Podcast số 23 – Các Vị Tiên Tri Dẫn Dắt Chúng Ta Đến Với Đấng Ky Tô – Ting Tsung Chang

Bài của Anh Cả Ting-Tsung Chang “Tôi biết khi chúng ta hoàn toàn tuân theo những lời giảng dạy đầy soi dẫn của vị tiên tri, đặc biệt là những…

Continue ReadingPodcast số 23 – Các Vị Tiên Tri Dẫn Dắt Chúng Ta Đến Với Đấng Ky Tô – Ting Tsung Chang