Podcast số 178 – Đại Hội Trung Ương tháng 10, 2012 – Chúa Đã Không Quên Các Chị Em Đâu – Linda S. Reeves

Bài của chị Linda S. Reeves, Đệ Nhị Cố Vấn trong Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Hội Phụ Nữ vào năm 2012 của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của…

Continue ReadingPodcast số 178 – Đại Hội Trung Ương tháng 10, 2012 – Chúa Đã Không Quên Các Chị Em Đâu – Linda S. Reeves

Podcast số 177 – Liahona tháng 4, 2019 – Trong Những Lúc Chán Nản, Hãy Nhớ tới Câu Chuyện Người Đàn Bà Góa ở Thành Na In – Keith J. Wilson

Bài của Anh Keith J. Wilson Phó Giáo Sư khoa Thánh Thư Cổ Xưa, trường Brigham Young University, Provo, Utah, Hoa Kỳ Đặc biệt là khi cảm thấy bị bỏ quên…

Continue ReadingPodcast số 177 – Liahona tháng 4, 2019 – Trong Những Lúc Chán Nản, Hãy Nhớ tới Câu Chuyện Người Đàn Bà Góa ở Thành Na In – Keith J. Wilson

Podcast số 176 – Liahona tháng 2, 2013 – Một Lời Khuyên Dành Cho Người Truyền Giáo Lưỡng Lự – Dieter F. Uchtdorf

Một Lời Khuyên dành cho Người Truyền Giáo Lưỡng Lự Bài của Chủ Tịch Dieter F. Uchtdorf, Đệ Nhị Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn vào năm 2013 của…

Continue ReadingPodcast số 176 – Liahona tháng 2, 2013 – Một Lời Khuyên Dành Cho Người Truyền Giáo Lưỡng Lự – Dieter F. Uchtdorf

Podcast số 175 – Trang Mạng tháng 7, 2022 – Yêu Thương, Chia Xẻ và Mời Gọi – Peter Meurs

Sứ Điệp của Các Vị Lãnh Đạo Giáo Vùng Châu Á (July 2022) Bài của Anh Cả Peter Meurs thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi của Giáo Hội Các Thánh…

Continue ReadingPodcast số 175 – Trang Mạng tháng 7, 2022 – Yêu Thương, Chia Xẻ và Mời Gọi – Peter Meurs