Audiobook – Sách Mặc Môn

Nghe Sách Mặc Môn theo từng Chương

Lời Giới Thiệu và Các Nhân Chứng

1 Nê Phi
2 Nê Phi
Gia Cốp
Ê Nót
Gia Rôm
Ôm Ni
Lời Mặc Môn
Mô Si A
An Ma
Hê La Man
3 Nê Phi
4 Nê Phi
Mặc Môn
Ê The
Mô Rô Ni

Nghe Toàn Bộ Sách Mặc Môn