Podcast số 23 – Trang Mạng tháng 6, 2021 – Các Vị Tiên Tri Dẫn Dắt Chúng Ta Đến Với Đấng Ky Tô – Ting Tsung Chang

Bài của Anh Cả Ting-Tsung Chang

“Tôi biết khi chúng ta hoàn toàn tuân theo những lời giảng dạy đầy soi dẫn của vị tiên tri, đặc biệt là những điều không dễ chịu hoặc khó khăn, chúng ta sẽ nhận được những phước lành lớn lao. Chúa sẽ mang đến cho cuộc sống của chúng ta những phép lạ mà Ngài biết chúng ta cần đến. Những thay đổi trong gia đình chúng ta sẽ rất sâu sắc và bền vững. Ảnh hưởng của kẻ nghịch thù trong cuộc sống của chúng ta và trong mái gia đình của chúng ta sẽ giảm bớt.7 Và qua tất cả những điều này, chúng ta sẽ đến gần hơn với Đấng Ky Tô và trở nên giống như Ngài hơn. ”

Cha mẹ tôi được báp têm vào năm 1963 khi tôi 6 tuổi. Lúc ấy tôi không biết gì về việc này, nhưng sự lựa chọn của họ đã làm thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi. Qua tấm gương và những lời giảng dạy, họ đã dẫn dắt tôi và anh chị em của tôi học hỏi và sống theo phúc âm. Họ cũng thường xuyên bày tỏ sự kính trọng và yêu mến đối với vị tiên tri tại thế. Thật vậy, những lời giảng dạy của các vị tiên tri tại thế của chúng ta đã ảnh hưởng lớn đến tôi trong nhiều năm kể từ đó, bắt đầu từ Chủ Tịch Joseph Fielding Smith cho đến vị tiên tri tại thế hiện tại của chúng ta, Chủ Tịch Russell M. Nelson.

Chúa chọn các vị tiên tri làm người đại diện của Ngài trên thế gian. Điều này được nhắc đến trong A Mốt 3:7: ‘Cũng vậy, Chúa Giê Hô Va chẳng có làm một việc gì mà Ngài chưa tỏ sự kín nhiệm Ngài ra trước cho tôi tớ Ngài, là các đấng tiên tri.’ Chúng ta thật may mắn biết bao! Chúng ta biết rằng ngày nay Thượng Đế giao tiếp với  Giáo Hội qua vị tiên tri của Ngài. Khi một vị tiên tri nói thay cho Thượng Đế, thì cũng giống như Thượng Đế đang phán vậy. “…lời của ta sẽ không qua đâu mà sẽ được ứng nghiệm, dẫu bằng chính tiếng nói của ta hoặc bằng tiếng nói của các tôi tớ ta thì cũng như nhau.”1

Anh Cả Neil L. Andersen đã nói: “Vai trò quan trọng nhất của vị tiên tri của Chúa là để giảng dạy chúng ta về Đấng Cứu Rỗi và dẫn dắt chúng ta đến với Ngài.”2

Điều này đặt ra câu hỏi là các vị tiên tri đã dẫn dắt con cái của Thượng Đế đến với Đấng Ky Tô bằng những cách nào?

Có một cách là các vị tiên tri là những nhân chứng đặc biệt cho Đấng Ky Tô. Họ làm chứng về thiên tính của Ngài và giảng dạy phúc âm của Ngài. Một trong những đoạn thánh thư mạnh mẽ nhất, luôn khiến tôi cảm thấy tình yêu thương, lòng trung thành và lòng biết ơn vô hạn đối với Chúa, là chứng ngôn của tiên tri An Ma trong An Ma 7:11-13:

Và Ngài sẽ đi ra ngoài đời để chịu đựng mọi sự đau đớn, thống khổ, cùng mọi cám dỗ; và Ngài phải chịu như vậy là để cho lời báo trước được ứng nghiệm, lời đó là: Ngài sẽ mang lấy những đau đớn và bệnh tật của dân Ngài.

Và Ngài sẽ nhận lấy cái chết để Ngài có thể mở những dây trói buộc của sự chết đang trói buộc dân Ngài; và Ngài sẽ nhận lấy những sự yếu đuối của họ để cho lòng Ngài tràn đầy sự thương xót, theo thể cách xác thịt, để Ngài có thể theo thể cách xác thịt mà biết được cách giúp đỡ dân Ngài theo những sự yếu đuối của họ.

Giờ đây, Thánh Linh biết hết mọi điều; tuy vậy, Vị Nam Tử của Thượng Đế vẫn phải chịu thống khổ theo thể cách xác thịt ngõ hầu Ngài có thể mang lấy những tội lỗi của dân Ngài, để Ngài có thể xóa bỏ sự phạm tội của họ qua quyền năng giải thoát của Ngài; và giờ đây này, đây là chứng ngôn hằng có trong tôi.”

Một cách khác là các vị tiên tri kêu gọi chúng ta hối cải. Tiên tri Joseph Smith đã mang đến cho chúng ta lời chỉ dẫn của Chúa: “Chớ nói điều gì ngoại trừ sự hối cải đối với thế hệ này.”3 Chủ Tịch Russell M. Nelson cũng đã dạy: “Khi chọn hối cải, chúng ta đã chọn thay đổi! Chúng ta để cho Đấng Cứu Rỗi biến chúng ta thành con người tốt nhất của mình. Chúng ta chọn tăng trưởng phần thuộc linh và tiếp nhận niềm vui—niềm vui cứu chuộc nơi Ngài. Khi chọn hối cải, chúng ta đã chọn trở thành giống như Chúa Giê Su Ky Tô hơn! ”4

Và cuối cùng, các vị tiên tri nhận được sự mặc khải và hướng dẫn từ Chúa vì lợi ích của chúng ta. Họ có thể nhìn thấy tương lai và báo trước những sự kiện sắp xảy ra để thế gian có thể được cảnh báo. Họ là một người canh gác trên tòa tháp, bảo vệ chúng ta khỏi những sự nguy hiểm thuộc linh mà chúng ta có thể không nhìn thấy. Chúa đã phán cùng Ê Xê Chi Ên: “Ta đã lập ngươi đặng làm kẻ canh giữ cho nhà Y Sơ Ra Ên; nên hãy nghe lời từ miệng ta, và thay ta răn bảo trước cho chúng nó.”5

Tôi làm chứng rằng Chủ Tịch Nelson là vị tiên tri tại thế của chúng ta trên thế gian ngày nay. Tôi biết ơn vì chúng ta có được những điều mặc khải liên tục từ ông, chẳng hạn như giữ ngày Sa Bát được thánh, phục sự theo cách tốt hơn và thánh thiện hơn, thiết lập việc học hỏi phúc âm đặt trọng tâm vào gia đình, củng cố đức tin của thế hệ đang vươn lên, quy tụ Y Sơ Ra Ên ở cả hai bên bức màn che, cùng lập và tuân giữ các giao ước với Chúa.

Chúa hứa: “Vì vậy các ngươi phải tiếp nhận lời nói của hắn với tất cả lòng kiên nhẫn và đức tin, chẳng khác chi lời nói ấy phát ra từ chính miệng ta. Nếu làm được những điều này thì các cổng ngục giới sẽ không thắng được các ngươi; phải, và Đức Chúa Trời sẽ đánh tan quyền năng của bóng tối ra khỏi các ngươi và khiến cho các tầng trời sẽ rung chuyển vì lợi ích của các ngươi và vì vinh quang của danh Ngài.”6

Tôi biết khi chúng ta hoàn toàn tuân theo những lời giảng dạy đầy soi dẫn của vị tiên tri, đặc biệt là những điều không dễ chịu hoặc khó khăn, chúng ta sẽ nhận được những phước lành lớn lao. Chúa sẽ mang đến cho cuộc sống của chúng ta những phép lạ mà Ngài biết chúng ta cần. Những thay đổi trong gia đình chúng ta sẽ rất sâu sắc và bền vững. Ảnh hưởng của kẻ nghịch thù trong cuộc sống của chúng ta và trong mái gia đình của chúng ta sẽ giảm bớt.7 Và qua tất cả những điều này, chúng ta sẽ đến gần hơn với Đấng Ky Tô và trở nên giống như Ngài hơn.

“…chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài; vì sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy. Ai có sự trông cậy đó trong lòng, thì tự mình làm nên thanh sạch, cũng như [Đấng Ky Tô] là thanh sạch.8 “…chớ để cho ai lừa dối mình: kẻ làm sự công bình là người công bình, như chính mình [Đấng Ky Tô] là công bình.”9