Podcast số 193 – Liahona tháng 7, 2013 – Thế Giới Cần Những Người Tiền Phong Thời Nay – Thomas S. Monson (1927 – 2018)

Đối với nhiều người, cuộc hành trình của người tiền phong đã không bắt đầu vào năm 1847 ở Nauvoo, Kirtland, Far West, hay New York, mà đúng hơn là…

Continue ReadingPodcast số 193 – Liahona tháng 7, 2013 – Thế Giới Cần Những Người Tiền Phong Thời Nay – Thomas S. Monson (1927 – 2018)

Podcast số 191 – Liahona tháng 4, 2019 – Ba Bài Học về Tình Yêu Thương, Niềm Vui và Sự Bình An – Brian K. Ashton

Đệ Nhị Cố Vấn trong Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Trường Chủ Nhật vào năm 2019 của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô…

Continue ReadingPodcast số 191 – Liahona tháng 4, 2019 – Ba Bài Học về Tình Yêu Thương, Niềm Vui và Sự Bình An – Brian K. Ashton

Podcast số 189 – Liahona tháng 5, 2005 – Một Tiếng Nói Êm Dịu Nhỏ Nhẹ và Một Trái Tim Đập Rộn Ràng- Richard Edgley

Giám Trợ Richard C. Edgley Đệ Nhất Cố Vấn trong Giám Trợ Đoàn Chủ Tọa năm 2005 của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky…

Continue ReadingPodcast số 189 – Liahona tháng 5, 2005 – Một Tiếng Nói Êm Dịu Nhỏ Nhẹ và Một Trái Tim Đập Rộn Ràng- Richard Edgley

Podcast số 188 – Liahona tháng 4, 2019 – Anh Chị Em Có Đang Sống theo Phúc Âm Một Cách Miễn Cưỡng Không? – Chakell Wardleigh

Thái độ của chúng ta đối với các trách nhiệm của mình trong Giáo Hội thực sự tạo ra một sự khác biệt. “Tôi có cần phải làm điều đó…

Continue ReadingPodcast số 188 – Liahona tháng 4, 2019 – Anh Chị Em Có Đang Sống theo Phúc Âm Một Cách Miễn Cưỡng Không? – Chakell Wardleigh

Podcast số 187 – Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ tháng 9, 2022 – Bốn Bí Quyết của Nê Phi để Hiểu Sách Ê Sai – Bradley R. Wilcox

Đệ Nhị Cố Vấn trong Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Hội Thiếu Niên của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Các em có…

Continue ReadingPodcast số 187 – Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ tháng 9, 2022 – Bốn Bí Quyết của Nê Phi để Hiểu Sách Ê Sai – Bradley R. Wilcox

Podcast số 184 – Liahona tháng 4, 2019 – Tin Cậy Nơi Sự Giải Thoát của Đấng Cứu Rỗi – Henry B. Eyring

Đệ Nhất Cố Vấn trong Chủ Tịch Đoàn của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô vào năm 2019 Sự Chuộc Tội và Sự…

Continue ReadingPodcast số 184 – Liahona tháng 4, 2019 – Tin Cậy Nơi Sự Giải Thoát của Đấng Cứu Rỗi – Henry B. Eyring

Podcast số 183 – Liahona tháng 12, 2013 – Gia Đình và Bạn Bè Vĩnh Viễn Bên Nhau – Henry B. Eyring

Đệ Nhất Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn năm 2013 của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Dù sống ở bất…

Continue ReadingPodcast số 183 – Liahona tháng 12, 2013 – Gia Đình và Bạn Bè Vĩnh Viễn Bên Nhau – Henry B. Eyring

Podcast số 181 – Liahona tháng 3, năm 2008 – Đức Tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô – Russell M. Nelson

Bài của Anh Cả Russell M. Nelson thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ vào năm 2008 của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê…

Continue ReadingPodcast số 181 – Liahona tháng 3, năm 2008 – Đức Tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô – Russell M. Nelson