Podcast số 129 – Liahona tháng 3, 2008 – Ngài Hằng Sống! – Lời Chứng của Các Vị Tiên Tri Ngày Sau

Lời Chứng của Các Vị Tiên Tri Ngày Sau của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô

“Và giờ đây, sau bao nhiêu chứng ngôn mà đã được nói về Ngài, thì đây là chứng ngôn, gần đây nhất trong tất cả các chứng ngôn, mà chúng tôi nói về Ngài: Rằng Ngài hằng sống!” (GLGƯ 76:22).

“Ngài hằng sống!” Tiên Tri Joseph Smith đã làm chứng như vậy về Chúa Cứu Rỗi Giê Su Ky Tô. Với sự tin chắc, tất cả các Vị Chủ Tịch kế nhiệm của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tôọđã được tán trợ với tư cách là các vị tiên tri, tiên kiến và mặc khảiọđã làm chứng về sự xác thực, thiên tính, Sự Chuộc Tội, và Sự Phục Sinh của Đấng Cứu Rỗi.

Chủ Tịch Gordon B. Hinckley (1910-2008)

“Tôi biết rằng tôi không phải là người đứng đầu Giáo Hội này. Chúa Giê Su Ky Tô là Đấng đứng đầu Giáo Hội này. Sứ mệnh của tôi, trách nhiệm chính yếu của tôi, vinh dự cao quý nhất của tôi đến trong việc long trọng chia sẻ chứng ngôn về sự hằng sống xác thực của Ngài. Chúa Giê Su Ky Tô là Vị Nam Tử của Thượng Đế, là Đấng đã hạ cố đến thế gian đầy khổ sở, xung đột và đau khổ này, nhằm ảnh hưởng đến tâm hồn con nguời để làm điều thiện, để giảng dạy con đường của cuộc sống vĩnh cửu, và để phó mạng sống làm sự hy sinh vì các tội lỗi của tất cả nhân loại. Ngài là ‘Vua của Các Vua và Chúa của Các Chúa, và Ngài sẽ trì vì mãi mãi và vĩnh viễn’ (Handel’s Messiah). … Tôi long trọng làm chứng rằng Ngài hằng sống và đứng bên tay phải của Cha Ngài.”1

Chủ Tịch Howard W. Hunter (1907-1995)

“Tôi biết ơn … về mối liên kết của tôi với một dân tộc mà có sự tin chắc vững vàng rằng Thượng Đế hằng sống, rằng Chúa Giê Su là Đấng Ky T6; và tôi làm chứng với các anh chị em rằng câu chuyện về hài đồng trong máng cỏ tại Bết Lê Hem không phải là chuyện thần thoại của thời xưa, mà là Chúa Giê Su, Vị Nam Tử của Thượng Đế đã được Ma Ri sinh ra trên trần thế; rằng Ngài sống giữa loài người; rằng Ngài chết trên cây thập tự và được phục sinh; rằng Ngài thật sự hằng sống ngày nay; và rằng Ngài là một Nhân Vật thánh và là Đấng Cứu Thế.”2

Chủ Tịch Ezra Taft Benson (1899-1994)

“Đôi khi câu hỏi được đặt ra là: ‘Người Mặc Môn Có Phải là Ky Tô Hữu Không?’ Chúng ta tuyên bố về thiên tính của Chúa Giê Su Ky Tô. Chúng ta tìm đến Ngài là nguồn cứu rỗi duy nhất của chúng ta. Chúng ta cố gắng sống theo những lời giảng dạy của Ngài, và chúng ta trông chờ thời kỳ Ngài sẽ tái lâm trên thế gian này để cai trị và trị vì với tư cách là Vua của Các Vua và Chúa của Các Chúa. Chúng ta nói, theo lời của một vị tiên tri trong Sách Mặc Môn, với những người thời nay: ‘Sẽ không có một danh xưng nào khác được ban ra, hay một con đường hoặc một phương tiện nào khác mà nhờ đó sự cứu rỗi có thể đến với con cái loài người, chỉ có ở trong hay nhờ danh của Đấng Ky Tô, Chúa Vạn Năng mà thôi’ (Mô Si A 3:17).”3

Chủ Tịch Spencer W. Kimball (1895-1985)

“Chúng ta đặt [Chúa Giê Su Ky Tô] lên trên một bệ thờ không giống với một nhóm nào khác mà tôi biết. Ngài không những là Vị Nam Tử của Thượng Đế đối với chúng ta, mà Ngài còn là một Thượng Đế và chúng ta là dân của Ngài… .

“Bất luận chúng ta nói về Ngài nhiều đến mấy đi nữa thì vẫn không đủ.

“Ngài không những là Người Thợ Mộc, Người Na Xa Rét, Người Ga Li Lê, mà còn là Chúa Giê Su Ky Tô, Thượng Đế của thế gian này, Vị Nam Tử của Thượng Đế, mà còn quan trọng hơn hết, Đấng Cứu Rỗi, Đấng Cứu Chuộc của chúng ta… .

“Tôi xin thêm vào chứng ngôn của mình. Tôi biết rằng Chúa Giê Su Ky Tô là Vị Nam Tử của Thượng Đế hằng sống và rằng Ngài đã bị đóng đinh vì các tội lỗi của thế gian.

“Ngài là bạn của tôi, Đấng Cứu Rỗi của tôi, Chúa của tôi, Thượng Đế của tôi.”4

Chủ Tịch Harold B. Lee (1899-1973)

“Sau một đêm dài tìm kiếm và nhiều ngày chuẩn bị phần thuộc linh tiếp theo đó, tôi biết được với tư cách là một nhân chứng mạnh mẽ hơn thị lực, cho đến khi tôi có thể làm chứng với một sự chắc chắn mà thách thức mọi nghi ngờ, rằng tôi biết tận đáy lòng mình rằng Chúa Giê Su là Đấng Ky Tô, Vị Nam Tử của Thượng Đế hằng sống, rằng Ngài hằng sống, Ngài đã chết, Ngài phục sinh và ngày nay Ngài đang chủ tọa trên các tầng trời, hướng dẫn các công việc của Giáo Hội mang danh của Ngài vì Giáo Hội này rao giảng giáo lý của Ngài. Tôi khiêm nhường chia sẻ chứng ngôn đó và để lại với các anh chị em lời chứng của tôi.”5

Chủ Tịch Joseph Fielding Smith (1876-1972)

“Sự cứu rỗi là nơi Đấng Ky Tô. Sự cứu rỗi có được nhờ vào sự chuộc tội vô hạn và vĩnh cửu mà Ngài đã thực hiện bằng cách đổ máu của Ngài. Ngài là Vị Nam Tử của Thượng Đế, và Ngài đến thế gian để cứu chuộc loài người khỏi cái chết thể xác và thuộc linh mà đến bởi vì điều chúng ta gọi là sự sa ngã.

“Qua lòng nhân từ và ân điển của Ngài, tất cả mọi người sẽ sống lại từ mộ phần, để được phán xét theo những hành vi mình đã làm khi còn ở trong thể xác… .

“Tôi biết rằng Ngài hằng sống, rằng Ngài trị vì trên các tầng trời và dưới thế gian, và rằng các mục đích của Ngài sẽ chiến thắng. Ngài là Chúa và Thượng Đế của chúng ta. Như chính Ngài đã phán cùng Joseph Smith: ‘Chúa là Thượng Đế, ngoài Ngài ra chẳng có Đấng Cứu Rỗi nào khác’ (GLGƯ 76:1).”6

Chủ Tịch David O. McKay (1873-1970)

“Thô Ma đã hỏi: ‘Làm sao biết đường được?’, khi ông ngồi với các sứ đồ khác và Chúa của họ tại bàn ăn sau bữa ăn tối trong cái đêm đáng ghi nhớ mà Chúa bị phản bội; và câu trả lời thiêng liêng của Đấng Ky Tô là: ‘Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống… .’ (Giăng 14:5–6.) Và Ngài chính là thế! Ngài là nguồn an ủi của chúng ta, sự soi dẫn của cuộc sống chúng ta, tác giả của sự cứu rỗi của chúng ta. Nếu muốn biết về mối quan hệ của mình với Thượng Đế, thì chúng ta đến với Chúa Giê Su Ky Tô. Nếu chúng ta muốn biết được lẽ thật về sự bất diệt của linh hồn, thì chúng ta có điều đó được tiêu biểu trong sự phục sinh của Đấng Cứu Rỗi… .

“… Ngài là Đấng Toàn Hảo đã từng sống trên thế gian; tấm gương cao quý nhất; thiên tính giống như Thượng Đế; trọn vẹn trong tình yêu thương của Ngài; Đấng Cứu Chuộc; Đấng Cứu Rỗi; Vị Nam Tử không tì vết của Đức Chúa Cha Vĩnh Cửu; Sự Sáng, Sự Sống, Đường Đi.”7

Chủ Tịch George Albert Smith (1870-1951)

“Đấng Cứu Rỗi chết để chúng ta có thể sống. Ngài đã khắc phục cái chết và mộ phần và ban hy vọng về một sự phục sinh đầy vinh quang cho tất cả những ai tuân theo những lời giảng dạy của Ngài.”8

“Tôi đã thấy nhiều người trên thế gian không biết rằng chúng ta tin nơi sứ mệnh thiêng liêng của Chúa chúng ta, và tôi đã được dẫn dắt để hơn một lần nói rằng không có người nào trên thế gian như Các Thánh Hữu Ngày Sau mà hiểu rõ sứ mệnh thiêng liêng của Chúa Giê Su Ky Tô, là những người đã triệt để tin rằng Ngài là Vị Nam Tử của Thượng Đế, là những người đầy lạc quan [đầy tin tưởng] rằng hiện nay Ngài đang ngồi trên ngai trong vinh quang bên tay phải của Cha Ngài.”9

Chủ Tịch Heber J. Grant (1856-1945)

“Chúng tôi nói cùng các tín hữu của Giáo Hội trên khắp thế giới, và cùng những người yêu chuộng hòa bình: kìa Người Đàn Ông Xứ Ga Li Lê không những là một Đức Thầy cao trọng, không những là một Vị Lãnh Đạo có một không hai, mà còn là Hoàng Tử Bình An, Tác Giả của Sự Cứu Rỗi, hiện nay, thật sự là Đấng Cứu Thế!

“… Chúa Giê Su là Đấng Cứu Chuộc của thế gian, Đấng Cứu Rỗi của nhân loại, là Đấng đến thế gian với một sứ mệnh đã được Cha Thiên Thượng chỉ định để chết cho sự cứu chuộc loài người. Chúa Giê Su Ky Tô thật sự là Vị Nam Tử của Thượng Đế, Con Độc Sinh trong xác thịt. Ngài là Đấng Cứu Chuộc, và chúng ta thờ phượng Ngài.”10

Chủ Tịch Joseph F. Smith (1838-1918)

“Đức Thánh Linh của Thượng Đế đã phán bảo cùng tôi—không phải qua tai nghe, cũng chẳng phải qua mắt thấy, mà qua tâm hồn của tôi, phần sinh động và vĩnh cửu của tôi,—và đã mặc khải cho tôi biết rằng Chúa Giê Su là Đấng Ky Tô, Vị Nam Tử của Thượng Đế hằng sống. Tôi làm chứng cùng các anh chị em rằng tôi biết là Đấng Cứu Chuộc của tôi hằng sống. Vả lại, tôi biết rằng tôi sẽ nhìn thấy Ngài trên thế gian này, và tôi sẽ thấy Ngài đúng như thật… . Chúa đã tiết lộ điều này cho tôi biết. Ngài đã làm tràn đầy tâm hồn tôi với chứng ngôn này, đến nỗi không còn chỗ để nghi ngờ nữa.”11

Chủ Tịch Lorenzo Snow (1814-1901)

“Đấng đó là Đấng ngự trên Trời, là Đấng trị vì ở đó trước khi có thế gian, là Đấng tạo dựng thế gian, và là Đấng, trong thời trung thế, đã xuống để hoàn chỉnh và cứu vớt những thứ Ngài đã tạo dựng, đã hiện đến cùng con người vào thời đại này.”12

“Chúng tôi làm chứng cùng toàn thể thế gian rằng chúng tôi biết, qua sự mặc khải thiêng liêng, ngay cả qua những sự biểu hiện của Đức Thánh Linh, rằng Chúa Giê Su là Đấng Ky Tô, Vị Nam Tử của Thượng Đế Hằng Sống, và rằng Ngài đã tự biểu hiện cho Joseph Smith thấy giống như Ngài đã đích thân biểu hiện cho các sứ đồ của Ngài thời xưa thấy, sau khi Ngài sống lại từ huyệt mộ, và Ngài đã cho Joseph Smith biết về các lẽ thật của Thượng Đế mà chỉ qua đó nhân loại mới có thể được cứu.”13

Chủ Tịch Wilford Woodruff (1807-1898)

“Mục tiêu của sứ mệnh của Đấng Ky Tô trên thế gian là phó mạng mình làm sự hy sinh để cứu chuộc loài người khỏi cái chết vĩnh viễn… . Ngài hành động hoàn toàn trong sự tuân theo ý muốn của Đức Chúa Cha trong tất cả mọi điều từ lúc bắt đầu, và uống lấy chén đắng ban cho Ngài. Do đó đã có sự mặc khải về vinh quang, vinh dự, sự bất diệt, và cuộc sống vĩnh cửu, với lòng bác ái lớn hơn cả đức tin hay hy vọng, vì qua đó Chiên Con của Thượng Đế đã thực hiện điều mà con người không thể tự làm cho mình được… .

“Không có một nhân vật nào mà có được quyền năng cứu rỗi linh hồn loài người và ban cho họ cuộc sống vĩnh vửu, ngoại trừ Chúa Giê Su Ky Tô, theo lệnh của Cha Ngài.”14

Chủ Tịch John Taylor (1808-1887)

“Được ban phước với nhiều điều hân hoan hơn đồng loại của Ngài, Ngài đã chiến đấu và khắc phục được quyền năng của loài người và quỷ dữ, của thế gian và ngục giới phối hợp lại; và được giúp đỡ bởi quyền năng siêu việt của Thiên Chủ Đoàn, Ngài đã chiến thắng cái chết, ngục giới và mộ phần, và sống lại một cách đắc thắng với tư cách là Vị Nam Tử của Thượng Đế, chính là Đức Chúa Cha vĩnh cửu, Đấng Mê Si, Hoàng Tử bình an, Đấng Cứu Chuộc, Đấng Cứu Thế; hoàn tất và hoàn thành công việc về sự chuộc tội, mà Cha Ngài đã ban cho Ngài để làm với tư cách là Vị Nam Tử của Thượng Đế và Con của người.”15

Chủ Tịch Brigham Young (1801-1877)

“Tôi làm chứng rằng Chúa Giê Su là Đấng Ky Tô, Đấng Cứu Rỗi và Đấng Cứu Chuộc; Tôi đã vâng theo lời Ngài, và nhận được lời hứa của Ngài, và sự hiểu biết mà tôi có về Ngài thì sự khôn ngoan của thế gian này không thể mang đến cho cũng như không thể cất khỏi tôi được… .

“Chúa Giê Su Ky Tô của chúng ta—Đấng Cứu Rỗi, là Đấng đã cứu chuộc thế gian và mọi điều thuộc về thế gian, là Con Độc Sinh của Đức Chúa Cha trong xác thịt… . Ngài đã trải qua cái chết cho mọi người, và đã trả nợ mà tổ phụ của chúng ta đã mang.”16

Tiên Tri Joseph Smith (1805-1844)

“Và đây là phúc âm, tin lành, mà tiếng nói từ trên trời làm chứng cho chúng tôi biết—

“Rằng Ngài đã đến với thế gian, Ngài là Giê Su, để bị đóng đinh trên thập tự giá vì thế gian, và để mang tội lỗi của thế gian, và để thánh hóa thế gian, và tẩy sạch nó khỏi mọi sự bất chính;

“Rằng nhờ Ngài mà tất cả đều có thể được cứu rỗi, những người mà Đức Chúa Cha đã đặt vào quyền năng của Ngài và đã do Ngài tạo ra” (GLGƯ 76:40–42).