Podcast số 161 – Liahona tháng 5, 2003 – Sự Tha Thứ Sẽ Biến Đổi Sự Cay Đắng thành Tình Thương- David E. Sorensen

Thuộc Chủ Tịch Đoàn Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi vào năm 2003 của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Sự tha thứ có…

Continue ReadingPodcast số 161 – Liahona tháng 5, 2003 – Sự Tha Thứ Sẽ Biến Đổi Sự Cay Đắng thành Tình Thương- David E. Sorensen

Podcast số 160 – Đại Hội Trung Ương tháng 4, 2010 – Mẹ Bảo Con Như Vậy – Bradley D. Foster

Thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi vào năm 2010 của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Có lẽ lý do chúng ta…

Continue ReadingPodcast số 160 – Đại Hội Trung Ương tháng 4, 2010 – Mẹ Bảo Con Như Vậy – Bradley D. Foster

Podcast số 159 – Đại Hội Trung Ương tháng 10, 2011 – Sách Mặc Môn – Một Quyển Sách từ Thượng Đế – Tad R. Callister

Thuộc Chủ Tịch Đoàn Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi Cùng với Kinh Thánh, Sách Mặc Môn là một chứng thư cần thiết về các giáo lý của Đấng Ky…

Continue ReadingPodcast số 159 – Đại Hội Trung Ương tháng 10, 2011 – Sách Mặc Môn – Một Quyển Sách từ Thượng Đế – Tad R. Callister

Podcast số 158 – Liahona tháng 2, 2011 – Sự Vui Mừng của Các Ngươi Sẽ Lớn Lao Biết Bao – Henry B. Eyring

Đệ Nhất Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn vào năm 2011 của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Có rất ít…

Continue ReadingPodcast số 158 – Liahona tháng 2, 2011 – Sự Vui Mừng của Các Ngươi Sẽ Lớn Lao Biết Bao – Henry B. Eyring

Podcast số 157 – Đại Hội Trung Ương tháng 4, 2011 – Hãy Nhớ Rằng: Lòng Nhân nên Khởi từ Tôi – Mary N. Cook

Đệ Nhất Cố Vấn trong Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Hội Thiếu Nữ vào năm 2011 của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô…

Continue ReadingPodcast số 157 – Đại Hội Trung Ương tháng 4, 2011 – Hãy Nhớ Rằng: Lòng Nhân nên Khởi từ Tôi – Mary N. Cook

Podcast số 156 – Đại Hội Trung Ương tháng 10, 2010 – Nuôi Dạy Con Cái với Lòng Can Đảm – Larry L. Lawrence

Thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi vào năm 2010 của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Trong những ngày sau cùng, điều…

Continue ReadingPodcast số 156 – Đại Hội Trung Ương tháng 10, 2010 – Nuôi Dạy Con Cái với Lòng Can Đảm – Larry L. Lawrence

Podcast số 155 – Đại Hội Trung Ương tháng 10, 2011 – Lo Liệu Theo Cách của Chúa – Dieter F. Uchtdorf

Đệ Nhị Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn vào năm 2011 của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Các nguyên tắc…

Continue ReadingPodcast số 155 – Đại Hội Trung Ương tháng 10, 2011 – Lo Liệu Theo Cách của Chúa – Dieter F. Uchtdorf

Podcast số 154 – Đại Hội Trung Ương tháng 10, 2011 – Hãy Trung Tín Tuân Giữ Các Giao Ước – Barbara Thompson

Đệ Nhị Cố Vấn trong Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Hội Phụ Nữ vào năm 2011 của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô…

Continue ReadingPodcast số 154 – Đại Hội Trung Ương tháng 10, 2011 – Hãy Trung Tín Tuân Giữ Các Giao Ước – Barbara Thompson

Podcast số 153 – Liahona tháng 5, 2003 – Quyền Năng Tuyệt Diệu của Sự Cầu Nguyện – Russell M. Nelson

Chủ Tịch Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Chúng ta nên cầu nguyện theo ý muốn của Cha Thiên Thượng. Ngài muốn thử…

Continue ReadingPodcast số 153 – Liahona tháng 5, 2003 – Quyền Năng Tuyệt Diệu của Sự Cầu Nguyện – Russell M. Nelson

Podcast số 152 – Trang Mạng tháng 6, 2022 – Chào Đón Bạn Bè đến Tham Dự Lễ Tiệc Thánh – Alan C. K. Cheung

Sứ Điệp của Các Vị Lãnh Đạo Giáo Vùng Châu Á (June 2022) Bài của Anh Cả Alan C. K. Cheung Thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi của Giáo Hội…

Continue ReadingPodcast số 152 – Trang Mạng tháng 6, 2022 – Chào Đón Bạn Bè đến Tham Dự Lễ Tiệc Thánh – Alan C. K. Cheung