Podcast số 43 – Trang Mạng tháng 7, 2021 – Củng Cố Đức Tin – Peter Fletcher Meurs

Sứ Điệp của Các Vị Lãnh Đạo Giáo Vùng Châu Á (July 2021) Củng Cố Đức Tin Bài của Anh Cả Peter Fletcher Meurs, Đệ Nhất Cố Vấn trong Chủ Tịch Đoàn…

Continue ReadingPodcast số 43 – Trang Mạng tháng 7, 2021 – Củng Cố Đức Tin – Peter Fletcher Meurs

Podcast số 41 – Liahona tháng 9, 2021 – “Giáo Hội của Ta Sẽ Được Gọi Như Vậy” – Henry B. Eyring

Bài của Chủ Tịch Henry B. Eyring Đệ Nhị Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn Khi chúng ta sử dụng tên đầy đủ của Giáo Hội, chúng ta được…

Continue ReadingPodcast số 41 – Liahona tháng 9, 2021 – “Giáo Hội của Ta Sẽ Được Gọi Như Vậy” – Henry B. Eyring

Podcast số 39 – Trang Mạng tháng 9, 2021 – Tình Yêu Thương Dành Cho Tất Cả Mọi Người – Stephen C.K. Lai

Sứ Điệp của Các Vị Lãnh Đạo Giáo Vùng Châu Á (September 2021) Tình Yêu Thương dành cho Tất Cả Mọi Người Bài của Anh Cả Stephen C.K. Lai “Mặc dù…

Continue ReadingPodcast số 39 – Trang Mạng tháng 9, 2021 – Tình Yêu Thương Dành Cho Tất Cả Mọi Người – Stephen C.K. Lai

Podcast số 38 – Đại Hội Trung Ương tháng 4, 2011 – Đối Phó với Tương Lai bằng Đức Tin – Russell M. Nelson

Bài của Chủ Tịch Russell M. Nelson Chủ Tịch Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Lẽ thật, các giao ước và các giáo…

Continue ReadingPodcast số 38 – Đại Hội Trung Ương tháng 4, 2011 – Đối Phó với Tương Lai bằng Đức Tin – Russell M. Nelson

Podcast số 37 – Đại Hội Trung Ương tháng 10, 2010 – Làm Gương cho các Tín Đồ – Russell M. Nelson

Bài của Chủ Tịch Russell M. Nelson Chủ Tịch Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Cho dù là người truyền giáo toàn thời…

Continue ReadingPodcast số 37 – Đại Hội Trung Ương tháng 10, 2010 – Làm Gương cho các Tín Đồ – Russell M. Nelson

Podcast số 36 – Đại Hội Trung Ương tháng 10, 2010 – Suy Ngẫm Về Một Cuộc Đời Dâng Hiến – D. Todd Christofferson

Bài của Anh Cả D. Todd Christofferson thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ Thành công thật sự trong cuộc sống này đến từ việc dâng hiến cuộc…

Continue ReadingPodcast số 36 – Đại Hội Trung Ương tháng 10, 2010 – Suy Ngẫm Về Một Cuộc Đời Dâng Hiến – D. Todd Christofferson