Podcast số 8 – Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ tháng 1, 2021 – Chính Nghĩa Cao Quý của Sự Phục Hồi – M. Russell Ballard

Chính Nghĩa Cao Quý của Sự Phục Hồi Bài của Chủ Tịch M. Russell Ballard Quyền Chủ Tịch Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ Công việc mà Joseph Smith…

Continue ReadingPodcast số 8 – Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ tháng 1, 2021 – Chính Nghĩa Cao Quý của Sự Phục Hồi – M. Russell Ballard

Podcast số 7 – Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ tháng 1, 2021 – Một Công Việc Vĩ Đại

Chủ Đề Giới Trẻ năm 2021:Giáo Lý và Giao Ước 64:33–34 Bài của Các Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Hội Thiếu Nữ và Hội Thiếu Niên Chúa đã mời gọi…

Continue ReadingPodcast số 7 – Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ tháng 1, 2021 – Một Công Việc Vĩ Đại