Podcast số 184 – Liahona tháng 4, 2019 – Tin Cậy Nơi Sự Giải Thoát của Đấng Cứu Rỗi – Henry B. Eyring

Đệ Nhất Cố Vấn trong Chủ Tịch Đoàn của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô vào năm 2019 Sự Chuộc Tội và Sự…

Continue ReadingPodcast số 184 – Liahona tháng 4, 2019 – Tin Cậy Nơi Sự Giải Thoát của Đấng Cứu Rỗi – Henry B. Eyring

Podcast số 183 – Liahona tháng 12, 2013 – Gia Đình và Bạn Bè Vĩnh Viễn Bên Nhau – Henry B. Eyring

Đệ Nhất Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn năm 2013 của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Dù sống ở bất…

Continue ReadingPodcast số 183 – Liahona tháng 12, 2013 – Gia Đình và Bạn Bè Vĩnh Viễn Bên Nhau – Henry B. Eyring

Podcast số 181 – Liahona tháng 3, năm 2008 – Đức Tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô – Russell M. Nelson

Bài của Anh Cả Russell M. Nelson thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ vào năm 2008 của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê…

Continue ReadingPodcast số 181 – Liahona tháng 3, năm 2008 – Đức Tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô – Russell M. Nelson

Podcast số 180 – Liahona tháng 2, 2017 – Như Ta Đã Yêu Các Ngươi – Thomas S. Monson (1927-2018)

Sứ Điệp của Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn tháng 2 năm 2017 của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Cách đây vài năm,…

Continue ReadingPodcast số 180 – Liahona tháng 2, 2017 – Như Ta Đã Yêu Các Ngươi – Thomas S. Monson (1927-2018)

Podcast số 179 – Liahona tháng 3, 2021 – Điều mà Việc Quét Nhà đã Dạy Tôi về Vai Trò Làm Cha Mẹ – Kamri Melaine Webster

Bài của chị Kamri Melaine Webster hiện sống ở Utah, Hoa Kỳ. Những công việc nhà của con cái tôi giúp đáp ứng lời cầu nguyện của tôi. Tôi thức…

Continue ReadingPodcast số 179 – Liahona tháng 3, 2021 – Điều mà Việc Quét Nhà đã Dạy Tôi về Vai Trò Làm Cha Mẹ – Kamri Melaine Webster

Podcast số 178 – Đại Hội Trung Ương tháng 10, 2012 – Chúa Đã Không Quên Các Chị Em Đâu – Linda S. Reeves

Bài của chị Linda S. Reeves, Đệ Nhị Cố Vấn trong Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Hội Phụ Nữ vào năm 2012 của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của…

Continue ReadingPodcast số 178 – Đại Hội Trung Ương tháng 10, 2012 – Chúa Đã Không Quên Các Chị Em Đâu – Linda S. Reeves

Podcast số 177 – Liahona tháng 4, 2019 – Trong Những Lúc Chán Nản, Hãy Nhớ tới Câu Chuyện Người Đàn Bà Góa ở Thành Na In – Keith J. Wilson

Bài của Anh Keith J. Wilson Phó Giáo Sư khoa Thánh Thư Cổ Xưa, trường Brigham Young University, Provo, Utah, Hoa Kỳ Đặc biệt là khi cảm thấy bị bỏ quên…

Continue ReadingPodcast số 177 – Liahona tháng 4, 2019 – Trong Những Lúc Chán Nản, Hãy Nhớ tới Câu Chuyện Người Đàn Bà Góa ở Thành Na In – Keith J. Wilson

Podcast số 176 – Liahona tháng 2, 2013 – Một Lời Khuyên Dành Cho Người Truyền Giáo Lưỡng Lự – Dieter F. Uchtdorf

Một Lời Khuyên dành cho Người Truyền Giáo Lưỡng Lự Bài của Chủ Tịch Dieter F. Uchtdorf, Đệ Nhị Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn vào năm 2013 của…

Continue ReadingPodcast số 176 – Liahona tháng 2, 2013 – Một Lời Khuyên Dành Cho Người Truyền Giáo Lưỡng Lự – Dieter F. Uchtdorf

Podcast số 175 – Trang Mạng tháng 7, 2022 – Yêu Thương, Chia Xẻ và Mời Gọi – Peter Meurs

Sứ Điệp của Các Vị Lãnh Đạo Giáo Vùng Châu Á (July 2022) Bài của Anh Cả Peter Meurs thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi của Giáo Hội Các Thánh…

Continue ReadingPodcast số 175 – Trang Mạng tháng 7, 2022 – Yêu Thương, Chia Xẻ và Mời Gọi – Peter Meurs