Podcast số 44 – Thiết Lập Một Mái Gia Đình Đặt Đấng Ky Tô Làm Trọng Tâm – Richard J. Maynes

Bài của Anh Cả Richard J. Maynes Thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi Chúng ta hiểu và tin vào tính chất vĩnh cửu của gia đình. Sự hiểu biết…

Continue ReadingPodcast số 44 – Thiết Lập Một Mái Gia Đình Đặt Đấng Ky Tô Làm Trọng Tâm – Richard J. Maynes