Podcast số 6 – Tin Cậy Nơi Sự Giải Thoát của Đấng Cứu Rỗi – Henry B. Eyring

Bài của Chủ Tịch Henry B. Eyring Đệ Nhị Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn Trích từ bài nói chuyện tại một buổi họp đặc biệt devotional, “Quyền Năng…

Continue ReadingPodcast số 6 – Tin Cậy Nơi Sự Giải Thoát của Đấng Cứu Rỗi – Henry B. Eyring