Podcast số 244 – Trang Mạng tháng 3, 2023 – Lời Mời Đến Dự Lễ Tiệc Thánh – Djarot Subiantoro

Sứ Điệp của Các Vị Lãnh Đạo Giáo Vùng Châu Á của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô. Bài của Anh Cả Djarot…

Continue ReadingPodcast số 244 – Trang Mạng tháng 3, 2023 – Lời Mời Đến Dự Lễ Tiệc Thánh – Djarot Subiantoro

Podcast số 243 – Liahona tháng 4, 2013 – Mười Cách để Biết Là Các Anh Chị Em Đã Được Cải Đạo – Tyler Orton

Bài của Anh Tyler Orton, một tín hữu của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô, đang sống tại Java, Indonesia, đăng trong tạp…

Continue ReadingPodcast số 243 – Liahona tháng 4, 2013 – Mười Cách để Biết Là Các Anh Chị Em Đã Được Cải Đạo – Tyler Orton

Podcast số 242 – Liahona tháng 3, 2015 – Được Bảo Bọc trong Vòng Tay Thương Yêu của Ngài – Dieter F. Uchtdorf

Bài của Anh Cả Dieter F. Uchtdorf thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô…

Continue ReadingPodcast số 242 – Liahona tháng 3, 2015 – Được Bảo Bọc trong Vòng Tay Thương Yêu của Ngài – Dieter F. Uchtdorf

Podcast số 241 – Liahona tháng 10, 2013 – Trách Nhiệm của Chúng Ta để Giải Cứu – Thomas S. Monson (1927-2018)

Bài của cựu Chủ Tịch Thomas S. Monson (1927-2018) của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Đối với Các Thánh Hữu Ngày Sau, nhu…

Continue ReadingPodcast số 241 – Liahona tháng 10, 2013 – Trách Nhiệm của Chúng Ta để Giải Cứu – Thomas S. Monson (1927-2018)

Podcast số 239 – Liahona tháng 1, 2023 – Giải Quyết Những Khó Khăn trong Các Mối Quan Hệ – Christy Monson

Bài của Chị Christy Monson, Cựu Chuyên Gia Trị Liệu Hôn Nhân và Gia Đình, tín hữu của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky…

Continue ReadingPodcast số 239 – Liahona tháng 1, 2023 – Giải Quyết Những Khó Khăn trong Các Mối Quan Hệ – Christy Monson

Podcast số 238 – Liahona tháng 1, 2023 – Chuẩn Bị Đất Thuộc Linh của Anh Chị Em – Milton Camargo

Bài của Anh Milton Camargo Đệ Nhất Cố Vấn trong Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Trường Chủ Nhật của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su…

Continue ReadingPodcast số 238 – Liahona tháng 1, 2023 – Chuẩn Bị Đất Thuộc Linh của Anh Chị Em – Milton Camargo