Việt Nam
Hoa Kỳ

Địa Điểm Chi Nhánh Braeburn 2nd

Địa chỉ: 3450 South Dairy Ashford Road, Houston, TX 77082, USA

Thời gian lễ vào mỗi Chủ Nhật: sáng 11:00 – 13:00

Chủ Tịch chi nhánh: Nathan Smith điện thoại: 1-822-530-9890

Địa Điểm Chi Nhánh Garden Grove 12

Địa chỉ: 10332 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683 USA

Thời gian lễ vào mỗi Chủ Nhật: sáng 11:00 – 13:00

Chủ Tịch Chi Nhánh: Thạch Hoàng điện thoại: 1-714-574-8237

Địa Điểm Chi Nhánh Bayshore

Địa chỉ: 3975 McLaughlin Ave, San Jose, CA 95121

Thời gian lễ vào mỗi Chủ Nhật: sáng 10:00-12:00

Chủ tịch chi nhánh: John Poelman điện thoại: 1-408-223-2735