Podcast số 251 – Liahona tháng 6, 2015 – Gia Đình Có Thể Sống với Nhau Vĩnh Viễn – Henry B. Eyring

Bài của Chủ Tịch Henry B. Eyring, Đệ Nhị Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô…

Continue ReadingPodcast số 251 – Liahona tháng 6, 2015 – Gia Đình Có Thể Sống với Nhau Vĩnh Viễn – Henry B. Eyring

Podcast số 250 – Liahona tháng 9, 2022 – Hãy Để Chúa Dẫn Dắt Cuộc Sống của Anh Chị Em – Patricio M. Giuffra

Bài của Anh Cả Patricio M. Giuffra Thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Tôn giáo…

Continue ReadingPodcast số 250 – Liahona tháng 9, 2022 – Hãy Để Chúa Dẫn Dắt Cuộc Sống của Anh Chị Em – Patricio M. Giuffra

Podcast số 249 – Liahona tháng 3, 2023 – Ta Ban Sự Bình An Ta cho Các Ngươi – Dieter F. Uchtdorf

Bài của Anh Cả Dieter F. Uchtdorf thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô…

Continue ReadingPodcast số 249 – Liahona tháng 3, 2023 – Ta Ban Sự Bình An Ta cho Các Ngươi – Dieter F. Uchtdorf

Podcast số 248 – Liahona tháng 1, 2023 – Tìm Kiếm Kế Hoạch Thiêng Liêng trong Gia Đình “Không Lý Tưởng” của Chúng Ta – Jenet Erickson

Bài của Chị Jenet Erickson, Phó Giáo Sư Khoa Lịch Sử và Giáo Lý của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô tại trường…

Continue ReadingPodcast số 248 – Liahona tháng 1, 2023 – Tìm Kiếm Kế Hoạch Thiêng Liêng trong Gia Đình “Không Lý Tưởng” của Chúng Ta – Jenet Erickson

Podcast số 247 – Trang Mạng tháng 4, 2023 – Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ – Benjamin M. Z. Tai

Sứ Điệp của Các Vị Lãnh Đạo Giáo Vùng Châu Á (tháng 4, 2023) bài của Anh Cả Benjamin M. Z. Tai, Đệ Nhất Cố Vấn trong Chủ Tịch Đoàn Giáo…

Continue ReadingPodcast số 247 – Trang Mạng tháng 4, 2023 – Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ – Benjamin M. Z. Tai

Podcast số 246 – Liahona tháng 3, 2021 – Theo Đuổi Sự Trọn Vẹn của Đấng Ky Tô – Jeffrey R. Holland

Bài của Anh Cả Jeffrey R. Holland thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô.…

Continue ReadingPodcast số 246 – Liahona tháng 3, 2021 – Theo Đuổi Sự Trọn Vẹn của Đấng Ky Tô – Jeffrey R. Holland