Podcast số 25 – Liahona tháng 6, 2021 – Tìm Kiếm Sức Mạnh để Tha Thứ – David Dickson

Bài của David Dickson Các Tạp Chí Giáo Hội Chúa đã truyền lệnh cho chúng ta phải tha thứ cho người khác. Ngài sẽ giúp chúng ta tuân giữ các…

Continue ReadingPodcast số 25 – Liahona tháng 6, 2021 – Tìm Kiếm Sức Mạnh để Tha Thứ – David Dickson

Podcast số 24 – Trang Mạng tháng 6, 2021 – Quyền Năng của Những Người Phụ Nữ Ngay Chính – Alan C. K. Cheung

Bài của Anh Cả Alan C. K. Cheung Dù cho ở nhà hay trong cộng đồng, hoặc trong Giáo Hội, các chị em phụ nữ can đảm là thiết yếu…

Continue ReadingPodcast số 24 – Trang Mạng tháng 6, 2021 – Quyền Năng của Những Người Phụ Nữ Ngay Chính – Alan C. K. Cheung

Podcast số 23 – Trang Mạng tháng 6, 2021 – Các Vị Tiên Tri Dẫn Dắt Chúng Ta Đến Với Đấng Ky Tô – Ting Tsung Chang

Bài của Anh Cả Ting-Tsung Chang “Tôi biết khi chúng ta hoàn toàn tuân theo những lời giảng dạy đầy soi dẫn của vị tiên tri, đặc biệt là những…

Continue ReadingPodcast số 23 – Trang Mạng tháng 6, 2021 – Các Vị Tiên Tri Dẫn Dắt Chúng Ta Đến Với Đấng Ky Tô – Ting Tsung Chang

Podcast số 21 – Liahona tháng 4, 2020 – Sự Phục Hồi Liên Tục – LeGrand R. Curtis Jr.

Bài của Anh Cả LeGrand R. Curtis Jr. Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Trung Ương và Sử Gia và Người Ghi Chép của Giáo Hội Sự Phục Hồi đã bắt…

Continue ReadingPodcast số 21 – Liahona tháng 4, 2020 – Sự Phục Hồi Liên Tục – LeGrand R. Curtis Jr.