Podcast số 65 – Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ tháng 9, 2021 – Gây Dựng Con Người Tốt Nhất của Mình – Eric B. Murdock

Bài của Eric B. Murdock

Các Tạp Chí Giáo Hội

Năm cách thức để tạo dựng một cuộc sống hạnh phúc và tràn đầy niềm vui.

Giáo Lý và Giao Ước 95:13–14

Khi Chúa truyền lệnh cho Joseph Smith phải xây cất Đền Thờ Kirtland, Ngài đã không bỏ mặc ông tự tìm ra cách để một mình làm hết mọi việc xây cất cho ngôi đền thờ đó. Ngài đã mặc khải một kế hoạch mà sẽ dẫn đến thành công.

Chúa đã tuyên phán rằng: “Ngôi nhà đó phải được xây cất, không phải theo kiểu thế gian”. “Ngôi nhà ấy phải được xây cất theo kiểu cách mà ta sẽ chỉ” (Giáo Lý và Giao Ước 95:13–14). Sau đó Chúa ban cho những chỉ dẫn để xây cất ngôi đền thờ đó (xin xem Giáo Lý và Giao Ước 95:15–17).

May thay, Chúa đã cho chúng ta thấy nhiều điều hơn là chỉ cách thức xây cất đền thờ. Ngài còn ban cho chúng ta những chỉ dẫn để giúp chúng ta trở thành con người tốt nhất mà chúng ta có thể trở thành. Khi chúng ta tuân theo những chỉ dẫn đó, chúng ta sẽ tạo dựng cuộc sống mình “không phải theo kiểu thế gian” nhưng theo cách thức Chúa đã quy định.

Đây là năm cách thức để tạo dựng một cuộc sống hạnh phúc và tràn đầy niềm vui đặt trọng tâm nơi Chúa Giê Su Ky Tô.

Xây Dựng một Nền Móng Vững Chắc

Bất cứ kiến trúc sư hay người thợ xây nào cũng sẽ nói cho các em biết rằng một nền móng vững chắc là thiết yếu cho bất kỳ tòa nhà nào. Hê La Man đã dạy rằng nền móng vững chắc nhất cho cuộc sống chúng ta là “đá của Đấng Cứu Chuộc chúng ta, tức là Đấng Ky Tô, Vị Nam Tử của Thượng Đế” (Hê La Man 5:12). Chúng ta có thể đặt Đấng Ky Tô làm nền tảng của mình bằng cách đến cùng Ngài và tuân theo những lời giảng dạy của Ngài. Các em cảm thấy mình đang tiến triển ra sao trong việc đặt Đấng Ky Tô làm nền tảng của cuộc sống các em?

Phục Vụ Người Khác

Một cách thức hữu hiệu khác để tạo dựng cuộc sống của mình, theo như Chủ Tịch Dieter F. Uchtdorf, khi đó là Đệ Nhị Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn, là khi “chúng ta phục vụ Chúa và những người xung quanh mình.”1 Khi các em phục vụ người khác, các em đang làm điều mà Chúa Giê Su đã làm và học hỏi để trở nên giống như Ngài hơn. Và các em sẽ không chỉ ban phước cho cuộc sống của những người mình phục vụ, mà bản thân các em cũng sẽ được ban phước nữa.

Lập Ra một Thói Quen Đều Đặn Hằng Ngày để Cầu Nguyện và Học Thánh Thư

Một cách thức khác để tạo dựng một cuộc sống hạnh phúc là thiết lập mối liên hệ với Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô. Một cách thức hữu hiệu để làm điều đó là qua việc cầu nguyện và học thánh thư.

Chủ Tịch Uchtdorf đã nói: “Muốn củng cố mối quan hệ của mình với Thượng Đế, chúng ta cần dành ra một thời gian có ý nghĩa với Ngài. [Việc] lặng lẽ tập trung vào việc cầu nguyện và đọc thánh thư hằng ngày của riêng mình… sẽ là một cách đầu tư khôn ngoan về thời giờ và nỗ lực để đến gần Cha Thiên Thượng hơn.”2

Cầu nguyện là cơ hội để trò chuyện với Cha Thiên Thượng của chúng ta. Ngài biết chúng ta, yêu thương chúng ta và muốn nghe từ chúng ta! Khi chúng ta cầu nguyện một cách chân thành, dâng lên lời cảm tạ của mình, và cầu xin những điều chúng ta cần, Ngài sẽ lắng nghe và luôn đáp ứng theo cách thức và kỳ định riêng của Ngài.

Đối với việc học thánh thư, không có một cách thức chính xác nào để làm điều đó. Điều quan trọng là các em làm điều đó! Chủ Tịch Russell M. Nelson đã dạy: “Việc hằng ngày chú tâm đến lời của Thượng Đế là rất thiết yếu cho sự sống còn thuộc linh.”3 Việc dành ra thời gian mỗi ngày để đọc thánh thư chắc chắn sẽ giúp các em tạo dựng một cuộc sống đầy ắp đức tin và sức mạnh.

Hãy Ở Xung Quanh Những Người Khuyến Khích Các Em Làm Điều Tốt

Cha Thiên Thượng muốn chúng ta kết nối và thiết lập mối liên hệ với người khác—đặc biệt là gia đình và bạn bè. Chúng ta thường bị ảnh hưởng bởi những người mà mình dành thời gian với họf. Dù họ có là tín hữu của Giáo Hội hay không, thì các em cũng nên giao du với những người mà có thể giúp các em sống theo phúc âm, tuân giữ các tiêu chuẩn của Chúa, và trở thành người tốt hơn. Các em cũng có thể giúp những người xung quanh mình làm như vậy. Người bạn nào của các em đang giúp các em xây dựng nền tảng của mình trên sự ngay chính?

Tìm Thấy Niềm Vui trong Việc Thiết Lập Nền Móng của Các Em

Còn có nhiều cách thức khác nữa để các em có thể tạo dựng cuộc sống của mình được vững mạnh về phần thuộc linh và có niềm vui, kể cả đi nhà thờ và dự phần Tiệc Thánh, lập và tuân giữ các giao ước, và tuân theo lời khuyên bảo của các vị tiên tri tại thế.

Là điều quan trọng để nhớ rằng tất cả những điều này đều cần có nỗ lực và thời gian. Chúng ta luôn luôn cần phải gây dựng và học hỏi, nhưng các em không phải làm điều đó một mình. Chúa sẽ giúp các em mỗi ngày khi các em làm hết sức mình để tạo dựng một cuộc sống mà các em và Ngài có thể thấy tự hào và sẽ mang đến cho các em niềm vui.