Podcast số 173 – Liahona tháng 10, 2011 – Sách Mặc Môn Giảng Dạy Điều Gì về Tình Yêu Thương của Thượng Đế – Russell M. Nelson

Thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ năm 2011của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Một số trong những ví dụ…

Continue ReadingPodcast số 173 – Liahona tháng 10, 2011 – Sách Mặc Môn Giảng Dạy Điều Gì về Tình Yêu Thương của Thượng Đế – Russell M. Nelson

Podcast số 172 – Đại Hội Trung Ương tháng10, 2011 – Đứng Tại Những Nơi Thánh Thiện – Thomas S. Monson (1927-2018)

Cựu Chủ Tịch của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Sự giao tiếp với Cha Thiên Thượng—kể cả những lời cầu nguyện của…

Continue ReadingPodcast số 172 – Đại Hội Trung Ương tháng10, 2011 – Đứng Tại Những Nơi Thánh Thiện – Thomas S. Monson (1927-2018)

Podcast số 171 – Liahona tháng 1, 2010 – Hãy Bám Chặt Lâu Hơn Nữa – Dieter F. Uchtdorf

Đệ Nhị Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn Một trong các bài học về lòng kiên trì trong thời kỳ Kirtland là phần thuộc linh của chúng ta…

Continue ReadingPodcast số 171 – Liahona tháng 1, 2010 – Hãy Bám Chặt Lâu Hơn Nữa – Dieter F. Uchtdorf

Podcast số 170 – Liahona tháng 8, 2011 – Tình Yêu Thương Trong Nhà – Lời Khuyên Dạy từ Vị Tiên Tri của Chúng Ta – Thomas S. Monson (1927-2018)

Bài của Cựu Chủ Tịch Thomas S. Monson (1927-2018) của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Cuộc Sống Gia Đình Hạnh Phúc “Khi…

Continue ReadingPodcast số 170 – Liahona tháng 8, 2011 – Tình Yêu Thương Trong Nhà – Lời Khuyên Dạy từ Vị Tiên Tri của Chúng Ta – Thomas S. Monson (1927-2018)

Podcast số 169 – Đại Hội Trung Ương tháng 10, 2011 – Tầm Quan Trọng của Một Danh Xưng – M. Russell Ballard

Thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Chúng ta hãy phát triển thói quen…

Continue ReadingPodcast số 169 – Đại Hội Trung Ương tháng 10, 2011 – Tầm Quan Trọng của Một Danh Xưng – M. Russell Ballard

Podcast số 168 – Đại Hội Trung Ương tháng 10, 2011 – Lòng Bác Ái Không Bao Giờ Hư Mất – Silvia H. Allred

Đệ Nhất Cố Vấn trong Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Hội Phụ Nữ vào năm 2011 của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô…

Continue ReadingPodcast số 168 – Đại Hội Trung Ương tháng 10, 2011 – Lòng Bác Ái Không Bao Giờ Hư Mất – Silvia H. Allred

Podcast số 167 – Liahona tháng 7, 2010 – Những Người Bạn Trung Thành – Henry B. Eyring

Những Người Bạn Trung Thành Bài của Chủ Tịch Henry B. Eyring Đệ Nhất Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn năm 2010 của Giáo Hội Các Thánh Hữu…

Continue ReadingPodcast số 167 – Liahona tháng 7, 2010 – Những Người Bạn Trung Thành – Henry B. Eyring

Podcast số 166 – Liahona tháng 6, 2011 – Các Phước Lành của Tiền Thập Phân – Henry B. Eyring

Đệ Nhất Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn năm 2011 của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Mục đích của Thượng…

Continue ReadingPodcast số 166 – Liahona tháng 6, 2011 – Các Phước Lành của Tiền Thập Phân – Henry B. Eyring

Podcast số 165 – Đại Hội Trung Ương tháng 4, 2011 – Trở Thành Như Trẻ Nhỏ – Jean A. Stevens

Đệ Nhất Cố Vấn trong Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Hội Thiếu Nhi vào năm 2011 của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô…

Continue ReadingPodcast số 165 – Đại Hội Trung Ương tháng 4, 2011 – Trở Thành Như Trẻ Nhỏ – Jean A. Stevens