Podcast số 67 – Buổi Họp Hội Phụ Nữ tháng 10, 2010 – Lòng Bác Ái Không Bao Giờ Hư Mất – Thomas S. Monson

Chủ Tịch Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô vào năm 2010 Thay vì xét đoán và chỉ trích nhau, cầu xin cho chúng…

Continue ReadingPodcast số 67 – Buổi Họp Hội Phụ Nữ tháng 10, 2010 – Lòng Bác Ái Không Bao Giờ Hư Mất – Thomas S. Monson

Podcast số 66 – Đại Hội Trung Ương tháng 10, 2010 – Hãy Có Sự Sáng! – Quentin L. Cook

Thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ Trong thế gian càng ngày càng bất chính thì điều thiết yếu là các giá trị đạo đức được dựa trên…

Continue ReadingPodcast số 66 – Đại Hội Trung Ương tháng 10, 2010 – Hãy Có Sự Sáng! – Quentin L. Cook

Podcast số 65 – Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ tháng 9, 2021 – Gây Dựng Con Người Tốt Nhất của Mình – Eric B. Murdock

Bài của Eric B. Murdock Các Tạp Chí Giáo Hội Năm cách thức để tạo dựng một cuộc sống hạnh phúc và tràn đầy niềm vui. Giáo Lý và Giao Ước…

Continue ReadingPodcast số 65 – Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ tháng 9, 2021 – Gây Dựng Con Người Tốt Nhất của Mình – Eric B. Murdock

Podcast số 64 – Đại Hội Trung Ương tháng 4, 2011 – Phàm Những Kẻ Ta Yêu thì Ta Quở Trách Sửa Phạt – D. Todd Christofferson

Thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ Chính là kinh nghiệm chịu đựng sự sửa phạt mới có thể cải tiến và chuẩn bị chúng ta cho những…

Continue ReadingPodcast số 64 – Đại Hội Trung Ương tháng 4, 2011 – Phàm Những Kẻ Ta Yêu thì Ta Quở Trách Sửa Phạt – D. Todd Christofferson

Podcast số 63 – Đại Hội Trung Ương tháng 10, 2010 – Ngài Dạy Chúng Ta Phải Cởi Bỏ Con Người Thiên Nhiên – Juan A. Uceda

Thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi Tôi làm chứng về lẽ xác thật và quyền năng của Sự Chuộc Tội của Đấng Cứu Rỗi để thanh tẩy, làm cho…

Continue ReadingPodcast số 63 – Đại Hội Trung Ương tháng 10, 2010 – Ngài Dạy Chúng Ta Phải Cởi Bỏ Con Người Thiên Nhiên – Juan A. Uceda

Podcast số 62 – Tin Trang Mạng tháng 10, 2021 – Vị Tiên Tri Đã Dạy Điều Gì Trong Đại Hội Trung Ương?

Chủ Tịch Russell M. Nelson ngỏ lời tại buổi quy tụ toàn cầu: Hãy tìm kiếm lẽ thật ‘thuần khiết’, củng cố thêm nền móng thuộc linh của anh chị…

Continue ReadingPodcast số 62 – Tin Trang Mạng tháng 10, 2021 – Vị Tiên Tri Đã Dạy Điều Gì Trong Đại Hội Trung Ương?

Podcast số 61 – Đại Hội Trung Ương Tháng 10, 2010 – Đức Tin – Sự Lựa Chọn Là Của Các Anh Chị Em – Richard C. Edgley

Đệ Nhất Cố Vấn trong Giám Trợ Đoàn Chủ Tọa Hãy chọn đức tin thay vì nỗi nghi ngờ; hãy chọn đức tin thay vì sợ hãi; hãy chọn đức…

Continue ReadingPodcast số 61 – Đại Hội Trung Ương Tháng 10, 2010 – Đức Tin – Sự Lựa Chọn Là Của Các Anh Chị Em – Richard C. Edgley

Podcast số 60 – Tin Trang Mạng tháng 10, 2021 – Giáo Vụ Trực Tuyến của Chị Jean B. Bingham và Chị Camille N. Johnson tại Châu Á

Giáo vụ trực tuyến của Chị Jean B. Bingham và Chị Camille N. Johnson tại Châu Á Mặc dù đại dịch đã làm cho việc đi lại trên toàn cầu…

Continue ReadingPodcast số 60 – Tin Trang Mạng tháng 10, 2021 – Giáo Vụ Trực Tuyến của Chị Jean B. Bingham và Chị Camille N. Johnson tại Châu Á

Podcast số 59 – Đại Hội Trung Ương tháng 10, 2013 – Hãy Đến Tham Gia Với Chúng Tôi – Dieter F. Uchtdorf

Bài của Chủ Tịch Dieter F. Uchtdorf Đệ Nhị Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn Bất kể hoàn cảnh, lịch sử cá nhân, hay sức mạnh của chứng ngôn…

Continue ReadingPodcast số 59 – Đại Hội Trung Ương tháng 10, 2013 – Hãy Đến Tham Gia Với Chúng Tôi – Dieter F. Uchtdorf

Podcast số 58 – Đại Hội Trung Ương tháng 10, 2010 – Không Bao Giờ Lìa Bỏ Ngài – Neil L. Andersen

Thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ Khi chọn không bị tổn thương hoặc hổ thẹn thì các anh chị em sẽ cảm nhận được tình yêu thương…

Continue ReadingPodcast số 58 – Đại Hội Trung Ương tháng 10, 2010 – Không Bao Giờ Lìa Bỏ Ngài – Neil L. Andersen