Podcast số 228 – Liahona tháng 1, 2014 – Thời Điểm Tốt Nhất Để Trồng Cây – Dieter F. Uchtdorf

Bài của Chủ Tịch Dieter F. Uchtdorf, Đệ Nhị Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn vào năm 2014 của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê…

Continue ReadingPodcast số 228 – Liahona tháng 1, 2014 – Thời Điểm Tốt Nhất Để Trồng Cây – Dieter F. Uchtdorf

Podcast số 227 – Liahona tháng 7, 2016 – Trung Thành cùng Đức Tin của Tổ Phụ Chúng Ta – Thomas S. Monson (1927-2018)

Bài của Cựu Chủ Tịch Thomas S. Monson (1927-2018) của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Khi John Linford được 43 tuổi thì…

Continue ReadingPodcast số 227 – Liahona tháng 7, 2016 – Trung Thành cùng Đức Tin của Tổ Phụ Chúng Ta – Thomas S. Monson (1927-2018)

Podcast số 226 – Liahona tháng 5, 2020 – Chức Tư Tế Ban Phước cho Giới Trẻ – Laudy Ruth Kaouk

Chức Tư Tế Ban Phước cho Giới Trẻ Như Thế Nào Bài của chị Laudy Ruth Kaouk, tín hữu của Tiểu Giáo Khu Slate Canyon Số 14 (Tiếng Tây Ban…

Continue ReadingPodcast số 226 – Liahona tháng 5, 2020 – Chức Tư Tế Ban Phước cho Giới Trẻ – Laudy Ruth Kaouk

Podcast số 225 – Liahona tháng 8, 2013 – Nhận Ra, Ghi Nhớ, và Cảm Tạ – Henry B. Eyring

Bài của Chủ Tịch Henry B. Eyring, Đệ Nhất Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn vào năm 2013 của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê…

Continue ReadingPodcast số 225 – Liahona tháng 8, 2013 – Nhận Ra, Ghi Nhớ, và Cảm Tạ – Henry B. Eyring

Podcast số 224 – Liahona tháng 5, 2005 – Những Trái của Khải Tượng Thứ Nhất – Dieter F. Uchtdorf

Bài của Anh Cả Dieter F. Uchtdorf, thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ vào năm 2005 của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê…

Continue ReadingPodcast số 224 – Liahona tháng 5, 2005 – Những Trái của Khải Tượng Thứ Nhất – Dieter F. Uchtdorf

Podcast số 222 – Trang Mạng tháng 1, 2023 – Lan Tỏa Ánh Sáng của Đấng Ky Tô – Ross A. Chiles

Sứ Điệp của Các Vị Lãnh Đạo Giáo Vùng Châu Á (January 2023) Bài Của Anh Cả Ross A. Chiles thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi của Giáo Hội Các…

Continue ReadingPodcast số 222 – Trang Mạng tháng 1, 2023 – Lan Tỏa Ánh Sáng của Đấng Ky Tô – Ross A. Chiles

Podcast số 221 – Liahona tháng 7, 2022 – Các Giáo Lễ Đền Thờ – Chuẩn Bị để Trở Lại Nơi Hiện Diện của Thượng Đế – David A. Bednar

Thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Tôi mời anh chị em hãy siêng…

Continue ReadingPodcast số 221 – Liahona tháng 7, 2022 – Các Giáo Lễ Đền Thờ – Chuẩn Bị để Trở Lại Nơi Hiện Diện của Thượng Đế – David A. Bednar

Podcast số 220 – Liahona tháng 10, 2016 – Các Phước Lành của Sự Vâng Lời – Thomas S. Monson (1927 – 2018)

Bài của Cựu Chủ Tịch Thomas S. Monson (1927-2018) của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Chủ Tịch Thomas S. Monson đã dạy: “Bài…

Continue ReadingPodcast số 220 – Liahona tháng 10, 2016 – Các Phước Lành của Sự Vâng Lời – Thomas S. Monson (1927 – 2018)