Podcast số 2 – Liahona tháng 1, 2021 – Giá Trị Của Mỗi Con Người – Jan E. Newman

Bài của Anh Jan E. Newman Đệ Nhị Cố Vấn trong Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Trường Chủ Nhật Tại sao chúng ta có giá trị lớn lao như vậy đối…

Continue ReadingPodcast số 2 – Liahona tháng 1, 2021 – Giá Trị Của Mỗi Con Người – Jan E. Newman