Podcast số 110 – Đại Hội Trung Ương tháng 4, 2011 – Phép Lạ của Sự Chuộc Tội – C. Scott Grow

Thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Không có tội lỗi hoặc điều phạm giới nào,…

Continue ReadingPodcast số 110 – Đại Hội Trung Ương tháng 4, 2011 – Phép Lạ của Sự Chuộc Tội – C. Scott Grow

Podcast số 109 – Đại Hội Trung Ương tháng 4, 2011- Chuẩn Bị Thế Gian cho Ngày Tái Lâm – Neil L. Andersen

Thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Công việc truyền giáo của các em…

Continue ReadingPodcast số 109 – Đại Hội Trung Ương tháng 4, 2011- Chuẩn Bị Thế Gian cho Ngày Tái Lâm – Neil L. Andersen

Podcast số 107 – Trang Mạng tháng 1, 2022 – Những Lời Mời từ Vị Tiên Tri trong Bốn Năm Qua

Chủ Tịch Nelson đã dẫn dắt Giáo Hội của Chúa Giê Su Ky Tô kể từ ngày 14 tháng Một năm 2018 Kể từ khi trở thành Chủ Tịch thứ…

Continue ReadingPodcast số 107 – Trang Mạng tháng 1, 2022 – Những Lời Mời từ Vị Tiên Tri trong Bốn Năm Qua

Podcast số 106 – Đại Hội Trung Ương tháng 4, 2011 – Những Tín Đồ của Đấng Ky Tô – Walter F. Gonzalez

Thuộc Chủ Tịch Đoàn Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi Những tín đồ của Đấng Ky Tô sống cuộc sống giống như Đấng Cứu Rỗi và bước đi trong ánh…

Continue ReadingPodcast số 106 – Đại Hội Trung Ương tháng 4, 2011 – Những Tín Đồ của Đấng Ky Tô – Walter F. Gonzalez

Podcast số 105 – Đại Hội Trung Ương tháng 4, 2011 – Tìm Được Niềm Vui bằng Sự Phục Vụ với Tình Thương – M. Russell Ballard

Thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Cầu xin cho chúng ta bày tỏ tình…

Continue ReadingPodcast số 105 – Đại Hội Trung Ương tháng 4, 2011 – Tìm Được Niềm Vui bằng Sự Phục Vụ với Tình Thương – M. Russell Ballard

Podcast số 104 – Đại Hội Trung Ương tháng 4, 2011 – Chờ Đợi Trên Con Đường Dẫn Đến Thành Đa Mách – Dieter F. Uchtdorf

Đệ Nhị Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn năm 2011 của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Những người siêng năng…

Continue ReadingPodcast số 104 – Đại Hội Trung Ương tháng 4, 2011 – Chờ Đợi Trên Con Đường Dẫn Đến Thành Đa Mách – Dieter F. Uchtdorf

Podcast số 103 – Đại Hội Trung Ương tháng 4, 2003 – Hãy Tìm , Sẽ Gặp – Craig Christensen

Bài của Anh Cả Craig C. Christensen Thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Khi chúng…

Continue ReadingPodcast số 103 – Đại Hội Trung Ương tháng 4, 2003 – Hãy Tìm , Sẽ Gặp – Craig Christensen

Podcast số 102 – Đại Hội Trung Ương tháng 4, 2011 – Sự Chuộc Tội Chữa Lành Mọi Nỗi Đau Đớn – Kent F. Richards

Thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Thử thách to lớn của cá nhân chúng ta…

Continue ReadingPodcast số 102 – Đại Hội Trung Ương tháng 4, 2011 – Sự Chuộc Tội Chữa Lành Mọi Nỗi Đau Đớn – Kent F. Richards

Podcast số 101 – Đại Hội Trung Ương tháng 4, 2011 – Được Thánh Linh Hướng Dẫn – Boyd K. Packer

Bài của Chủ Tịch Boyd K. Packer Chủ Tịch Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ Mỗi người chúng ta có thể được tinh thần mặc khải và ân…

Continue ReadingPodcast số 101 – Đại Hội Trung Ương tháng 4, 2011 – Được Thánh Linh Hướng Dẫn – Boyd K. Packer