Podcast số 236 – Trang Mạng tháng 2, 2023 – Năng Lượng để Trở Về Nhà An Toàn – David P. Homer

Bài của Anh Cả David P. Homer, Chủ Tịch Giáo Vùng Châu Á, đăng trong Sứ Điệp Giáo Vùng Châu Á tháng 2, năm 2023 Nếu chúng ta tuân theo…

Continue ReadingPodcast số 236 – Trang Mạng tháng 2, 2023 – Năng Lượng để Trở Về Nhà An Toàn – David P. Homer

Podcast số 235 – Liahona tháng 4, 2013 – Giúp Con Cái Chuẩn Bị cho Phép Báp Têm – Jessica Larsen

Bài của Jessica Larsen và Marissa Widdison Bài đăng trong tạp chí Liahona của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Thời thơ ấu…

Continue ReadingPodcast số 235 – Liahona tháng 4, 2013 – Giúp Con Cái Chuẩn Bị cho Phép Báp Têm – Jessica Larsen

Podcast số 234 – Liahona tháng 2, 2015 – Chứng Ngôn và Sự Cải Đạo – Henry B. Eyring

Bài của Chủ Tịch Henry B. Eyring, Đệ Nhị Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô…

Continue ReadingPodcast số 234 – Liahona tháng 2, 2015 – Chứng Ngôn và Sự Cải Đạo – Henry B. Eyring

Podcast số 233 – Liahona tháng 1, 2019 – Mục Đích Mà Sẽ Thay Đổi Cách Chúng Ta Phục Sự

Mặc dù có nhiều mục đích của việc phục sự, nhưng nỗ lực của chúng ta nên được soi dẫn bởi ước muốn để giúp đỡ người khác đạt được…

Continue ReadingPodcast số 233 – Liahona tháng 1, 2019 – Mục Đích Mà Sẽ Thay Đổi Cách Chúng Ta Phục Sự

Podcast số 231 – Đại Hội Trung Ương tháng 4, 2018 – Phục Sự giống như Đấng Cứu Rỗi – Jean B. Bingham

Bài của chị Jean B. Bingham, Chủ Tịch Trung Ương Hội Phụ Nữ vào năm 2018 của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Chúng…

Continue ReadingPodcast số 231 – Đại Hội Trung Ương tháng 4, 2018 – Phục Sự giống như Đấng Cứu Rỗi – Jean B. Bingham

Podcast số 230 – Liahona tháng 10, 2013 – Trách Nhiệm của Chúng Ta để Giải Cứu – Thomas S. Monson (1927-2018)

Bài của Cựu Chủ Tịch Thomas S. Monson (1927-2018) của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Đối với Các Thánh Hữu Ngày Sau,…

Continue ReadingPodcast số 230 – Liahona tháng 10, 2013 – Trách Nhiệm của Chúng Ta để Giải Cứu – Thomas S. Monson (1927-2018)

Podcast số 229 – Liahona tháng 8, 2016 – Hy Vọng về Tình Yêu Thương của Gia Đình Vĩnh Cửu – Henry B. Eyring

Bài của Chủ Tịch Henry B. Eyring, Đệ Nhất Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn vào năm 2016 của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê…

Continue ReadingPodcast số 229 – Liahona tháng 8, 2016 – Hy Vọng về Tình Yêu Thương của Gia Đình Vĩnh Cửu – Henry B. Eyring