Podcast số 295 – Liahona tháng 7, 2023 – Thay Đổi Cách Tiếp Cận của Tôi Để Đạt Được một Chứng Ngôn – Dara Layton

Bài của chị Dara Layton, một tín hữu tại Washington, Hoa Kỳ của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Tôi lớn lên trong…

Continue ReadingPodcast số 295 – Liahona tháng 7, 2023 – Thay Đổi Cách Tiếp Cận của Tôi Để Đạt Được một Chứng Ngôn – Dara Layton

Podcast số 294 – Liahona tháng 3, 2008 – Sự Chuộc Tội Chúa Giê Su Ky Tô – Jeffrey R. Holland

Bài của Anh Cả Jeffrey R. Holland thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô…

Continue ReadingPodcast số 294 – Liahona tháng 3, 2008 – Sự Chuộc Tội Chúa Giê Su Ky Tô – Jeffrey R. Holland

Podcast số 293 – Trang Mạng tháng 9, 2023 – Tầm Quan Trọng của việc Có một Giấy Giới Thiệu Đền Thờ – Stephen Chee Kong Lai

Sứ Điệp của Chủ Tịch Đoàn Giáo Vùng Châu Á. Bài của Anh Cả Stephen C. K. Lai thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi của Giáo Hội Các Thánh…

Continue ReadingPodcast số 293 – Trang Mạng tháng 9, 2023 – Tầm Quan Trọng của việc Có một Giấy Giới Thiệu Đền Thờ – Stephen Chee Kong Lai

Podcast số 292 – Liahona tháng 3, 2023 – Danh Tính Thiêng Liêng Ảnh Hưởng Như Thế Nào Đến Sự Thuộc Về và Trở Thành – John C. Pingree Jr

Bài của Anh Cả John C. Pingree Jr. thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Khi ưu tiên…

Continue ReadingPodcast số 292 – Liahona tháng 3, 2023 – Danh Tính Thiêng Liêng Ảnh Hưởng Như Thế Nào Đến Sự Thuộc Về và Trở Thành – John C. Pingree Jr

Podcast số 291 – Liahona tháng 3, 2008 – Trở Thành Một Nhân Chứng của Đấng Ky Tô – D. Todd Christofferson

Bài của Anh Cả D. Todd Christofferson thuộc Chủ Tịch Đoàn Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky…

Continue ReadingPodcast số 291 – Liahona tháng 3, 2008 – Trở Thành Một Nhân Chứng của Đấng Ky Tô – D. Todd Christofferson

Podcast số 290 – Liahona tháng 7, 2023 – Nhìn Thấy Các Phép Lạ của Đấng Cứu Rỗi Trong Cuộc Sống của Chúng Ta – Carlos A. Godoy

Bài của Anh Cả Carlos A. Godoy Thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Có những…

Continue ReadingPodcast số 290 – Liahona tháng 7, 2023 – Nhìn Thấy Các Phép Lạ của Đấng Cứu Rỗi Trong Cuộc Sống của Chúng Ta – Carlos A. Godoy