Podcast số 98 – Trang Mạng tháng 10, 2021 – Các Giao Ước Đền Thờ Củng Cố Nền Tảng của Chúng Ta nơi Đấng Ky Tô – Ross A. Chiles

Sứ Điệp của Các Vị Lãnh Đạo Giáo Vùng Châu Á (October 2021) Bài của Anh Cả Ross A. Chiles thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi của Giáo Hội Các…

Continue ReadingPodcast số 98 – Trang Mạng tháng 10, 2021 – Các Giao Ước Đền Thờ Củng Cố Nền Tảng của Chúng Ta nơi Đấng Ky Tô – Ross A. Chiles

Podcast số 97 – Đại Hội Trung Ương tháng 4, 2011 – Một Chứng Ngôn Sống Động – Henry B. Eyring

Bài của Chủ Tịch Henry B. Eyring Đệ Nhất Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn vào năm 2011 của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa…

Continue ReadingPodcast số 97 – Đại Hội Trung Ương tháng 4, 2011 – Một Chứng Ngôn Sống Động – Henry B. Eyring

Podcast số 96 – Đại Hội Trung Ương tháng 10, 2013 – Các Cửa Sổ Trên Trời – David A. Bednar

Bài của Anh Cả David A. Bednar Thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ Các phước lành thuộc linh và vật chất sẽ đến với cuộc sống của chúng…

Continue ReadingPodcast số 96 – Đại Hội Trung Ương tháng 10, 2013 – Các Cửa Sổ Trên Trời – David A. Bednar

Podcast số 94 – Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ tháng 1, 2022 – Kế Hoạch Hạnh Phúc của Thượng Đế và Số Mệnh Thiêng Liêng của Các Em – Gary E. Stevenson

Thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Việc thấu hiểu và sống theo kế…

Continue ReadingPodcast số 94 – Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ tháng 1, 2022 – Kế Hoạch Hạnh Phúc của Thượng Đế và Số Mệnh Thiêng Liêng của Các Em – Gary E. Stevenson

Podcast số 93 – Đại Hội Trung Ương tháng 4, 2011 – Chứng Ngôn – Cecil O. Samuelson, Jr.

Thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Nền tảng của việc đạt được và giữ lại…

Continue ReadingPodcast số 93 – Đại Hội Trung Ương tháng 4, 2011 – Chứng Ngôn – Cecil O. Samuelson, Jr.

Podcast số 92 – Buổi Họp Trung Ương Hội Thiếu Nữ tháng 4, 2011 – Tôi Tin Ở Sự Lương Thiện, Chân Thành – Ann M.

Đệ Nhị Cố Vấn trong Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Hội Thiếu Nữ của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô vào năm 2011…

Continue ReadingPodcast số 92 – Buổi Họp Trung Ương Hội Thiếu Nữ tháng 4, 2011 – Tôi Tin Ở Sự Lương Thiện, Chân Thành – Ann M.

Podcast số 91 – Đại Hội Trung Ương tháng 4, 2011 – Các Phụ Nữ Thánh Hữu Ngày Sau Thật Là Phi Thường – Quentin L. Cook

Thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Phần lớn những thành quả trong Giáo…

Continue ReadingPodcast số 91 – Đại Hội Trung Ương tháng 4, 2011 – Các Phụ Nữ Thánh Hữu Ngày Sau Thật Là Phi Thường – Quentin L. Cook

Podcast số 90 – Đại Hội Trung Ương tháng 4, 2011 – Ngày Sa Bát và Tiệc Thánh – L. Tom Perry

Thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Hãy để cho gia đình mình được…

Continue ReadingPodcast số 90 – Đại Hội Trung Ương tháng 4, 2011 – Ngày Sa Bát và Tiệc Thánh – L. Tom Perry

Podcast số 89 – Hiểu Được Phước Lành Tộc Trưởng của Anh Chị Em – Thành Niên Trẻ Tuổi Hàng Tuần tháng 11, 2018- Allie Arnell & Margaret Wilden

Tác giả Allie Arnell sống ở Illinois, Hoa Kỳ, và Margaret Wilden sống ở New York, Hoa Kỳ. Việc nhận ra những phần của phước lành của mình có thể…

Continue ReadingPodcast số 89 – Hiểu Được Phước Lành Tộc Trưởng của Anh Chị Em – Thành Niên Trẻ Tuổi Hàng Tuần tháng 11, 2018- Allie Arnell & Margaret Wilden