Podcast số 315 – Buổi Họp Đặc Biệt Giáng Sinh năm 2012- Lễ Giáng Sinh là Tình Yêu Thương – Thomas S. Monson (1927-2018)

Bài của Cựu Chủ Tịch Thomas S. Monson (1927-2018) của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Thưa các anh chị em, các anh…

Continue ReadingPodcast số 315 – Buổi Họp Đặc Biệt Giáng Sinh năm 2012- Lễ Giáng Sinh là Tình Yêu Thương – Thomas S. Monson (1927-2018)

Podcast số 217 – Buổi Họp Đặc Biệt Giáng Sinh 2014 – Đừng Sợ Chi – L. Whitney Clayton

Bài của Anh Cả L. Whitney Clayton, thuộc Chủ Tịch Đoàn Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô…

Continue ReadingPodcast số 217 – Buổi Họp Đặc Biệt Giáng Sinh 2014 – Đừng Sợ Chi – L. Whitney Clayton

Podcast số 216 – Buổi Họp Đặc Biệt Giáng Sinh 2021 – Và Anh Chị Em Cũng Có Thể Biết Được Điều Đó – Dale G. Renlund

Bài của Anh Cả Dale G. Renlund thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô…

Continue ReadingPodcast số 216 – Buổi Họp Đặc Biệt Giáng Sinh 2021 – Và Anh Chị Em Cũng Có Thể Biết Được Điều Đó – Dale G. Renlund

Podcast số 215 – Buổi Họp Đặc Biệt Giáng Sinh 2021 – Những Ân Tứ Ít Được Nhìn Thấy – Michelle D. Craig

Bài của chị Michelle D. Craig, Đệ Nhất Cố Vấn trong Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Hội Thiếu Nữ của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê…

Continue ReadingPodcast số 215 – Buổi Họp Đặc Biệt Giáng Sinh 2021 – Những Ân Tứ Ít Được Nhìn Thấy – Michelle D. Craig

Podcast số 213 – Buổi Họp Đặc Biệt Giáng Sinh 2020 – Sự Vỗ Về và một Cái Ôm Từ Trên Trời – Becky Craven

Bài của Chị Becky Craven, Đệ Nhị Cố Vấn, Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Hội Thiếu Nữ của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky…

Continue ReadingPodcast số 213 – Buổi Họp Đặc Biệt Giáng Sinh 2020 – Sự Vỗ Về và một Cái Ôm Từ Trên Trời – Becky Craven

Podcast số 212 – Buổi Họp Đặc Biệt Giáng Sinh 2020 – Những Giấc Mơ của Bết Lê Hem – Jeffrey R. Holland

Bài của Anh Cả Jeffrey R. Holland thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô…

Continue ReadingPodcast số 212 – Buổi Họp Đặc Biệt Giáng Sinh 2020 – Những Giấc Mơ của Bết Lê Hem – Jeffrey R. Holland

Podcast số 211 – Buổi Họp Đặc Biệt Giáng Sinh 2021 – Phước Thay cho Những Người Hòa Giải – W. Mark Bassett

Bài của Anh Cả W. Mark Bassett thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Một lần…

Continue ReadingPodcast số 211 – Buổi Họp Đặc Biệt Giáng Sinh 2021 – Phước Thay cho Những Người Hòa Giải – W. Mark Bassett

Podcast số 85 – Buổi Họp Đặc Biệt Giáng Sinh 2020 – Những Giấc Mơ của Bết Lê Hem – Jeffrey R. Holland

Thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ Trong khung cảnh thiên nhiên an bình, khi màn đêm đang buông xuống vào một buổi tối đầu xuân. Bầu trời…

Continue ReadingPodcast số 85 – Buổi Họp Đặc Biệt Giáng Sinh 2020 – Những Giấc Mơ của Bết Lê Hem – Jeffrey R. Holland

Podcast số 84 – Buổi Họp Đặc Biệt Giáng Sinh 2020 – Hoàng Tử Bình An – Brent H. Nelson

Thuộc Chủ Tịch Đoàn Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi Vào một dịp Giáng Sinh khác, nhưng ở một nơi khác cách xa, rất xa nơi này, cha tôi, Norman…

Continue ReadingPodcast số 84 – Buổi Họp Đặc Biệt Giáng Sinh 2020 – Hoàng Tử Bình An – Brent H. Nelson