Podcast số 322 – Buổi Họp Đặc Biệt Giáng Sinh năm 2019 – Thiên Sứ Thời Hiện Đại – Ulisses Soares

Bài của Anh Cả Ulisses Soares, thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Xin…

Continue ReadingPodcast số 322 – Buổi Họp Đặc Biệt Giáng Sinh năm 2019 – Thiên Sứ Thời Hiện Đại – Ulisses Soares

Podcast số 321 – Buổi Họp Đặc Biệt Giáng Sinh năm 2022 – Thế Gian Hãy Tiếp Nhận Vị Vua của Mình – Bonnie H. Cordon

Bài của Chị Bonnie H. Cordon, Chủ Tịch Trung Ương Hội Thiếu Nữ của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Hãy Mở Lòng…

Continue ReadingPodcast số 321 – Buổi Họp Đặc Biệt Giáng Sinh năm 2022 – Thế Gian Hãy Tiếp Nhận Vị Vua của Mình – Bonnie H. Cordon

Podcast số 320 – Buổi Họp Đặc Biệt Giáng Sinh năm 2022 – Một Tin Lành Sẽ Làm Một SựVui Mừng Lớn – Dallin H. Oaks

Bài của Chủ Tịch Dallin H. Oaks, Đệ Nhất Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky…

Continue ReadingPodcast số 320 – Buổi Họp Đặc Biệt Giáng Sinh năm 2022 – Một Tin Lành Sẽ Làm Một SựVui Mừng Lớn – Dallin H. Oaks

Podcast số 319 – Buổi Họp Đặc Biệt Giáng Sinh năm 2019 – Món Quà Hoàn Hảo – Joy D. Jones

Bài của Chị Joy D. Jones, Chủ Tịch Trung Ương Hội Thiếu Nhi của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Một năm nọ, ba…

Continue ReadingPodcast số 319 – Buổi Họp Đặc Biệt Giáng Sinh năm 2019 – Món Quà Hoàn Hảo – Joy D. Jones

Podcast số 318 – Buổi Họp Đặc Biệt Giáng Sinh năm 2022 – Ân Tứ Tuyệt Vời Nhất của Lễ Giáng Sinh – Jose A.Teixeira

Bài của Anh Cả José A. Teixeira thuộc Chủ Tịch Đoàn Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky…

Continue ReadingPodcast số 318 – Buổi Họp Đặc Biệt Giáng Sinh năm 2022 – Ân Tứ Tuyệt Vời Nhất của Lễ Giáng Sinh – Jose A.Teixeira

Podcast số 317 – Buổi Họp Đặc Biệt Giáng Sinh năm 2019 – Tập Trung vào Mục Đích Thật Sự của Lễ Giáng Sinh – Patrick Kearon

Bài của Anh Cả Patrick Kearon thuộc Chủ Tịch Đoàn Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô…

Continue ReadingPodcast số 317 – Buổi Họp Đặc Biệt Giáng Sinh năm 2019 – Tập Trung vào Mục Đích Thật Sự của Lễ Giáng Sinh – Patrick Kearon

Podcast số 316 – Buổi Họp Đặc Biệt Giáng Sinh năm 2022 – Đối Với Người Ngay Chính, Giáng Sinh Có Nghĩa Là Tất Cả Rồi Sẽ Tốt Đẹp – Neil L. Andersen

Bài của Anh Cả Neil L. Andersen thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô…

Continue ReadingPodcast số 316 – Buổi Họp Đặc Biệt Giáng Sinh năm 2022 – Đối Với Người Ngay Chính, Giáng Sinh Có Nghĩa Là Tất Cả Rồi Sẽ Tốt Đẹp – Neil L. Andersen

Podcast số 315 – Buổi Họp Đặc Biệt Giáng Sinh năm 2012- Lễ Giáng Sinh là Tình Yêu Thương – Thomas S. Monson (1927-2018)

Bài của Cựu Chủ Tịch Thomas S. Monson (1927-2018) của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Thưa các anh chị em, các anh…

Continue ReadingPodcast số 315 – Buổi Họp Đặc Biệt Giáng Sinh năm 2012- Lễ Giáng Sinh là Tình Yêu Thương – Thomas S. Monson (1927-2018)