Podcast số 261 – Liahona tháng 11, 2009 – Hãy Xin, Hãy Tìm, Hãy Gõ Cửa – Russell M. Nelson

Bài của Chủ Tịch Russell M. Nelson, chủ tịch của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Các anh chị em thân mến, tôi…

Continue ReadingPodcast số 261 – Liahona tháng 11, 2009 – Hãy Xin, Hãy Tìm, Hãy Gõ Cửa – Russell M. Nelson

Podcast số 260 – Liahona tháng 9, 2022 – Một Khuôn Mẫu Mạnh Mẽ Cho Việc Nuôi Dạy Con Cái – Maren Danes

Bài của Maren Daines, Tiến Sĩ Luật, Chuyên Viên Phát Triển Chính Sách và Chương Trình Gia Đình Toàn Cầu, và G. Sheldon Martin, Tiến Sĩ, Chuyên Viên Cố Vấn Sức Khỏe…

Continue ReadingPodcast số 260 – Liahona tháng 9, 2022 – Một Khuôn Mẫu Mạnh Mẽ Cho Việc Nuôi Dạy Con Cái – Maren Danes

Podcast số 259 – Liahona tháng 10, 2015 – Chạy Tới Đích với Ngọn Đuốc Vẫn Còn Cháy Sáng – Dieter F. Uchtdorf

Bài của Anh Cả Dieter F. Uchtdorf thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Trong…

Continue ReadingPodcast số 259 – Liahona tháng 10, 2015 – Chạy Tới Đích với Ngọn Đuốc Vẫn Còn Cháy Sáng – Dieter F. Uchtdorf

Podcast số 258 – Liahona tháng 9, 2022 – Chọn để Hướng Về Phần Thuộc Linh – Jose A. Texeira

Bài của Anh Cả José A. Teixeira thuộc Chủ Tịch Đoàn Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô…

Continue ReadingPodcast số 258 – Liahona tháng 9, 2022 – Chọn để Hướng Về Phần Thuộc Linh – Jose A. Texeira

Podcast số 257 – Liahona tháng 11, 2009 – Tìm Cách Biết Thượng Đế, Cha Thiên Thượng và Vị Nam Tử của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô – Robert D. Hales

Bài của Anh Cả Robert D. Hales thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô…

Continue ReadingPodcast số 257 – Liahona tháng 11, 2009 – Tìm Cách Biết Thượng Đế, Cha Thiên Thượng và Vị Nam Tử của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô – Robert D. Hales

Podcast số 256 – Liahona tháng 9, 2022 – Niềm Hy Vọng và An Ủi trong Đấng Ky Tô – Ronald A. Rasband

Bài của Anh Cả Ronald A. Rasband thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Jens…

Continue ReadingPodcast số 256 – Liahona tháng 9, 2022 – Niềm Hy Vọng và An Ủi trong Đấng Ky Tô – Ronald A. Rasband

Podcast số 254 – Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ tháng 9, 2022 – Chúa Giê Su Ky Tô Ban Cho Chúng Ta Hy Vọng – Ulisses Soares

Bài của Anh Cả Ulisses Soares thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Cuộc…

Continue ReadingPodcast số 254 – Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ tháng 9, 2022 – Chúa Giê Su Ky Tô Ban Cho Chúng Ta Hy Vọng – Ulisses Soares

Podcast số 253 – Liahona tháng 8, 2015 – Hãy Đứng Lên Làm Một Ánh Sáng – Thomas S. Monson (1027-2018)

Bài của Cựu Chủ Tịch Thomas S. Monson (1927-2018) của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Tôi đã có vinh dự được tham…

Continue ReadingPodcast số 253 – Liahona tháng 8, 2015 – Hãy Đứng Lên Làm Một Ánh Sáng – Thomas S. Monson (1027-2018)