Podcast số 242 – Liahona tháng 3, 2015 – Được Bảo Bọc trong Vòng Tay Thương Yêu của Ngài – Dieter F. Uchtdorf

Bài của Anh Cả Dieter F. Uchtdorf thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô…

Continue ReadingPodcast số 242 – Liahona tháng 3, 2015 – Được Bảo Bọc trong Vòng Tay Thương Yêu của Ngài – Dieter F. Uchtdorf

Podcast số 241 – Liahona tháng 10, 2013 – Trách Nhiệm của Chúng Ta để Giải Cứu – Thomas S. Monson (1927-2018)

Bài của cựu Chủ Tịch Thomas S. Monson (1927-2018) của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Đối với Các Thánh Hữu Ngày Sau, nhu…

Continue ReadingPodcast số 241 – Liahona tháng 10, 2013 – Trách Nhiệm của Chúng Ta để Giải Cứu – Thomas S. Monson (1927-2018)

Podcast số 239 – Liahona tháng 1, 2023 – Giải Quyết Những Khó Khăn trong Các Mối Quan Hệ – Christy Monson

Bài của Chị Christy Monson, Cựu Chuyên Gia Trị Liệu Hôn Nhân và Gia Đình, tín hữu của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky…

Continue ReadingPodcast số 239 – Liahona tháng 1, 2023 – Giải Quyết Những Khó Khăn trong Các Mối Quan Hệ – Christy Monson

Podcast số 238 – Liahona tháng 1, 2023 – Chuẩn Bị Đất Thuộc Linh của Anh Chị Em – Milton Camargo

Bài của Anh Milton Camargo Đệ Nhất Cố Vấn trong Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Trường Chủ Nhật của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su…

Continue ReadingPodcast số 238 – Liahona tháng 1, 2023 – Chuẩn Bị Đất Thuộc Linh của Anh Chị Em – Milton Camargo

Podcast số 236 – Trang Mạng tháng 2, 2023 – Năng Lượng để Trở Về Nhà An Toàn – David P. Homer

Bài của Anh Cả David P. Homer, Chủ Tịch Giáo Vùng Châu Á, đăng trong Sứ Điệp Giáo Vùng Châu Á tháng 2, năm 2023 Nếu chúng ta tuân theo…

Continue ReadingPodcast số 236 – Trang Mạng tháng 2, 2023 – Năng Lượng để Trở Về Nhà An Toàn – David P. Homer

Podcast số 235 – Liahona tháng 4, 2013 – Giúp Con Cái Chuẩn Bị cho Phép Báp Têm – Jessica Larsen

Bài của Jessica Larsen và Marissa Widdison Bài đăng trong tạp chí Liahona của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Thời thơ ấu…

Continue ReadingPodcast số 235 – Liahona tháng 4, 2013 – Giúp Con Cái Chuẩn Bị cho Phép Báp Têm – Jessica Larsen

Podcast số 234 – Liahona tháng 2, 2015 – Chứng Ngôn và Sự Cải Đạo – Henry B. Eyring

Bài của Chủ Tịch Henry B. Eyring, Đệ Nhị Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô…

Continue ReadingPodcast số 234 – Liahona tháng 2, 2015 – Chứng Ngôn và Sự Cải Đạo – Henry B. Eyring

Podcast số 233 – Liahona tháng 1, 2019 – Mục Đích Mà Sẽ Thay Đổi Cách Chúng Ta Phục Sự

Mặc dù có nhiều mục đích của việc phục sự, nhưng nỗ lực của chúng ta nên được soi dẫn bởi ước muốn để giúp đỡ người khác đạt được…

Continue ReadingPodcast số 233 – Liahona tháng 1, 2019 – Mục Đích Mà Sẽ Thay Đổi Cách Chúng Ta Phục Sự