Podcast số 2 – Liahona tháng 1, 2021 – Giá Trị Của Mỗi Con Người – Jan E. Newman

Bài của Anh Jan E. Newman Đệ Nhị Cố Vấn trong Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Trường Chủ Nhật Tại sao chúng ta có giá trị lớn lao như vậy đối…

Continue ReadingPodcast số 2 – Liahona tháng 1, 2021 – Giá Trị Của Mỗi Con Người – Jan E. Newman

Podcast số 1 – Liahona tháng 1, 2021 – Phụ Nữ và Quyền Năng Giao Ước – Jean B. Bingham

Bài của Chủ Tịch Jean B. Bingham Chủ Tịch Trung Ương Hội Phụ Nữ Chúng ta có thể hân hoan trong những đặc ân và quyền năng mà chúng ta có…

Continue ReadingPodcast số 1 – Liahona tháng 1, 2021 – Phụ Nữ và Quyền Năng Giao Ước – Jean B. Bingham