Podcast số 65 – Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ tháng 9, 2021 – Gây Dựng Con Người Tốt Nhất của Mình – Eric B. Murdock

Bài của Eric B. Murdock Các Tạp Chí Giáo Hội Năm cách thức để tạo dựng một cuộc sống hạnh phúc và tràn đầy niềm vui. Giáo Lý và Giao Ước…

Continue ReadingPodcast số 65 – Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ tháng 9, 2021 – Gây Dựng Con Người Tốt Nhất của Mình – Eric B. Murdock

Podcast số 56 – Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ tháng 9, 2021 – Tìm Kiếm Si Ôn và Các Phước Lành của Chúa – Jeffrey R. Holland

Thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ Xây đắp Si Ôn là một trách nhiệm lớn lao, nhưng nó cũng mang lại phần thưởng lớn lao. Lẽ thật lớn…

Continue ReadingPodcast số 56 – Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ tháng 9, 2021 – Tìm Kiếm Si Ôn và Các Phước Lành của Chúa – Jeffrey R. Holland

Podcast số 48 – Liahona tháng 9, 2021 – Phân Biệt Được Sự Tốt Lành Bên Trong Mình – Emily Abel

Sứ Điệp Cho Các Thành Niên Trẻ Tuổi Bài của Emily Abel Tác giả hiện sống ở Utah, Hoa Kỳ. Anh chị em định nghĩa ân tứ phân biệt như…

Continue ReadingPodcast số 48 – Liahona tháng 9, 2021 – Phân Biệt Được Sự Tốt Lành Bên Trong Mình – Emily Abel

Podcast số 41 – Liahona tháng 9, 2021 – “Giáo Hội của Ta Sẽ Được Gọi Như Vậy” – Henry B. Eyring

Bài của Chủ Tịch Henry B. Eyring Đệ Nhị Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn Khi chúng ta sử dụng tên đầy đủ của Giáo Hội, chúng ta được…

Continue ReadingPodcast số 41 – Liahona tháng 9, 2021 – “Giáo Hội của Ta Sẽ Được Gọi Như Vậy” – Henry B. Eyring

Podcast số 30 – Liahona tháng 10, 2020 – Các Sứ Đồ Chia Sẻ Những Sứ Điệp về Niềm Hy Vọng

Các vị lãnh đạo Giáo Hội đưa ra những hiểu biết sâu sắc về việc luôn gần gũi với Thượng Đế, phục sự trong tình yêu thương, và kiên nhẫn…

Continue ReadingPodcast số 30 – Liahona tháng 10, 2020 – Các Sứ Đồ Chia Sẻ Những Sứ Điệp về Niềm Hy Vọng

Podcast số 27 – Liahoni tháng 5, 2021 – Giảng Dạy Theo Cách của Đấng Cứu Rỗi – Jan E. Newman

Bài của Anh Jan E. Newman Đệ Nhị Cố Vấn trong Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Trường Chủ Nhật Trách nhiệm đặt trọn vẹn trên vai mỗi chúng ta là…

Continue ReadingPodcast số 27 – Liahoni tháng 5, 2021 – Giảng Dạy Theo Cách của Đấng Cứu Rỗi – Jan E. Newman

Podcast số 25 – Liahona tháng 6, 2021 – Tìm Kiếm Sức Mạnh để Tha Thứ – David Dickson

Bài của David Dickson Các Tạp Chí Giáo Hội Chúa đã truyền lệnh cho chúng ta phải tha thứ cho người khác. Ngài sẽ giúp chúng ta tuân giữ các…

Continue ReadingPodcast số 25 – Liahona tháng 6, 2021 – Tìm Kiếm Sức Mạnh để Tha Thứ – David Dickson

Podcast số 21 – Liahona tháng 4, 2020 – Sự Phục Hồi Liên Tục – LeGrand R. Curtis Jr.

Bài của Anh Cả LeGrand R. Curtis Jr. Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Trung Ương và Sử Gia và Người Ghi Chép của Giáo Hội Sự Phục Hồi đã bắt…

Continue ReadingPodcast số 21 – Liahona tháng 4, 2020 – Sự Phục Hồi Liên Tục – LeGrand R. Curtis Jr.

Podcast số 18 – Liahona tháng 10, 2020 – Đứng Trên Đá Mặc Khải – Lawrence E. Corbridge

Bài của Anh Cả Lawrence E. Corbridge Thành Viên Danh Dự của Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi Trích từ bài nói chuyện tại một buổi họp đặc biệt devotional,…

Continue ReadingPodcast số 18 – Liahona tháng 10, 2020 – Đứng Trên Đá Mặc Khải – Lawrence E. Corbridge