Podcast số 270 – Liahona tháng 3, 2023 – Khi Thế Giới Của Mình Tối Tăm, Tôi Hướng về Đấng Ky Tô – Maria Celeste Mendoza Ramirez

Tác giả hiện đang sống tại Zulia, Venezuela. Bài đăng trong tạp chí Liahona của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Trong một…

Continue ReadingPodcast số 270 – Liahona tháng 3, 2023 – Khi Thế Giới Của Mình Tối Tăm, Tôi Hướng về Đấng Ky Tô – Maria Celeste Mendoza Ramirez

Podcast số 269 – Liahona tháng 7, 2002 – Phát Triển Sức Mạnh Nội Tâm – Mary Ellen W. Smoot

Bài của chị Mary Ellen W. Smoot, cựu Chủ Tịch Trung Ương của Hội Phụ Nữ của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô…

Continue ReadingPodcast số 269 – Liahona tháng 7, 2002 – Phát Triển Sức Mạnh Nội Tâm – Mary Ellen W. Smoot

Podcast số 268 – Liahona tháng 3, 2014 – Sự Phục Vụ và Cuộc Sống Vĩnh Cửu – Henry B. Eyring

Bài của Chủ Tịch Henry B. Eyring, Đệ Nhị Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky…

Continue ReadingPodcast số 268 – Liahona tháng 3, 2014 – Sự Phục Vụ và Cuộc Sống Vĩnh Cửu – Henry B. Eyring

Podcast số 266 – Liahona tháng 2, 2014 – Hãy Phục Vụ Chúa Với Tình Yêu Thương – Thomas S. Monson (1927-2018)

Bài của Cựu Chủ Tịch Thomas S. Monson (1927-2018) của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Chúa Giê Su Ky Tô đã dạy:…

Continue ReadingPodcast số 266 – Liahona tháng 2, 2014 – Hãy Phục Vụ Chúa Với Tình Yêu Thương – Thomas S. Monson (1927-2018)

Podcast số 265 – Liahona tháng 4, 2015 – Chủ Tịch Monson Kêu Gọi Phải Có Can Đảm – Thomas S. Monson (1927 – 2018)

Chủ Tịch Thomas S. Monson đã nhận xét rằng chúng ta hầu như luôn luôn được kêu gọi để lựa chọn điều này hay điều khác. Ông khuyên dạy rằng để…

Continue ReadingPodcast số 265 – Liahona tháng 4, 2015 – Chủ Tịch Monson Kêu Gọi Phải Có Can Đảm – Thomas S. Monson (1927 – 2018)

Podcast số 263 – Trang Mạng tháng 6, 2023 – Giúp Đỡ Những Người Khác Đến và Thuộc Vào – Alan C.K. Cheung

Bài của Anh Cả Alan C. K. Cheung thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Cầu…

Continue ReadingPodcast số 263 – Trang Mạng tháng 6, 2023 – Giúp Đỡ Những Người Khác Đến và Thuộc Vào – Alan C.K. Cheung

Podcast số 262 – Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ tháng 9, 2022 – Hãy Nỗ Lực Tìm Kiếm Điều Tốt Lành – Patrick Kearon

Bài của Anh Cả Patrick Kearon thuộc Chủ Tịch Đoàn Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô…

Continue ReadingPodcast số 262 – Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ tháng 9, 2022 – Hãy Nỗ Lực Tìm Kiếm Điều Tốt Lành – Patrick Kearon