Podcast số 200 – Liahona tháng 5, 2005 – Những Lẽ Thật Bất Biến Về Thời Gian Đổi Thay – Thomas S. Monson (1927 – 2018)

Cựu Chủ Tịch Thomas S. Monson của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Chúng ta, là tín hữu của Giáo Hội các Thánh…

Continue ReadingPodcast số 200 – Liahona tháng 5, 2005 – Những Lẽ Thật Bất Biến Về Thời Gian Đổi Thay – Thomas S. Monson (1927 – 2018)

Podcast số 199 – Liahona tháng 7, 2019 – Làm Thế Nào Chúng Ta Có Thể Tạo Ra Một Văn Hóa Bao Gồm Mọi Người ở Nhà Thờ

Bài đăng trong tạp chí Liahona của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Khi chúng ta nhìn quanh tiểu giáo khu và chi…

Continue ReadingPodcast số 199 – Liahona tháng 7, 2019 – Làm Thế Nào Chúng Ta Có Thể Tạo Ra Một Văn Hóa Bao Gồm Mọi Người ở Nhà Thờ

Podcast số 198 – Trang Mạng tháng 10, 2022 – Hãy Đến Nhà Thờ, nhưng Đừng Đến Một Mình – Suchat Chaichana

Sứ Điệp của Các Vị Lãnh Đạo Giáo Vùng Châu Á. Bài của Anh Cả Suchat Chaichana thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi của Giáo Hội Các Thánh Hữu…

Continue ReadingPodcast số 198 – Trang Mạng tháng 10, 2022 – Hãy Đến Nhà Thờ, nhưng Đừng Đến Một Mình – Suchat Chaichana

Podcast số 196 – Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ tháng 9, 2022 – Chúa Giê Su Ky Tô Có thể – David A. Edwards

Bài của David A. Edwards Các lẽ thật được viết cách đây hàng ngàn năm dạy cho chúng ta biết điều Chúa có thể làm cho các em ngày nay. Lẽ…

Continue ReadingPodcast số 196 – Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ tháng 9, 2022 – Chúa Giê Su Ky Tô Có thể – David A. Edwards

Podcast số 195 – Liahona tháng 4, 2019 – Đưa Ra Các Quyết Định: Quyền Tự Quyết so với Sự Mặc Khải – Erin Rider

Tác giả hiện sống ở Utah, Hoa Kỳ. Khi đến lúc đưa ra các quyết định quan trọng, chúng ta cần phải trông cậy bao nhiêu vào Thượng Đế để…

Continue ReadingPodcast số 195 – Liahona tháng 4, 2019 – Đưa Ra Các Quyết Định: Quyền Tự Quyết so với Sự Mặc Khải – Erin Rider

Podcast số 194 – Liahona tháng 5, 2005 – Đức Tính Tử Tế – Joseph B. Wirthlin (1917 – 2008)

Anh Cả Joseph B. Wirthlin (1917-2008) thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ vào năm 2005 của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su…

Continue ReadingPodcast số 194 – Liahona tháng 5, 2005 – Đức Tính Tử Tế – Joseph B. Wirthlin (1917 – 2008)