Audiobook Sách Mặc Môn (thu âm 2021)

Audiobook Sách Mặc Môn này đang được thu âm bởi anh Nguyễn Vũ Long (Chi Nhánh Hà Đông, Việt Nam) và chị Trần Quỳnh Anh (Chi Nhánh Tân Sơn Nhất, Việt Nam). Các chương mới thu sẽ được đăng hàng tuần trên YouTube kênh https://www.youtube.com/channel/UC3XvoElVrZJk3APaMfSgTdQ

Lời Mở Đầu
1 Nê Phi
2 Nê Phi
Gia Cốp
Ê Nốt
Gia Rôm
Ôm Ni
Lời Mặc Môn
Mô Si A
An Ma
Hê La Man
3 Nê Phi
4 Nê Phi
Mặc Môn
Ê The
Mô Rô Ni

Audiobook – Giáo Lý và Giao Ước

Audiobook – Trân Châu Vô Giá

Audiobook – Sách Mặc Môn

Nghe Sách Mặc Môn theo từng Chương

Lời Giới Thiệu và Các Nhân Chứng

1 Nê Phi
2 Nê Phi
Gia Cốp
Ê Nót
Gia Rôm
Ôm Ni
Lời Mặc Môn
Mô Si A
An Ma
Hê La Man
3 Nê Phi
4 Nê Phi
Mặc Môn
Ê The
Mô Rô Ni

Nghe Toàn Bộ Sách Mặc Môn