Podcast số 196 – Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ tháng 9, 2022 – Chúa Giê Su Ky Tô Có thể – David A. Edwards

Bài của David A. Edwards

Các lẽ thật được viết cách đây hàng ngàn năm dạy cho chúng ta biết điều Chúa có thể làm cho các em ngày nay.

Lẽ thật từ Thượng Đế không bao giờ trở nên vô hiệu. Điều này là vì sự hiểu biết về “những điều đúng với sự thật hiện hữu, và đúng với sự thật mà những điều ấy sẽ có” (Gia Cốp 4:13).

Những lẽ thật được viết cách đây hàng ngàn năm trong Kinh Cựu Ước vẫn đúng cho đến bây giờ. Và một số lẽ thật này giúp các em thấy điều mà Chúa có thể làm cho các em ngày hôm nay. Sau đây là một vài lẽ thật như vậy từ các sách Châm Ngôn, Truyền Đạo và Ê Sai (mà các em sẽ học trong tháng này). Các lẽ thật này cho các em thấy rằng Chúa Giê Su Ky Tô có thể …

Chỉ Dẫn Đường Lối của Các Em

Đôi khi, chúng ta đều cảm thấy hoang mang, lạc lối hoặc cần được hướng dẫn. Nếu các em hết lòng dâng lên Chúa sự tin cậy, tính khiêm nhường và lòng biết ơn trọn vẹn của mình thì “Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con” (xin xem Châm Ngôn 3:5–6).

Nếu các em tuân giữ các giáo lệnh của Ngài, thì Ngài sẽ “dắt ngươi trong con đường ngươi phải đi” và làm cho “sự bình an ngươi như sông” (Ê Sai 48:17–18).

Mang Lại Quan Điểm cho Các Em

Thái độ và lối sống trên thế gian này có thể dường như phổ biến hoặc thú vị. Nhưng những lời dạy của Chúa Giê Su Ky Tô có thể giúp các em thấy đường lối của thế gian là vô nghĩa và phù du biết bao.

Mọi việc “làm ra dưới mặt trời … đều hư không, theo luồng gió thổi” (Truyền Đạo 1:14). Nói cách khác, đường lối của thế gian mang lại nỗi thất vọng. Điều đó giống như đuổi theo cơn gió và cố gắng chụp bắt lấy nó. Hạnh phúc đến khi chúng ta tôn kính và kính trọng Thượng Đế và tuân giữ các giáo lệnh của Ngài (xin xem Truyền Đạo 12:13).

Nhiều người trên thế gian “gọi dữ là lành, gọi lành là dữ; lấy tối làm sáng, lấy sáng làm tối; vậy chi cay trở cho là ngọt, vật chi ngọt trở cho là cay” (Ê Sai 5:20). Nhưng Chúa cho chúng ta thấy lẽ thật. Bằng cách noi theo đường lối và lời của Ngài, chúng ta có thể “đi ra vui vẻ, được đưa đi trong sự bình an” (xin xem Ê Sai 55:8–12).

(Xin xem thêm Ê Sai 40:6–851:7–8.)

Tha Thứ Tội Lỗi của Các Em

Tất cả chúng ta đều làm điều lầm lỗi. Tất cả chúng ta đều phạm tội. Nhưng nếu chúng ta hối cải và tiếp tục cố gắng tuân giữ các giáo lệnh của Thượng Đế, thì Chúa Giê Su Ky Tô có thể làm cho chúng ta trở nên trong sạch và lành lặn trở lại. “Ngài sẽ thương xót cho [chúng ta]; … vì Ngài tha thứ dồi dào” (Ê Sai 55:7). Ngài đã phán:

“Dầu tội các ngươi như hồng điều, sẽ trở nên trắng như tuyết; dầu đỏ như son, sẽ trở nên trắng như lông chiên” (Ê Sai 1:18).

“Ấy chính ta, là Đấng vì mình ta mà xóa sự phạm tội ngươi … và sẽ không nhớ đến tội lỗi ngươi nữa” (Ê Sai 43:25).

Củng Cố Các Em

Đôi khi, chúng ta đều cảm thấy yếu đuối hoặc mệt mỏi. Chúa Giê Su Ky Tô có thể ban sức mạnh cho các em. “Hãy nhờ cậy Đức Giê Hô Va đời đời” (Ê Sai 26:4). Nếu các em khiêm nhường và tin cậy nơi Ngài thì Ngài có thể giúp các em chống lại sự cám dỗ, đưa ra những quyết định khó khăn, hoặc vẫn tiếp tục tiến bước bất kể những khó khăn. Ngài đã phán:

“Đừng sợ, vì ta ở với ngươi; chớ kinh khiếp, vì ta là Đức Chúa Trời ngươi! Ta sẽ bổ sức cho ngươi; phải, ta sẽ giúp đỡ ngươi” (Ê Sai 41:10).

Chưa Bao Giờ Quên Các Em

Chính Đấng Cứu Rỗi, Chúa Giê Su Ky Tô, đã hy sinh cho các em vì Ngài yêu thương Cha Thiên Thượng của chúng ta—và vì Ngài yêu thương các em. Sự hy sinh của Ngài giúp cho các em có thể được phục sinh và có cơ hội để trở nên giống như Cha Thiên Thượng. Ngài sẽ không bao giờ bỏ rơi các em hoặc quên các em. Ngài đã phán:

“Đàn bà há dễ quên con mình cho bú … sao? Dầu đàn bà quên con mình, ta cũng chẳng quên ngươi.

“Ta đã chạm ngươi trong lòng bàn tay ta.” (Ê Sai 49:15–16).

Vì Ngài đã làm rất nhiều điều cho chúng ta và sẽ không bao giờ quên chúng ta, nên chúng ta cũng nên cố gắng “luôn luôn tưởng nhớ tới Ngài” (Giáo Lý và Giao Ước 20:77, 79).