Podcast số 6 – Liahona tháng 4, 2019 – Tin Cậy Nơi Sự Giải Thoát của Đấng Cứu Rỗi – Henry B. Eyring

Bài của Chủ Tịch Henry B. Eyring Đệ Nhị Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn Trích từ bài nói chuyện tại một buổi họp đặc biệt devotional, “Quyền Năng…

Continue ReadingPodcast số 6 – Liahona tháng 4, 2019 – Tin Cậy Nơi Sự Giải Thoát của Đấng Cứu Rỗi – Henry B. Eyring

Podcast số 5 – Liahona tháng 4, 2020 – Họ Đã Có Một Niềm Hy Vọng về Sự Tái Lâm của Đấng Ky Tô – Mindy Selu

Và Chúng Ta Cũng Vậy Bài của Mindy Selu Các Tạp Chí Giáo Hội Các vị tiên tri trong Sách Mặc Môn đã có hy vọng rằng Đấng Ky Tô…

Continue ReadingPodcast số 5 – Liahona tháng 4, 2020 – Họ Đã Có Một Niềm Hy Vọng về Sự Tái Lâm của Đấng Ky Tô – Mindy Selu

Podcast số 4 – Liahona tháng 4, 2018 – Buổi Sáng Chủ Nhật Rực Rỡ Đó – Joseph B. Wirthlin (1917-2008)

Bài của Anh Cả Joseph B. Wirthlin (1917–2008) Thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ Từ bài nói chuyện tại đại hội trung ương tháng Mười năm 2006. Vào…

Continue ReadingPodcast số 4 – Liahona tháng 4, 2018 – Buổi Sáng Chủ Nhật Rực Rỡ Đó – Joseph B. Wirthlin (1917-2008)

Podcast số 3 – Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ tháng 3, 2021 – Trọng Tâm Của Lễ Phục Sinh – Gerrit W. Gong

Bài của Anh Cả Gerrit W. Gong Thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ Khi kỷ niệm Lễ Phục Sinh, chúng ta vui mừng vì Chúa Giê Su…

Continue ReadingPodcast số 3 – Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ tháng 3, 2021 – Trọng Tâm Của Lễ Phục Sinh – Gerrit W. Gong