hội trung ương của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô là những sự kiện bán niên mà tại đó, các vị…

Continue Reading Podcast số 19 – Tóm tắt Các Phiên Họp Thứ Bảy của Đại Hội Trung Ương Tháng Tư Năm 2021