Podcast số 360 – Liahona tháng 1, 2024 – Chúa Giê Su Ky Tô trong Sách Mặc Môn – John Hilton III và Madison Sinclair

Bài của John Hilton III và Madison Sinclair thuộc trường Brigham Young University, tiểu bang Utah, Hoa Kỳ Theo các anh chị em, ai là nhân vật chính trong Sách…

Continue ReadingPodcast số 360 – Liahona tháng 1, 2024 – Chúa Giê Su Ky Tô trong Sách Mặc Môn – John Hilton III và Madison Sinclair

Podcast số 359 – Liahona tháng 4, 2024 – Nuôi Dưỡng Tâm Hồn của Anh Chị Em bằng Lời Cầu Nguyện Thường Xuyên – Ulisses Soares

Bài của Anh Cả Ulisses Soares thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Chúng…

Continue ReadingPodcast số 359 – Liahona tháng 4, 2024 – Nuôi Dưỡng Tâm Hồn của Anh Chị Em bằng Lời Cầu Nguyện Thường Xuyên – Ulisses Soares

Podcast số 357 – Liahona tháng 1, 2024 – Ánh Sáng của Chúng Ta trong Vùng Hoang Dã – Henry B. Eyring

Bài của Chủ Tịch Henry B. Eyring, Đệ Nhị Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky…

Continue ReadingPodcast số 357 – Liahona tháng 1, 2024 – Ánh Sáng của Chúng Ta trong Vùng Hoang Dã – Henry B. Eyring

Podcast số 356 – Liahona tháng 1, 2023 – Những Cuộc Trò Chuyện Thiết Yếu trong Gia Đình – Jay Gowen

Bài của Anh Jay Gowen, Cố Vấn Sức Khỏe Tâm Thần được Cấp Giấy Phép và một tìn hữu của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê…

Continue ReadingPodcast số 356 – Liahona tháng 1, 2023 – Những Cuộc Trò Chuyện Thiết Yếu trong Gia Đình – Jay Gowen

Podcast số 352 – Liahona tháng 9, 2023 – Tôi Mong Các Người Hãy Ghi Nhớ – Kyle S. McKay

Bài của Anh Cả Kyle S. McKay, Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Trung Ương, Sử Gia, và Người Ghi Chép của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa…

Continue ReadingPodcast số 352 – Liahona tháng 9, 2023 – Tôi Mong Các Người Hãy Ghi Nhớ – Kyle S. McKay

Podcast số 351 – Liahona tháng 1, 2024 – Các Khóa Học Tự Lực Cánh Sinh: Liên Kết Tài Chính với Các Lẽ Thật Phúc Âm – Becca Aylworth Wright

Bài của Chị Becca Aylworth Wright làm việc tại Các Tạp Chí của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Một số lời chỉ…

Continue ReadingPodcast số 351 – Liahona tháng 1, 2024 – Các Khóa Học Tự Lực Cánh Sinh: Liên Kết Tài Chính với Các Lẽ Thật Phúc Âm – Becca Aylworth Wright

Podcast số 350 – Liahona tháng 3, 2024 – Đấng Cứu Rỗi của Mọi Người, một Phúc Âm cho Mọi Người – Jeffrey R. Holland

Bài của Anh Cả Jeffrey R. Holland thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô…

Continue ReadingPodcast số 350 – Liahona tháng 3, 2024 – Đấng Cứu Rỗi của Mọi Người, một Phúc Âm cho Mọi Người – Jeffrey R. Holland