Podcast số 372 – Trang Mạng tháng 6, 2024 – Đấng Ky Tô Hằng Sống: Nguồn Gốc của Hạnh Phúc và Bình An – Bunhuoch Eng

Bài của Anh Cả Bunhuoch Eng, Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Giáo Vùng của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Trong suốt…

Continue ReadingPodcast số 372 – Trang Mạng tháng 6, 2024 – Đấng Ky Tô Hằng Sống: Nguồn Gốc của Hạnh Phúc và Bình An – Bunhuoch Eng

Podcast số 358 – Trang Mạng tháng 4, 2024 – Lời Cầu Nguyện, Một Cơ Hội Để Gia Tăng Đức Tin Của Anh Chị – Kelly R. Johnson

Bài của Anh Cả Kelly R. Johnson, Đệ Nhất Cố Vấn trong Chủ Tịch Đoàn Giáo Vùng Châu Á Các Vị Sứ Đồ đầu tiên của Chúa Giê Su Ky…

Continue ReadingPodcast số 358 – Trang Mạng tháng 4, 2024 – Lời Cầu Nguyện, Một Cơ Hội Để Gia Tăng Đức Tin Của Anh Chị – Kelly R. Johnson

Podcast số 341 – Trang Mạng tháng 3, 2024 – Kỷ Niệm Cuộc Đời và Sứ Mệnh của Đấng Cứu Rỗi Chúa Giê Su Ky Tô – Ross A. Chiles

Bài của Anh Cả Ross A. Chiles thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Tôi sẽ…

Continue ReadingPodcast số 341 – Trang Mạng tháng 3, 2024 – Kỷ Niệm Cuộc Đời và Sứ Mệnh của Đấng Cứu Rỗi Chúa Giê Su Ky Tô – Ross A. Chiles

Podcast số 331 – Trang Mạng tháng 2, 2024 – Quyền Năng của Việc Học Thánh Thư Suốt Đời – Michael John Teh

Bài của Anh Cả Michael John Teh, Đệ Nhị Cố Vấn trong Chủ Tịch Đoàn Giáo Vùng Châu Á của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê…

Continue ReadingPodcast số 331 – Trang Mạng tháng 2, 2024 – Quyền Năng của Việc Học Thánh Thư Suốt Đời – Michael John Teh

Podcast số 325 – Trang Mạng tháng 1, 2024 – Việc Học Sách Mặc Môn và Giáo Lý Chứa Đựng Trong Sách Có Thể Củng Cố Đức Tin của Tôi nơi Chúa Giê Su Ky Tô – Nithya Kumar Sunderraj

Bài của Anh Cả Nithya Kumar Sunderraj thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi Các tín hữu của giáo hội nên dành thời gian đọc Sách Mặc Môn. Cuốn sách…

Continue ReadingPodcast số 325 – Trang Mạng tháng 1, 2024 – Việc Học Sách Mặc Môn và Giáo Lý Chứa Đựng Trong Sách Có Thể Củng Cố Đức Tin của Tôi nơi Chúa Giê Su Ky Tô – Nithya Kumar Sunderraj

Podcast số 293 – Trang Mạng tháng 9, 2023 – Tầm Quan Trọng của việc Có một Giấy Giới Thiệu Đền Thờ – Stephen Chee Kong Lai

Sứ Điệp của Chủ Tịch Đoàn Giáo Vùng Châu Á. Bài của Anh Cả Stephen C. K. Lai thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi của Giáo Hội Các Thánh…

Continue ReadingPodcast số 293 – Trang Mạng tháng 9, 2023 – Tầm Quan Trọng của việc Có một Giấy Giới Thiệu Đền Thờ – Stephen Chee Kong Lai

Podcast số 284 – Trang Mạng tháng 8, 2023 – Hướng Tấm Lòng của Chúng Ta Trở Lại Cùng Tổ Tiên, Đền Thờ và Đấng Cứu Rỗi – John Gutty

Bài của Anh Cả John Gutty thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Chúa đã giao…

Continue ReadingPodcast số 284 – Trang Mạng tháng 8, 2023 – Hướng Tấm Lòng của Chúng Ta Trở Lại Cùng Tổ Tiên, Đền Thờ và Đấng Cứu Rỗi – John Gutty

Podcast số 278 – Trang Mạng tháng 7, 2023 – Làm Người Hòa Giải trong Một Thế Giới Đầy Tranh Chấp- Kelly R. Johnson

Bài của Anh Cả Kelly R. Johnson, Đệ Nhị Cố Vấn trong Chủ Tịch Đoàn Giáo Vùng Châu Á Nếu chúng ta muốn trở thành những người hoà giải trong…

Continue ReadingPodcast số 278 – Trang Mạng tháng 7, 2023 – Làm Người Hòa Giải trong Một Thế Giới Đầy Tranh Chấp- Kelly R. Johnson

Podcast số 263 – Trang Mạng tháng 6, 2023 – Giúp Đỡ Những Người Khác Đến và Thuộc Vào – Alan C.K. Cheung

Bài của Anh Cả Alan C. K. Cheung thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Cầu…

Continue ReadingPodcast số 263 – Trang Mạng tháng 6, 2023 – Giúp Đỡ Những Người Khác Đến và Thuộc Vào – Alan C.K. Cheung

Podcast số 247 – Trang Mạng tháng 4, 2023 – Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ – Benjamin M. Z. Tai

Sứ Điệp của Các Vị Lãnh Đạo Giáo Vùng Châu Á (tháng 4, 2023) bài của Anh Cả Benjamin M. Z. Tai, Đệ Nhất Cố Vấn trong Chủ Tịch Đoàn Giáo…

Continue ReadingPodcast số 247 – Trang Mạng tháng 4, 2023 – Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ – Benjamin M. Z. Tai