Podcast số 218 – Trang Mạng tháng 12, 2022 – Đà Thúc Đẩy Phần Thuộc Linh Tích Cực – Min Zu Wang

Sứ Điệp của Các Vị Lãnh Đạo Giáo Vùng Châu Á - Bài Của Anh Cả Min Zu Wang thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi của Giáo Hội Các…

Continue ReadingPodcast số 218 – Trang Mạng tháng 12, 2022 – Đà Thúc Đẩy Phần Thuộc Linh Tích Cực – Min Zu Wang

Podcast số 217 – Buổi Họp Đặc Biệt Giáng Sinh 2014 – Đừng Sợ Chi – L. Whitney Clayton

Bài của Anh Cả L. Whitney Clayton, thuộc Chủ Tịch Đoàn Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô…

Continue ReadingPodcast số 217 – Buổi Họp Đặc Biệt Giáng Sinh 2014 – Đừng Sợ Chi – L. Whitney Clayton

Podcast số 216 – Buổi Họp Đặc Biệt Giáng Sinh 2021 – Và Anh Chị Em Cũng Có Thể Biết Được Điều Đó – Dale G. Renlund

Bài của Anh Cả Dale G. Renlund thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô…

Continue ReadingPodcast số 216 – Buổi Họp Đặc Biệt Giáng Sinh 2021 – Và Anh Chị Em Cũng Có Thể Biết Được Điều Đó – Dale G. Renlund

Podcast số 215 – Buổi Họp Đặc Biệt Giáng Sinh 2021 – Những Ân Tứ Ít Được Nhìn Thấy – Michelle D. Craig

Bài của chị Michelle D. Craig, Đệ Nhất Cố Vấn trong Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Hội Thiếu Nữ của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê…

Continue ReadingPodcast số 215 – Buổi Họp Đặc Biệt Giáng Sinh 2021 – Những Ân Tứ Ít Được Nhìn Thấy – Michelle D. Craig

Podcast số 213 – Buổi Họp Đặc Biệt Giáng Sinh 2020 – Sự Vỗ Về và một Cái Ôm Từ Trên Trời – Becky Craven

Bài của Chị Becky Craven, Đệ Nhị Cố Vấn, Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Hội Thiếu Nữ của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky…

Continue ReadingPodcast số 213 – Buổi Họp Đặc Biệt Giáng Sinh 2020 – Sự Vỗ Về và một Cái Ôm Từ Trên Trời – Becky Craven

Podcast số 212 – Buổi Họp Đặc Biệt Giáng Sinh 2020 – Những Giấc Mơ của Bết Lê Hem – Jeffrey R. Holland

Bài của Anh Cả Jeffrey R. Holland thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô…

Continue ReadingPodcast số 212 – Buổi Họp Đặc Biệt Giáng Sinh 2020 – Những Giấc Mơ của Bết Lê Hem – Jeffrey R. Holland

Podcast số 211 – Buổi Họp Đặc Biệt Giáng Sinh 2021 – Phước Thay cho Những Người Hòa Giải – W. Mark Bassett

Bài của Anh Cả W. Mark Bassett thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Một lần…

Continue ReadingPodcast số 211 – Buổi Họp Đặc Biệt Giáng Sinh 2021 – Phước Thay cho Những Người Hòa Giải – W. Mark Bassett

Podcast số 210 – Liahona tháng 12, 2015 – Dành Thời Gian cho Đấng Cứu Rỗi – Thomas S. Monson (1927 – 2018)

Bài của Cựu Chủ Tịch Thomas S. Monson (1927-2018) của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Một mùa lễ Giáng Sinh nữa sắp…

Continue ReadingPodcast số 210 – Liahona tháng 12, 2015 – Dành Thời Gian cho Đấng Cứu Rỗi – Thomas S. Monson (1927 – 2018)