Podcast số 136 – Liahona tháng 3, 2022 – Anh Chị Em Có ĐangTìm Kiếm Đấng Ky Tô Hằng Ngày Không? – Orson S. Franco

Tác giả hiện đang sống tại Guatemala Kinh nghiệm của tôi trong đền thờ đã giúp tôi nhận ra rằng mình cần phải tìm kiếm Đấng Ky Tô mỗi ngày.…

Continue ReadingPodcast số 136 – Liahona tháng 3, 2022 – Anh Chị Em Có ĐangTìm Kiếm Đấng Ky Tô Hằng Ngày Không? – Orson S. Franco

Podcast số 135 – Đại Hội Trung Ương tháng 10, 2011 – Thời Gian Chuẩn Bị – Ian S. Ardern

Thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Chúng ta cần phải dành hết thời giờ của…

Continue ReadingPodcast số 135 – Đại Hội Trung Ương tháng 10, 2011 – Thời Gian Chuẩn Bị – Ian S. Ardern

Podcast số 134 – Đại Hội Trung Ương tháng 4, 2011 – Được Kêu Gọi Làm Thánh Hữu – Benjamin De Hoyos

Thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Chúng ta được phước biết bao để được kết…

Continue ReadingPodcast số 134 – Đại Hội Trung Ương tháng 4, 2011 – Được Kêu Gọi Làm Thánh Hữu – Benjamin De Hoyos

Podcast số 133 – Trang Mạng tháng 4, 2022 – Những Điều Vị Tiên Tri Đã Giảng Dạy tại Đại Hội Trung Ương tháng 4, năm 2022

Sự Xung Đột và Phúc Âm Bình An Trong bài nói chuyện vào sáng Chủ Nhật, vị lãnh đạo Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su…

Continue ReadingPodcast số 133 – Trang Mạng tháng 4, 2022 – Những Điều Vị Tiên Tri Đã Giảng Dạy tại Đại Hội Trung Ương tháng 4, năm 2022

Podcast số 132 – Đại Hội Trung Ương tháng 10, 2011 – Sự Chuẩn Bị Trong Chức Tư Tế: “Tôi Cần Sự Giúp Đỡ của Anh” – Henry B. Eyring

Đệ Nhất Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn năm 2011 của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Đừng lo lắng về…

Continue ReadingPodcast số 132 – Đại Hội Trung Ương tháng 10, 2011 – Sự Chuẩn Bị Trong Chức Tư Tế: “Tôi Cần Sự Giúp Đỡ của Anh” – Henry B. Eyring

Podcast số 131 – Đại Hội Trung Ương tháng 10, 2011 – Các Giao Ước – Russell M. Nelson

Thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ năm 2011 của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Khi biết rằng mình là…

Continue ReadingPodcast số 131 – Đại Hội Trung Ương tháng 10, 2011 – Các Giao Ước – Russell M. Nelson

Podcast số 129 – Liahona tháng 3, 2008 – Ngài Hằng Sống! – Lời Chứng của Các Vị Tiên Tri Ngày Sau

Lời Chứng của Các Vị Tiên Tri Ngày Sau của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô “Và giờ đây, sau bao nhiêu chứng…

Continue ReadingPodcast số 129 – Liahona tháng 3, 2008 – Ngài Hằng Sống! – Lời Chứng của Các Vị Tiên Tri Ngày Sau

Podcast số 128 – Liahona tháng 3, 2008 – Chúng Tôi Làm Chứng về Chúa Giê Su Ky Tô – Gordon B. Hinckley

Chủ Tịch Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô năm 2008 Cách đây hơn 2.000 năm, Đấng Cứu Chuộc của nhân loại sinh ra…

Continue ReadingPodcast số 128 – Liahona tháng 3, 2008 – Chúng Tôi Làm Chứng về Chúa Giê Su Ky Tô – Gordon B. Hinckley

Podcast số 127 – Đại Hội Trung Ương tháng 4, 2011 – Các Phước Lành Quý Báu Nhất của Chúa – Carl B. Pratt

Thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Tôi làm chứng rằng khi chúng ta đóng tiền…

Continue ReadingPodcast số 127 – Đại Hội Trung Ương tháng 4, 2011 – Các Phước Lành Quý Báu Nhất của Chúa – Carl B. Pratt